1370/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

Tillämpningsområde
1 §

I denna förordning och i bilagorna till den utfärdas bestämmelser om veterinär gränskontroll som, i syfte att förebygga djursjukdomars spridning samt trygga den livsmedelshygieniska kvaliteten och den hygieniska kvaliteten på animaliskt foder, utförs i fråga om animaliska livsmedel och andra varor som importeras till Finland från länder utanför Europeiska gemenskapen (tredje land).

Denna förordning gäller också veterinär gränskontroll av dels animaliska livsmedel och andra varor som från tredje land transiteras genom Finland till någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller till tredje land, dels animaliska livsmedel och andra varor som från tredje land införs till tullager, frizoner och frilager eller som införs för proviantering i utrikesfart.

Denna förordning tillämpas på animaliska livsmedel och andra varor som införs från tredje land, oberoende av ursprungsland.

Denna förordning tillämpas dock inte på animaliska livsmedel och andra varor som importeras från Norge eller på som livsmedel avsedda fiskerivaror som importeras från Island, på råa bearbetade och beredda produkter av dem eller på andra fiskprodukter som importeras från Island. På animaliska livsmedel och andra varor som är avsedda att exporteras till Norge samt på som livsmedel avsedda fiskerivaror, på råa bearbetade och beredda produkter av dem och på andra fiskprodukter som är avsedda att exporteras till Island tillämpas vad som i denna förordning bestäms om livsmedel och andra varor som är avsedda för export till medlemsstaterna inom Europeiska unionen.

I fråga om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor som importeras från Färöarna, Andorra och San Marino skall iakttas vad som föreskrivs särskilt i avtal mellan dessa länder och Europeiska gemenskapen.

2 §

Denna förordning gäller inte

1) färska fiskerivaror som ett fiskefartyg under tredje lands flagg har fiskat eller råa bearbetade produkter som framställts av sådana och som skall föras i land från fartyget på finskt territorium, eller

2) i bilaga 3 B uppräknade animaliska livsmedel och andra varor.

Förhållande till andra bestämmelser
3 §

Vid import av animaliska livsmedel och andra varor skall utöver denna förordning iakttas kraven i följande författningar som jord- och skogsbruksministeriet utfärdat:

1) jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (392/2004),

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (667/2004),

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölk och mjölkbaserade produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (52/2004),

4) jord- och skogsbruksministeriets beslut om äggprodukter som importeras från tredje land (286/1997),

5) jord- och skogsbruksministeriets beslut om fågelägg som importeras från tredje land (169/1997),

6) jord- och skogsbruksministeriets förordning om honung som importeras från tredje land (450/2002),

7) jord- och skogsbruksministeriets beslut om grodlår och sniglar som importeras från tredje land (870/1997),

8) jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen (273/2004), och

9) jord- och skogsbruksministeriets beslut om de krav i fråga om djursjukdomar som ställs vid import från tredje land av vissa djur samt embryon och könsceller från dem (231/1997).

Vid import av animaliska livsmedel och andra varor skall ytterligare iakttas kraven i de förordningar som jord- och skogsbruksministeriet särskilt utfärdar med stöd av lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996).

Definitioner
4 §

I denna förordning avses med

1) tredje land en stat utanför Europeiska gemenskapen,

2) exportland ett tredje land från vilket animaliska livsmedel och andra varor importeras till Europeiska gemenskapen,

3) livsmedel sådana livsmedel som åsyftas i bilaga 3 A,

4) andra varor sådana andra varor som åsyftas i bilaga 3 A,

5) gränsveterinär en legitimerad veterinär som är i jord- och skogsbruksministeriets tjänst och utför veterinära gränskontroller eller som jord- och skogsbruksministeriet har bemyndigat att utföra veterinära gränskontroller, samt vikarien för en sådan veterinär,

6) veterinär gränskontroll kontroll av livsmedel och andra varor från tredje land, i vilken kan ingå dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll,

7) gränskontrollstation en av jord- och skogsbruksministeriet bestämd kontrollplats som är förenlig med kommissionens beslut 2001/812/EG och som är belägen i en i bilaga 1 nämnd kommun och där veterinära gränskontroller utförs, eller en i kommissionens beslut 2001/881/EG nämnd kontrollplats som är belägen i en annan medlemsstat i Europeiska unionen,

