1382/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 15 § i lagen av den 30 december 2004 om Forststyrelsen (1378/2004) och 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifter för de av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som huvudsakligen hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde samt för tillstånd för terrängtrafik.

2 §
Offentligrättsliga prestationer som bestäms enligt självkostnadsvärdet

För följande offentligrättsliga prestationer tas en fast avgift ut som motsvarar prestationernas självkostnadsvärde:

1) personliga tillstånd för jakt på småvilt enligt följande:

Tillståndstyp Avgift € Avgift € Avgift €
Betalningsperiod 1 Betalningsperiod 1 Betalningsperiod 2
10.9-31.10 10.9-31.10 1.8-9.9 och 1.11-30.4
Tillståndets giltighet/dygn Vildmarksskog € Jakt- och närskog € Vildmarksskog, jakt- och närskog €
1 22 20 10
2 39 37 19
3 44 42 22
4 49 47 25
5 54 52 28
6 59 57 31
7 64 62 34

2) tillstånd för jakt på ripa i övre Lappland 15 €/dygn

3) säsongstillstånd för jakt på småvilt enligt följande:

- säsongstillstånd för jakt på småvilt inklusive hönsfågel 1.8-30.4 120 €
- säsongstillstånd för jakt på annat vilt än hönsfågel 1.8-30.4 70 €
- tillstånd för en del av säsongen (för slutet av säsongen) 1.11-30.4 50 €
- säsongstillstånd för jakt på små rovdjur 1.8-31.7 8 €
- säsongstillstånd till invånare i städerna Kemi, Torneå och Rovaniemi för jakt på all slags småvilt 67 €

4) personligt tillstånd för jakt på björn i renskötselområdet:

1 dygn 45 €
2 dygn 52 €
3 dygn 59 €
4 dygn 66 €
5 dygn 73 €
6 dygn 80 €
7 dygn 87 €
säsongstillstånd 108 €

5) tillstånd för jakt på björn utanför renskötselområdet, för innehavare av ett gemensamt tillstånd 42 €/person eller tillstånd för ett visst område 2 cent/hektar,

6) tillstånd för jakt på varg eller lo, för innehavare av ett gemensamt tillstånd 25 €/person eller tillstånd för ett visst område 2 cent/hektar,

7) personligt tillstånd för älgjakt på ett visst område enligt 8 § i jaktlagen (615/1993):

- dygn 12 €
- säsong 42 €;

8) personligt tillstånd till invånare i städerna Kemi, Torneå och Rovaniemi för älgjakt på ett visst område:

- säsong 25 €;

9) regionala tillstånd för fiske med handredskap enligt följande:

tillstånd för fiske med handredskap i Lappland (utom kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki), tillstånd för fiske med handredskap i området Österbotten-Kajanaland eller tillstånd för fiske i södra Finland
dygn 7 €
vecka 10 €
år 27 €
tillstånd för fiske med handredskap i hela landet (utom kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki)
vecka 17 €
år 42 €
tillstånd för grupper att fiska med handredskap i namngivet vatten
person/dygn 10 €

10) redskapsenhet (= ett nätmärke a 3 enheter):

- kalenderår 6 €;

11) kräftbur:

- kalenderår 2 €;

12) tillstånd för yrkesfiske enligt följande:

not, höjd under 5 m 42 €/säsong med öppet vatten
not, höjd 5-10 m 67 €/säsong med öppet vatten eller 100 €/kalenderår
not, höjd över 10 m 84 €/säsong med öppet vatten eller 135 €/kalenderår
storryssja 67 €/kalenderår
lådryssja 25 €/kalenderår
trål 135 €/kalenderår

13) tillstånd för terrängtrafik enligt följande:

personligt tillstånd för körning i snöskoterspår 9 €/dygn eller 34€/snöskotersäsong
tillstånd per familj för körning i snöskoterspår 34 €/familj/snöskotersäsong

14) ett sådant beslut om områdesvisa kvoter för jakt, fiske eller terrängtrafik som avses i 9 § 2 mom. i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) och som meddelas för anförande av besvär 50 €,

15) skriftligt beslut som meddelas separat för sökande av ändring och som gäller tillstånd för jakt, fiske eller terrängtrafik 10 €, samt

16) diarie- eller registreringsbevis eller diarie- eller registerutdrag 17 €.

3 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Följande offentligrättsliga prestationer är avgiftsfria:

1) gratis tillstånd till de fast bosatta i Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner som idkar yrkesfiske, husbehovsfiske eller naturnäringar för fiske på statens vattenområden i dessa kommuner,

2) kommuninvånares rätt att utnyttja sådana områden i sin hemkommun som är i Forststyrelsens besittning för terrängtrafik enligt terrängtrafiklagen (1710/1995),

3) tillstånd för fiske eller jakt som Forststyrelsen beviljar i utbyte mot övervakning, fiskevård eller viltvård,

4) tillstånd som Forststyrelsen beviljar intressegrupper,

5) prestationer som är avgiftsfria enligt 9 § i skoltlagen (253/1995) och 62 § i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), under de förutsättningar som anges i dessa lagrum,

6) beslut som gäller avverkningsrätt, samt

7) prestationer som avses i vattenlagen (264/1961) och övriga prestationer som hänför sig till flottning.

4 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Följande av Forststyrelsens avgiftsbelagda prestationer som hänför sig till offentliga förvaltningsuppgifter prissätts på företagsekonomiska grunder:

1) försäljning av frö för skogsträd i norra Finland för säkerhetsupplagring,

2) utarrendering av jakträtt,

3) utarrendering av fiskerätt,

4) fisketillstånd för platser som sköts med tanke på fritidsfiske,

5) tillstånd för tävlingsfiske,

6) fisketillstånd som baserar sig på Forststyrelsens fiskerätt i dess egenskap av delägare i en samfällighet eller på Forststyrelsens avtal med andra fastighetsägare,

7) tillstånd för terrängtrafik utanför snöskoterspår och tillstånd för terrängtrafik sommartid,

8) avgift för övernattning i reserveringsstuga och avgift för användning av uthyrningsstuga eller uthyrningskåta, samt

9) kopior.

5 §
Övriga bestämmelser

Om behandlingen av ett ärende förfaller på grund av att ansökan dras tillbaka eller av någon annan orsak som beror på den sökande, tas för behandlingen av ärendet ut en del av avgiften som motsvarar det gjorda arbetet.

Avgiften för beslut i ett ärende som på grund av ändringssökande återsänds för ny behandling minskas med det belopp som tidigare har tagits ut för ett beslut i samma ärende.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till utgången av 2005.

Om ett ärende har anhängiggjorts före denna förordnings ikraftträdande, tas avgiften för den prestation som gäller ärendet ut enligt de bestämmer som gällde när förordningen trädde i kraft.

Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Vilppu Talvitie

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.