1373/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/1969) en ny 4 b § i stället för den 4 b § som upphävts genom lag 1199/1999 som följer:

4 b §

Ett preparat (parallellimporterat preparat) som importerats till Finland från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är likadant som ett preparat (originalpreparat) som i enlighet med 4 § 1 mom. införts i bekämpningsmedelsregistret kan i bekämpningsmedelsregistret registreras som bekämpningsmedel så som bestäms i denna paragraf eller med stöd av den. På ett parallellimporterat preparat tillämpas i övrigt vad som bestäms om bekämpningsmedel.

Införande av ett parallellimporterat preparat i bekämpningsmedelsregistret förutsätter att

1) det i enlighet med rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden har godkänts för användning i det land från vilket importen sker, och att

2) det är ett likadant preparat som ett originalpreparat som införts i bekämpningsmedelsregistret med beaktande av följande omständigheter:

a) det har tillverkats på samma sätt med användning av samma verksamma ämnen, och

b) det har samma verkan, dock med beaktande av skillnader i preparatens användningsförhållanden.

Registrering av ett parallellimporterat preparat i bekämpningsmedelsregistret skall sökas skriftligen hos Kontrollcentralen för växtproduktion. Kontrollcentralen för växtproduktion bedömer med hjälp av dokument och vid behov med hjälp av fysikaliska tester och kemiska undersökningar om det parallellimporterade preparatet är likadant som ett i bekämpningsmedelsregistret infört preparat samt fattar beslut om registrering. Kontrollcentralen för växtproduktion bekräftar i samband med registreringen det parallellimporterade preparatets användningsändamål, bruksanvisningen och påskrifterna på förpackningen i övrigt. Om originalpreparatets användningsändamål utvidgas på det sätt som avses i 4 d § 3 mom., ändras registreringen av det parallellimporterade preparatet på motsvarande sätt på ansökan av innehavaren av registreringen av det parallellimporterade preparatet. Registreringen av ett parallellimporterat preparat skall återkallas, om registreringen av originalpreparatet återkallas av andra än kommersiella skäl. På ett i bekämpningsmedelsregistret infört parallellimporterat preparat tillämpas i övrigt vad som bestäms eller föreskrivs om originalpreparatet.

I beslut som fattats av Kontrollcentralen för växtproduktion får ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs närmare om omständigheter i anslutning till bedömning av identitet, om ansökan och om de uppgifter och prover som skall bifogas till ansökan och som behövs för behandlingen av den. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom vid behov utfärdas närmare bestämmelser om bruksanvisningar och påskrifter på förpackningar.


Denna lag träder i kraft den 10 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 194/2004
JsUB 9/2004
RSv 167/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.