8) gränsövergångsställe en i bilaga 1 nämnd tullanstalt via vilken livsmedel och andra varor införs och från vilken de levereras till gränskontrollstationen,

9) importparti sinsemellan likartade livsmedel och andra varor som transporteras med ett och samma transportmedel och har en gemensam uppsättning importhandlingar samt härrör från samma tredje land. Med importparti avses i denna förordning också livsmedel för proviantering av båtar i utrikesfart som levereras från ett lager för provianteringslivsmedel med ett och samma transportmedel till samma båt som skall provianteras, till samma i 38 § avsedda mellanlager i bestämmelseortens hamn eller för destruktion; gränsveterinären avgör i enskilda fall vilket livsmedels- eller varuparti som skall betraktas som ett importparti,

10) importhandling ursprungliga importtillstånd, intyg och övriga handlingar som medföljer importpartiet och som krävs med stöd av lagen om veterinär gränskontroll,

11) gränskontrollintyg en veterinärhandling (CVED-intyg) enligt bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer,

12) provianteringsintyg ett intyg enligt bilaga 9 till denna förordning,

13) dokumentkontroll kontroll av importhandlingarna,

14) identitetskontroll kontroll genom okulärbesiktning av att importhandlingarna överensstämmer med importpartiet,

15) fysisk kontroll kontroll av importpartiets kvalitet med eventuell tillhörande provtagning och laboratorieundersökning,

16) importör en sådan fysisk eller juridisk person eller företrädare för denne som för in ett importparti från tredje land till Finland eller transiterar det genom Finland till någon annan medlemsstat inom Europeiska unionen eller till tredje land eller som levererar importpartiet till ett frilager, en frizon eller ett tullager för lagring eller från ett lager eller som levererar importpartiet till proviantering i utrikesfart eller som föreslår att ett importparti skall genomgå veterinär gränskontroll,

17) tullager, frizon och frilager sådana lager och zoner under tullkontroll där importpartier som importeras från tredje land kan lagras i icke förtullat skick,

18) proviantering i utrikesfart livsmedel som är avsedda att förbrukas av besättningen och passagerarna i flyg- eller båttrafik mellan två stater,

19) lager för provianteringslivsmedel tullager där det lagras livsmedel från tredje land som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten i Europeiska unionen och som avses bli levererade för proviantering av båtar i utrikesfart,

20) import leverans av ett importparti till gemenskapens territorium eller marknad,

21) inträde tillträde för ett sådant importparti till gemenskapens territorium som avses lämna gemenskapens territorium senare,

22) kanalisering transport av ett importparti från en gränskontrollstation till destinationsanläggningen under tullövervakning,

23) TRACES-meddelande uppgifter som skall meddelas via ett särskilt TRACES-informationsystem.

24) kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission,

25) medlemsstat en medlemsstat i Europeiska unionen,

26) gemenskapen Europeiska gemenskapen, och med

27) beslut om skyddsåtgärder ett separat beslut som komissionen eller jord- och skogsbruksministeriet eller dess avdelning för livsmedel och hälsa utfärdar med anledning av förändrat djursjukdoms- och hälsotillstånd i ett tredje land.

2 kap.

Import till gemenskapen och godkännande av tullklareringsformen

5 §

Ett importparti som är avsett att importeras till Finland eller transiteras genom Finland skall införas på gemenskapens territorium via en gränskontrollstation i den medlemsstat där importpartiet första gången anländer till gemenskapens territorium. På gränskontrollstationen i fråga genomgår importpartiet veterinär gränskontroll i den omfattning som gemenskapslagstiftningen förutsätter.

Import via gränsövergångsställen
6 §

Ett importparti skall införas till Finland via ett gränsövergångsställe enligt bilaga 1, när importpartiet införs direkt från tredje land till Finland och det är avsett

1) för marknaden i Finland eller för transitering genom Finland till någon annan medlemsstat eller till tredje land,

2) för lagring i tullager, frizon eller frilager, eller

3) för leverans till proviantering i utrikesfart.

