1380/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om Forststyrelsen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 30 december 2004 om Forststyrelsen (1378/2004):

1 §
Styrelse

Styrelsen för Forststyrelsen består av minst fem och högst sju medlemmar. Statsrådet utser styrelsemedlemmarna och förordnar en av medlemmarna till styrelsens ordförande och en till vice ordförande.

Styrelsemedlemmarna skall ha sakkunskap om Forststyrelsens uppgiftsområde, företagsekonomi eller regionala frågor. Medlemmarna skall vara oavhängiga på det sätt som konkurrenssituationen förutsätter.

En av styrelsemedlemmarna förordnas bland personer som personalen vid Forststyrelsen föreslår inom sig och en medlem förordnas inom jord- och skogsbruksministeriet, en inom miljöministeriet och en inom Lapplands län.

2 §
Styrelsens uppgifter

Utöver vad som bestäms i 16 § 3 mom. i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) och med beaktande av de undantag som anges i lagens 10 § 2 mom., skall styrelsen sköta de uppgifter som anges i 10 § 1 och 2 mom. i lagen om statliga affärsverk (1185/2002), nedan affärsverkslagen. Dessutom skall styrelsen

1) besluta om principerna för prissättning inom affärsverksamheten och om utövande av beslutanderätt i fråga om prissättning,

2) besluta om inledande och upphörande av affärsverksamhet,

3) besluta om principerna för avtal som gäller Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter och finansieringen av dem efter att ha fått utlåtande av enheten för offentliga förvaltningsuppgifter,

4) besluta om framställningar om förvärv eller överlåtelse av aktier, delägarskap eller medlemskap enligt 3 § 2 mom. i affärsverkslagen,

5) besluta om ställande av säkerhet enligt 17 § i lagen om Forststyrelsen,

6) besluta om de utlåtanden av Forststyrelsen som avses i 7 §,

7) besluta om den interna kontrollen av Forststyrelsens verksamhet och om riskkontrollen,

8) besluta om villkoren för avtalet gällande uppdraget som verkställande direktören,

9) besluta om ställföreträdare för verkställande direktören,

10) besluta om att lägga fram initiativ för jord- och skogsbruksministeriet om uppsägning av verkställande direktören, samt

11) behandla samt besluta om andra ärenden som är vittsyftande och principiellt viktiga för Forststyrelsen.

3 §
Beslutsfattande i styrelsen

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för ordföranden av vice ordföranden.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller den åsikt som mötets ordförande har omfattat.

Styrelsemedlemmarna har rätt att låta anteckna avvikande åsikt i protokollet.

Styrelsen meddelar närmare föreskrifter om behandlingen av ärenden i styrelsen.

4 §
Arvoden

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden.

5 §
Verkställande direktören

Verkställande direktören sköter, med beaktande av de undantag som föreskrivs i 10 § 3 mom. i lagen om Forststyrelsen, de uppgifter som anges i 11 § i affärsverkslagen.

Verkställande direktören har titeln generaldirektör.

6 §
Behörighetsvillkor

Av verkställande direktören krävs för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, kännedom om företagsekonomi och Forststyrelsens uppgiftsområde samt erfarenhet av ledarskap och i praktiken visad ledarförmåga.

Av naturtjänstdirektören krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgifter som hör till enheten för offentliga förvaltningsuppgifter samt erfarenhet av ledarskap och i praktiken visad ledarförmåga.

Av vildmarkschefen krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med vildmarksärenden.

För tjänster vid Forststyrelsen krävs att personen i fråga genom sin tidigare verksamhet visat att han eller hon besitter sådan förmåga och skicklighet som en framgångsrik skötsel av tjänsten förutsätter.

7 §
Utnämning till tjänster

Om utnämning av verkställande direktören bestäms i lagen om Forststyrelsen. Före utnämningen skall Forststyrelsens utlåtande inhämtas.

Statsrådet utnämner till tjänsten som naturtjänstdirektör på föredragning från miljöministeriet. Ett utlåtande i ärendet skall begäras av jord- och skogsbruksministeriet samt av Forststyrelsen innan utnämningen sker.

Jord- och skogsbruksministeriet utnämner till tjänsten som vildmarkschef. Ett utlåtande i ärendet skall begäras av Forststyrelsen innan utnämningen sker.

8 §
Delegationer

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för tre år i sänder delegationer för områdena i Lapplands län, Uleåborgs län samt landskapet Norra Karelen. Varje delegation består av en ordförande och en vice ordförande, vilka förordnas av jord- och skogsbruksministeriet, samt av nio andra medlemmar, vilka samtliga har en suppleant. Delegationens medlemmar skall på ett mångsidigt sätt företräda befolkningen, skogsbruket, näringslivet, miljövården och medborgarorganisationerna inom delegationens område. Innan delegationerna tillsätts skall jord- och skogsbruksministeriet av länsstyrelserna i de nämnda länen och av landskapsförbund den i fråga begära utlåtanden om de personer som skall väljas in i delegationerna.

Delegationerna skall

1) ge Forststyrelsen utlåtanden om betydande frågor som gäller användningen av statens jord- och vattenområden,

2) lägga fram initiativ för Forststyrelsen i syfte att beakta ortsbefolkningens ställning och att samordna funktionerna vid planeringen av Forststyrelsens verksamhet.

9 §
Samarbetsgrupper

Forststyrelsen kan inom samernas hembygdsområde tillsätta samarbetsgrupper som består av företrädare för Forststyrelsen och för befolkningen inom området.

10 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

De regionala delegationer som har tillsatts innan förordningen träder i kraft fortsätter sin verksamhet till mandatperiodens slut.

Vad som någon annanstans bestäms om tjänsten som chef för den enhet som sköter Forststyrelsens naturvårdsuppgifter, gäller tjänsten som chef för enheten för offentliga förvaltningsuppgifter vid Forststyrelsen efter att förordningen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Matti Setälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.