1376/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skyddande av Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattenområden från spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 95 § 2 mom. i lagen om fiske (286/1982), lagen av den 1 december 1989 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde och den därtill anslutna fiskeristadgan (1197/1989), 13 § 2 mom. i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) samt 8 och 16 § i förordningen av den 22 december 1994 om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/1994), av dem 95 § 2 mom. i lagen om fiske sådant det lyder i lag 526/1996 och 13 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar sådant det lyder i lag 424/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas för förhindrande av spridningen av parasiten Gyrodactylus salaris, som förekommer i de vattensystem i Finland som mynnar ut i Östersjön och i Vita havet, till Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattensystems fiskbestånd och fiskodlingsanstalter på den finska sidan.

2 §
Restriktioner som gäller flyttning av fisk och rom

Flyttning av levande odlad och vild fisk samt odesinficerad rom från övriga delar av Finland till Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki eller Uutuanjoki vattensystem är förbjuden.

Flyttning av levande odlad och vild fisk samt odesinficerad rom från Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattensystem till Tana älv och Näätämöjoki vattensystem är förbjuden.

Flyttningen av fisk till Tana älvs vattensystem begränsas dessutom så som föreskrivs i överenskommelsen med Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde och den därtill anslutna fiskeristadgan, eller meddelas med stöd av dem.

3 §
Restriktioner som gäller flyttning och användning av betesfisk

Införsel av betesfisk från andra vattenområden till Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattensystem liksom flyttning av sådan fisk mellan dessa vattendrag är förbjuden. Användning av betesfisk vid mete, pilkfiske och handredskapsfiske i dessa vattendrag är förbjuden.

4 §
Restriktioner som gäller rensning av fisk

Rensning i naturliga vatten av fisk som införts från andra vattenområden eller dumpning av slaktavfall av fisk i vattendragen är förbjuden i Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattensystem.

5 §
Restriktioner som gäller fiskeredskap och båtar

Båtar och kanoter samt fiskeredskap och fiskeutrustning såsom rullar, spön, beten, håvar, stövlar, vadarbyxor och rensningsredskap som flyttas från andra vattensystem till Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki, Tuulomajoki och Uutuanjoki vattensystem skall vara helt torra eller desinficerade innan de används inom dessa vattenområden.

6 §
Tillsyn

Tillsynsmyndigheter som avses i 13 kap. i lagen om fiske (286/1982) och veterinärer som avses i 5 § i lagen om djursjukdomar (55/1980) har rätt att kontrollera fångstredskapen samt utöva tillsyn över att denna förordning följs i övrigt så som föreskrivs i de nämnda lagarna.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2005.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 23 maj angående begränsning av transporten av levande fisk från övriga delar av Finland till Tana älvs, Näätämöjoki, Paatsjoki och Luttojoki vattensystem samt från Paatsjoki och Luttojoki vattensystem till Näätämöjoki vattensystem (470/1990).

Rådets direktiv 91/67/EEG (31991L0067); EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 1
Kommissionens beslut 2004/453/EG (32004D0453); EGT nr L 202, 7.4.2004, s. 4

Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Riitta Rahkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.