Ett importparti skall importeras till Finland via ett gränsövergångsställe enligt bilaga 1 också när utförandet av den veterinära gränskontrollen för ett importparti som importeras från tredje land med båt eller flyg och som omlastats i en hamn eller på ett flygfält i en annan medlemsstat i enlighet med gemenskapslagstiftningen helt eller delvis har överförts på bestämmelsehamnens eller bestämmelseflygfältets gränskontrollstation.

Leverans av importpartiet till gränskontrollstationen
7 §

Importören skall leverera importpartiet under tullövervakning från ett gränsövergångsställe som avses i 6 § till veterinär gränskontroll så snart som möjligt efter det att gränsen överskridits, dock senast innan tullklareringsformen för importpartiet har anvisats.

Ett villkor för godkännande av tullklareringsformen för importpartiet är att en veterinär gränskontroll av importpartiet har utförts i den omfattning som gemenskapslagstiftningen förutsätter och att avgifterna för denna kontroll har betalts eller tillräckliga säkerheter har fåtts för att de kommer att betalas. För importpartiet kan godkännas bara en sådan tullklareringsform som inte strider mot det godkända användningsändamål som antecknats i partiets gränskontrollintyg.

8 §

Den veterinära gränskontrollen av importpartiet utförs vid den gränskontrollstation dit importpartiet skall levereras från gränsövergångsstället i fråga, enligt bilaga 1.

Kontrollpersonal
9 §

Vid gränskontrollstationen skall gränsveterinären utföra veterinär gränskontroll av de importpartier som avses i 6 §. Gränsveterinären kan vid behov anlita assisterande personal när han eller hon utför den veterinära gränskontrollen.

Tullmyndigheterna skall på gränsveterinärens begäran och i enlighet med dennes anvisningar utföra en preliminär kontroll av de importhandlingar som medföljer importpartierna och utföra en identitetskontroll av importpartierna på gränsövergångsstället.

3 kap.

Veterinär gränskontroll av importpartier som är avsedda för marknaden i Finland, någon annan medlemsstat eller tredje land och övriga krav på sådana importpartier

Importpartier som är avsedda för marknaden i Finland
10 §

Gränsveterinären skall utföra en veterinär gränskontroll enligt bilaga 4 av importpartier som är avsedda för marknaden i Finland.

Importpartier som är avsedda för marknaden i Finland skall uppfylla kraven i de författningar som anges i 3 §. Importpartierna får inte strida mot beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat, och de får inte medföra fara för människors eller djurs hälsa.

Importpartier som är avsedda för någon annan medlemsstat
11 §

Importpartier som transiteras genom Finland till någon annan medlemsstat skall genomgå veterinär gränskontroll som en gränsveterinär utför enligt bilaga 5. Veterinär gränskontroll skall utföras också i fråga om importpartier som är avsedda för någon annan medlemsstat och som enligt lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland skall genomgå veterinär gränskontroll, även om veterinär gränskontroll inte krävs av importpartierna i fråga vid införsel till marknaden i Finland.

Importpartier som transiteras genom Finland till någon annan medlemsstat skall uppfylla kraven i gemenskapslagstiftningen. Vid avsaknad av sådana skall kraven i den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som är bestämmelseland uppfyllas. Innan ett importparti av sistnämnda slag transiteras genom Finland till en annan medlemsstat skall gränsveterinären säkerställa att den mottagande medlemsstaten godkänner att partiet införs. Importören skall på gränsveterinärens begäran ta reda på importkraven i den medlemsstat som är bestämmelseland.

Importpartier som är avsedda för någon annan medlemsstat får inte strida mot beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat, och de får inte medföra fara för människors eller djurs hälsa.

Importpartier som är avsedda för tredje land
12 §

Importpartier som transiteras genom Finland till tredje land skall genomgå veterinär gränskontroll som en gränsveterinär utför enligt bilaga 6.

13 §

Importpartier som transiteras genom Finland till tredje land skall uppfylla kraven i det tredje land som är bestämmelseland. Dessutom skall kött och köttvaror samt mjölk och mjölkbaserade produkter som transiteras till tredje land uppfylla de krav på djurs hälsa som ingår i bilaga 10 till denna förordning.

