1377/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2005

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

1 §
Fiske för livsmedel i Bottniska viken

Fiskefartyg under finsk flagg eller fiskefartyg registrerade i Finland får inte bedriva trålfiske efter strömming och vassbuk i Bottniska viken norr om 60°30'N latitud (ICES delområdena 30 och 31) under följande tidsperioder:

1) 6.1―31.5 varje vecka från torsdag kl. 12.00 till fredag kl. 18.00;

2) 1.6―30.6; och

3) 1.7―31.12 varje vecka från torsdag kl. 12.00 till fredag kl. 18.00.

2 §
Riktat foderfiske i Bottniska viken

Med avvikelse från 1 § får fiskefartyg inte bedriva riktat foderfiske efter strömming och vassbuk med trålfiskeredskap under följande tidsperioder:

1) 6.1―14.5 varje vecka från torsdag kl. 12.00 till lördag kl. 24.00;

2) 15.5―30.6; och

3) 1.7―31.12 varje vecka från torsdag kl. 12.00 till lördag kl. 24.00.

3 §
Fiske i Bottenviken

Med avvikelse från 1 och 2 § får fiskefartyg vars längd mellan perpendiklarna understiger 18 meter bedriva trålfiske efter strömming och vassbuk i Bottenviken norr om 63°30'N latitud (ICES delområdet 31) under perioden 1.1―31.12.

4 §
Fiske i Östersjöns huvudbassäng

Fiskefartyg under finsk flagg eller fiskefartyg registrerade i Finland får inte bedriva trålfiske efter strömming och vassbuk i Östersjöns huvudbassäng söder om 59°30'N latitud (ICES delområdena 22―28, med undantag av delområde 29S) under tidsperioden 6.1―31.12 varje vecka från torsdag kl. 12.00 till fredag kl. 24.00.

5 §
Definitioner

I denna förordning avses med riktat foderfiske efter strömming och vassbuk trålfiske:

1) där den strömmings- och vassbuksfångst som fåtts under en oavbruten fångstfärd i sin helhet inte sorteras senast i hamnen, eller av särskilda skäl som arbetskrafts- och näringscentralen godtagit i en förädlingsanläggning för livsmedel, i storleksklasser enligt fastställda bestämmelser; eller

2) där den till livsmedel sorterade strömmings- och vassbuksfångstens del i fartyget och hamnen inte förvaras och behandlas enligt de bestämmelser som utfärdats om fisk avsedd till livsmedel.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2005 och är i kraft till den 31 december 2005.

Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskeriöverinspektör
Harry Kaasinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.