1375/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror i handeln på Europeiska gemenskapens inre marknad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 27 september 2002 om kött och köttvaror i handeln på Europeiska gemenskapens inre marknad (821/2002) 5, 6, 7, 8, 9 och 10 §, samt

ändras 1, 3 och 20 § som följer:

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att trygga den livsmedelshygieniska kvaliteten på kött och köttvaror som är avsedda som livsmedel och som levereras till Finland från Europeiska unionens andra medlemsstater eller från Finland till andra medlemsstater.

I förordningen anges på vilka villkor kött och köttvaror får levereras från Finland till en annan medlemsstat eller från en annan medlemsstat till Finland.

Vad som i denna förordning föreskrivs om Europeiska unionens medlemsstater eller Europeiska gemenskapens område gäller, om inte något annat särskilt anges, även

1) Norge och Liechtenstein och

2) de tredje länder med vilka Europeiska unionen har ett gällande avtal om de omständigheter som hänför sig till denna förordnings tillämpningsområde.

3 §
Samband med andra bestämmelser

Föreskrifter om tillsyn över och kontroll av kött och köttvaror som levereras från andra medlemsstater till Finland ingår i jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillsyn över animaliska livsmedel på de första ankomstplatserna (879/1997).

Föreskrifter om kraven på kött och köttvaror som levereras från tredje land via Finland till andra medlemsstater ingår i jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor (785/1999).

Föreskrifter om återsändningsförfarandet i fråga om sådana kött- eller köttvarupartier som härrör från en annan medlemsstat och som skall transiteras genom Finland till tredje land men som avvisats tillbaka till Finland av myndigheterna i ifrågavarande tredje land, finns i jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor (785/1999).

I jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning av nötkött (1203/2001) föreskrivs om märkningen av nötkött.

Föreskrifter om märkning av gelatin som är avsett som människoföda och om handelsdokument för gelatinråvaror i handeln på den inre marknaden finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om hygien i fråga om gelatin som är avsett som människoföda (11/VLA/2000).

Bestämmelser om krav som uppställs för kött och köttvaror finns dessutom i livsmedelslagen (361/1995) och i författningar som utfärdats med stöd av den.

Om bekämpande och förebyggande av djursjukdomar bestäms i lagen om djursjukdomar (55/1980) och i jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav i fråga om vissa djursjukdomar vid produktion, bearbetning och distribution av animaliska livsmedel (13/VLA/2004), som utfärdats med stöd av den.

20 §
Sundhetsintyg

Med köttet och köttvarorna skall alltid följa ett sundhetsintyg, om det är fråga om

1) kött av hägnat vilt och renkött (modell för sundhetsintyg i bilaga 4)

2) kaninkött (modell för sundhetsintyg i bilaga 5) eller

3) rå köttberedning (modell för sundhetsintyg i bilaga 8).

Med köttet och köttvarorna skall dessutom följa ett sundhetsintyg, om det är fråga om kött eller köttvaror som levereras från en medlemsstat till en annan via ett tredje land. En sådan försändelse skall vara förseglad (modeller för sundhetsintyg i bilagorna 2, 3, 6, 7 och 9).

Om destinationslandets myndigheter så kräver skall sundhetsintyget användas också för kött av nöt- och hovdjur, svin, får och getter, om det av köttet i fråga i destinationslandet tillverkas köttprodukter eller malet kött för export till tredje land.

Sundhetsintyget undertecknas av den myndighet som övervakar anläggningen. Underskriften och stämpeln skall vara av annan färg än den tryckta texten i intyget. Modeller för sundhetsintyget ingår som bilaga till denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Rådets direktiv 2002/99/EG (32002L0099); EGT nr L 18, 23.1.2003, s. 11.

Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinäröverinspektör
Taina Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.