Innan importpartier som införs från tredje land transiteras genom Finland till ett annat tredje land skall gränsveterinären i mån av möjlighet säkerställa att mottagarlandet godkänner att partiet införs. Importören skall på gränsveterinärens begäran försöka ta reda på importkraven i det tredje land som utgör bestämmelseland.

Importpartier som det enligt ett av kommissionen fattat beslut om skyddsåtgärder är förbjudet att föra in på gemenskapens territorium får endast med tillstånd av en gränsveterinär transiteras genom Finland. Importpartier vilkas inträde på gemenskapens territorium är förbjudet genom ett beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat får med tillstånd av en gränsveterinär transiteras genom Finland endast då importpartiet inom samma hamn- eller flygfältsområde överflyttas från en båt till en annan inom sju dygn eller från ett flygplan till ett annat inom tolv timmar. Från hamnen eller flygfältet skall importpartiet föras direkt ut ur gemenskapen utan andra uppehåll på gemenskapens territorium. Importpartier som är avsedda för tredje land får inte medföra fara för människors eller djurs hälsa.

Importören skall anmäla via vilken gränskontrollstation importpartiet lämnar gemenskapens territorium. Dessutom skall importören avge en förbindelse som avses i 76 §.

14 §

Importpartier som är avsedda för tredje land skall lämna gemenskapens territorium via en gränskontrollstation. När ett parti som transporteras längs landsväg avsänds från gemenskapens territorium, skall för den gränskontrollstations vidkommande via vilken utresan sker beaktas bestämmelserna i artikel 2 i kommissionens beslut 2000/208/EG, vilka begränsar utresan via sådana gränskontrollstationer som godkänts bara för kontroll av fiskerivaror.

Importpartiet skall lämna gemenskapens territorium inom 30 dygn från den dag då åtminstone en dokumentkontroll som gäller importpartiet har utförts. Gränsveterinären skall i gränskontrollintyget anteckna den av importören anmälda gränskontrollstation via vilken importpartiet kommer att lämna gemenskapens territorium samt det datum före vilket avsändandet skall ske.

Transporten av importpartiet från gemenskapens territorium via landsväg, järnväg eller inre vattenväg efter den veterinära gränskontrollen skall ske i ett förseglat transportmedel under tullövervakning enligt förfarande T1 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92. Importpartiet får under transporten inte lossas, delas upp eller bearbetas på något annat sätt.

15 §

Från den gränskontrollstation via vilken ett importparti som är avsett för tredje land införs på gemenskapens territorium skall en anmälan om importpartiet sändas som TRACES-meddelande till den gränskontrollstation via vilken importpartiet kommer att lämna gemenskapens territorium, enligt vad importören har anmält. Importören skall underrätta tullen vid det gränsövergångsställe via vilket importpartiet kommer att lämna gemenskapens territorium om avsikten att föra ut ett för tredje land avsett importparti från gemenskapens territorium. Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela föreskrifter om anmälningarna om importpartier som är avsedda att föras ut från gemenskapens territorium.

I fråga om importpartier som skall transporteras bort från gemenskapens territorium längs landsväg skall vid den gränskontrollstation via vilken importpartiet lämnar gemenskapens territorium kontrolleras att sigillen på det transportmedel med vilket ett sådant importparti transporteras är hela och att uppgifterna på sigillen motsvarar uppgifterna i det gränskontrollintyg som medföljer transporten.

På gränsveterinärens begäran skall tullmyndigheterna vidta de åtgärder som avses i 2 mom.

16 §

Gränsveterinären vid den gränskontrollstation via vilken ett importparti som är avsett för tredje land lämnar gemenskapens territorium skall anteckna kontrollen i gränskontrollintyget för importparti som ingår i TRACES-systemet. Gränsveterinären vid den gränskontrollstation från vilken anmälan om att importpartiet har anlänt till gemenskapens territorium har sänts skall säkerställa att anteckningen har gjorts.

Om importpartiet inte har lämnat gemenskapens territorium inom 30 dygn från den dag då åtminstone en dokumentkontroll som gäller importpartiet har utförts, skall tullmyndigheterna på gränsveterinärens begäran försöka lokalisera importpartiet.

4 kap.

Veterinär gränskontroll av importpartier som är avsedda för frilager, frizoner eller tullager och övriga krav på sådana importpartier

17 §

När det gäller importpartier som är avsedda för frilager, frizoner eller tullager skall importören på förhand meddela gränsveterinären vid den gränskontrollstation där den veterinära gränskontrollen utförs om importpartiet är avsett att efter lagringen levereras till marknaden i någon medlemsstat, till tredje land eller till ett lager för provianteringslivsmedel. Sådana importpartier vilkas slutliga destination importören inte har kännedom om anses vara avsedda för någon medlemsstats marknad efter lagringen.

Importören skall dessutom meddela om importpartiet uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

18 §

Importpartier som är avsedda för frilager, frizoner eller tullager skall genomgå veterinär gränskontroll enligt bilaga 7. Omfattningen av den veterinära gränskontrollen är beroende av om importpartiet enligt den anmälan som importören gjort enligt 17 § uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

Om det vid den veterinära gränskontrollen av importpartiet visar sig att importpartiet till skillnad från vad importören anmält inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, skall importpartiet underkännas. Med underkända importpartier skall förfaras enligt bestämmelserna i 69–74 §.

19 §

Om ett importparti som är avsett för ett frilager, en frizon eller ett tullager och som enligt importörens anmälan uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, utgående från den veterinära gränskontrollen konstateras uppfylla kraven i fråga, tillämpas bestämmelserna i 23–31 § inte längre på importpartiet.

Importpartier som är avsedda för tullager
20 §

Importpartier som är avsedda för tullager skall uppfylla kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning. Importpartierna får inte strida mot beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat, och de får inte medföra fara för människors eller djurs hälsa.

Importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, får emellertid levereras till tullager som den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga har godkänt för lagring av dylika partier. Om ett sådant importparti innehåller kött eller köttvaror eller mjölk eller mjölkbaserade produkter skall dock de animaliska livsmedel uppfylla de krav på djurs hälsa som ingår i bilaga 10 till denna förordning. I Finland godkänner jord- och skogsbruksministeriet sådana tullager i enlighet med 24 §.

21 §

Vad som i denna förordning bestäms om sådana importpartier som införs till frilager eller frizoner och som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning gäller också införsel av sådana importpartier som avses i 20 § 2 mom. till andra tullager än lager för provianteringslivsmedel. Bestämmelser om importpartier som levereras till sådana tullager som utgör lager för provianteringslivsmedel finns i 32–45 § i denna förordning.

Importpartier som är avsedda för frilager eller frizoner
22 §

Importpartier som är avsedda för frilager eller frizoner skall uppfylla kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning. Importpartier som levereras till ett frilager eller en frizon får inte strida mot beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat, och de får inte med föra fara för människors eller djurs hälsa.

Sådana importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, får dock levereras till ett sådant frilager eller en sådan frizon som den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga har godkänt för lagring av dylika partier. Om ett sådant importparti innehåller kött eller köttvaror eller mjölk eller mjölkbaserade produkter skall dock de animaliska livsmedel uppfylla de krav på djurs hälsa som ingår i bilaga 10 till denna förordning. I Finland godkänner jord- och skogsbruksministeriet sådana frilager och frizoner i enlighet med 24 §.

23 §

Importpartier som det enligt ett av kommissionen fattat beslut om skyddsåtgärder är förbjudet att införa till gemenskapens territorium får levereras till frilager eller frizoner för lagring endast med tillstånd av den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga. Ett sådant importparti får endast med tillstånd av den berörda gränsveterinären levereras till ett frilager eller en frizon i Finland som jord- och skogsbruksministeriet har godkänt i enlighet med 24 §.

Importpartier vilkas inträde på gemenskapens territorium är förbjudet enligt ett beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat får inte levereras till ett frilager eller en frizon på gemenskapens territorium för lagring. Till frilager eller frizoner får inte heller levereras importpartier för vilkas vidkommande lagringen eller transporten kan medföra fara för människors eller djurs hälsa.

Importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller som det enligt ett av kommissionen fattat beslut om skyddsåtgärder är förbjudet att föra in på gemenskapens territorium kan inte godkännas för leverans till ett frilager eller en frizon i en annan medlemsstat förrän den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga har samtyckt till detta.

Om avsikten är att efter lagring i ett frilager eller en frizon leverera ett importparti till marknaden i någon medlemsstat, eller om partiets slutliga destination inte är känd, skall importpartiet uppfylla kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning. Importpartiet får inte strida mot beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat, och det får inte medföra fara för djurs eller människors hälsa.

24 §

Frilager och frizoner i Finland där det lagras importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, skall vara godkända av jord- och skogsbruksministeriet. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar tillstånd på ansökan. Tillstånd skall sökas innan verksamheten inleds. Villkoren för beviljande av tillståndet finns i bilaga 7. Om kraven i denna förordning inte iakttas kan tillståndet återkallas.

Vad som i 25–31 § i denna förordning bestäms om frilager och frizoner gäller endast i 1 mom. avsedda frilager och frizoner och i 20 § 2 mom. avsedda tullager.

25 §

Jord- och skogsbruksministeriet förordnar en gränsveterinär till övervakare av ett frilager eller en frizon. Gränsveterinären utövar tillsyn över att lagen om veterinär gränskontroll och de författningar som utfärdats med stöd av den iakttas i frilagret eller frizonen.

En gränsveterinär som övervakar ett frilager eller en frizon skall i samarbete med tullmyndigheterna förvissa sig om att importpartierna förvaras på behörigt sätt i frilagret eller frizonen med beaktande av livsmedelshygieniska och foderhygieniska synpunkter och djursjukdomssynpunkter.

Gränsveterinären skall övervaka att bokföringen över importpartier som införs till och avgår från frilagret eller frizonen sköts i enlighet med kraven i denna förordning.

Leverans av importpartier till frilager eller frizoner
26 §

En gränsveterinär som vid en gränskontrollstation utför en veterinär gränskontroll av ett importparti som skall levereras till ett frilager eller en frizon skall i gränskontrollintyget anteckna till vilket frilager eller vilken frizon importpartiet får levereras.

Gränsveterinären skall säkerställa att det frilager eller den frizon som importpartiet avses bli levererat till har ett av den behöriga myndigheten beviljat tillstånd att lagra ett dylikt importparti.

Gränsveterinären skall i förväg anmäla leveransen av importpartiet från gränskontrollstationen till frilagret eller frizonen som TRACES-meddelande.

Importpartiet skall levereras till frilagret eller frizonen i ett förseglat transportmedel under tullövervakning. Importpartiet skall anlända till frilagret eller frizonen inom 30 dygn från den dag då åtminstone en dokumentkontroll som gäller importpartiet har utförts på gränskontrollstationen.

Det fordon som används till transport av importpartiet till eller från frilagret eller frizonen skall vid behov tvättas och desinficeras efter transporten.

27 §

Den som i Finland håller ett frilager eller en frizon skall underrätta den gränsveterinär som övervakar lagret eller zonen om importpartiets ankomst till frilagret eller frizonen i enlighet med 57 §.

Den gränsveterinär som övervakar frilagret eller frizonen skall utföra åtminstone en dokumentkontroll i enlighet med bilaga 2 punkt A i fråga om ett inkommande importparti senast den dag då partiet anländer eller den första vardagen efter partiets ankomst. Gränsveterinären skall utfärda intyg över den utförda kontrollen i enlighet med 63 §. Gränsveterinären skall anmäla godkännandet av importpartiet för frilagret eller frizonen eller underkännandet av importpartiet genom TRACES-meddelande till den gränskontrollstation därifrån en sådan anmälan som avses i 26 § 2 mom. har avsänts.

Om importpartiet inte har anlänt till frilagret eller frizonen inom den tidsfrist som nämns i 26 § 3 mom., skall tullmyndigheterna på gränsveterinärens begäran försöka lokalisera importpartiet.

Lagring av importpartier i frilager eller frizoner
28 §

I frilagret eller frizonen skall importpartiet förvaras åtskilt från andra livsmedel och varor. Importpartiet skall förvaras i ursprungliga förpackningar, och det får inte bearbetas mer än vad som är nödvändigt med tanke på lagring eller uppdelning av importpartiet. Varje av förpackningar bestående förvaringsparti av importpartiet skall vara försett med en anteckning av vilken det medföljande gränskontrollintygets nummer framgår.

Den gränsveterinär som övervakar frilagret eller frizonen skall under lagringen, i syfte att övervaka importpartiernas ursprung och bestämmelseort i enlighet med anvisning som jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat, utföra dokumentkontroller och identitetskontroller i enlighet med bilaga 2 punkterna A och B beträffande sådana importpartier som lagras i frilagret eller frizonen.

Avsändande av importpartier från frilager eller frizoner
29 §

Ett importparti eller en del därav får levereras från frilagret eller frizonen bara med tillstånd av den gränsveterinär som övervakar lagret eller zonen. Importpartiet får levereras från frilagret eller frizonen bara direkt till tredje land, till ett lager för provianteringslivsmedel, för destruktion eller för ett ändamål som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002. Importpartiet skall levereras till någon av de ovan nämnda destinationerna inom 30 dygn från den dag då en veterinär gränskontroll av importpartiet har utförts enligt 30 § 1 mom. Beträffande ett importparti som levereras för destruktion eller för ett ändamål som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 skall bestämmelserna i 69–74 § iakttas.

Importören skall på förhand i enlighet med 57 § underrätta den gränsveterinär som övervakar frilagret eller frizonen om leveransen av importpartiet från lagret eller zonen. I fråga om ett importparti som skall levereras till tredje land skall importören anmäla via vilken gränskontrollstation importpartiet kommer att lämna gemenskapens territorium. I fråga om importpartier som skall levereras till tredje land skall importören dessutom avge en sådan förbindelse som avses i 76 §.

30 §

Gränsveterinären skall utföra en i bilaga 2 punkt A avsedd dokumentkontroll i fråga om importpartier som levereras från frilager eller frizoner. Gränsveterinären skall utfärda intyg över den utförda kontrollen i enlighet med 63 §. Gränsveterinären skall i gränskontrollintyget anteckna det datum före vilket importpartiet skall levereras till bestämmelseorten eller lämna gemenskapens territorium.

I fråga om importpartier som skall levereras till tredje land skall gränsveterinären i gränskontrollintyget anteckna den gränskontrollstation via vilken importpartiet kommer att lämna gemenskapens territorium, enligt importörens anmälan. När ett parti som transporteras längs landsväg avsänds från gemenskapens territorium, skall för den gränskontrollstations vidkommande via vilken utresan sker beaktas bestämmelserna i artikel 2 i kommissionens beslut 2000/208/EG, vilka begränsar utresan via sådana gränskontrollstationer som godkänts bara för kontroll av fiskerivaror. Gränsveterinären skall i mån av möjlighet säkerställa att mottagarlandet godkänner införseln av importpartiet. Importören skall på gränsveterinärens begäran försöka ta reda på importkraven i det tredje land som utgör bestämmelseland.

I fråga om importpartier som levereras till lager för provianteringslivsmedel skall gränsveterinären i gränskontrollintyget anteckna det av importören anmälda lager för provianteringslivsmedel dit importpartiet skall levereras. Gränsveterinären skall säkerställa att det lager för provianteringslivsmedel som importpartiet är avsett att levereras till har ett av den behöriga myndigheten beviljat tillstånd för lagring av dylika importpartier.

Ett importparti som skall levereras från ett frilager eller en frizon till tredje land eller till ett lager för provianteringslivsmedel skall transporteras till bestämmelseorten i en förseglad container eller ett förseglat transportmedel under tullövervakning enligt förfarande T1 i förordning (EEG) nr 2913/1992 utan att lasten lossas eller delas upp under transporten.

31 §

Den gränsveterinär som övervakar ett frilager eller en frizon och importören skall i enlighet med 15 § 1 mom. anmäla importpartier som är avsedda för leverans från lagret eller zonen till tredje land.

Beträffande kontroller som utförs i samband med att importpartier som skall transporteras från ett frilager eller en frizon till tredje land lämnar gemenskapens territorium och beträffande anmälan om att importpartierna lämnar gemenskapen skall bestämmelserna i 15 § 2–4 mom. och 16 § iakttas.

I fråga om importpartier som levererats från ett frilager eller en frizon till ett lager för provianteringslivsmedel skall bestämmelserna i 40–41 § iakttas.

5 kap.

Veterinär gränskontroll av importpartier som är avsedda för proviantering i utrikesfart och övriga krav på sådana importpartier

32 §

I fråga om importpartier som är avsedda för proviantering i utrikesfart gäller olika bestämmelser beroende på om importpartiet är avsett för proviantering i båttrafik eller flygtrafik i utrikesfart. I fråga om importpartier som är avsedda för proviantering i flygtrafik tillämpas bestämmelserna om importpartier som är avsedda för import till gemenskapens territorium. Bestämmelserna om proviantering i båttrafik beror på huruvida importpartierna i fråga uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

33 §

Importpartier som är avsedda för proviantering i flygtrafik skall uppfylla kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning. Importpartierna får inte strida mot beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat, och de får inte medföra fara för människors eller djurs hälsa.

Importpartier som är avsedda för proviantering i flygtrafik skall genomgå veterinär gränskontroll enligt bilaga 4 eller 5 beroende på bestämmelseorten för importpartiet. På importpartier som är avsedda för proviantering i flygtrafik tillämpas inte bestämmelserna i 34–46 §.

34 §

För proviantering i båttrafik får det importeras också sådana importpartier som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning. Om ett sådant importparti innehåller kött eller köttvaror eller mjölk eller mjölkbaserade produkter skall dock de animaliska livsmedel uppfylla de krav på djurs hälsa som ingår i bilaga 10 till denna förordning. Ett importparti vars införsel till gemenskapens territorium är förbjuden genom ett beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat får dock levereras till proviantering i båttrafik endast med tillstånd av gränsveterinären.

Sådana importpartier som avses i 1 mom. får inte levereras till någon annan medlemsstats territorium förrän den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga har samtyckt därtill.

För proviantering i båttrafik får inte införas importpartier vilkas inträde på gemenskapens territorium är förbjudet enligt ett beslut om skyddsåtgärder som kommissionen har fattat. För proviantering i båttrafik får inte införas importpartier som kan medföra fara för människors eller djurs hälsa.

35 §

Ett importparti som är avsett för proviantering i båttrafik skall genomgå veterinär gränskontroll i enlighet med bilaga 8. Den veterinära gränskontrollens omfattning är beroende av om importpartiet enligt den anmälan som importören gjort i enlighet med 32 § 2 mom. uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning.

Om det vid den veterinära gränskontrollen av importpartiet konstateras att importpartiet till skillnad från vad importören har anmält inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, skall importpartiet underkännas. Med underkända importpartier skall förfaras enligt bestämmelserna i 69–74 §.

36 §

Om ett importparti som är avsett för proviantering i båttrafik och som enligt importörens anmälan uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, utgående från en veterinär gränskontroll konstateras uppfylla kraven i fråga, tillämpas inte längre bestämmelserna i 37–46 § på importpartiet.

Godkännande av lager för provianteringslivsmedel och sådana mellanlager som är belägna i bestämmelseortens hamn
37 §

Ett importparti som är avsett för proviantering i båttrafik och som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i den berörda medlemsstatens nationella lagstiftning, får levereras till ett sådant tullager som den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga har godkänt för lagring av dylika partier. Om ett sådant importparti innehåller kött eller köttvaror eller mjölk eller mjölkbaserade produkter skall dock de animaliska livsmedel uppfylla de krav på djurs hälsa som ingår i bilaga 10 till denna förordning. I Finland godkänner jord- och skogsbruksministeriet tullager som lager för provianteringslivsmedel i enlighet med 2 mom. Importpartier som avses i detta moment får inte förpackas på nytt eller förädlas till lands.

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar på ansökan tillstånd för lager för provianteringslivsmedel. Tillstånd skall sökas innan verksamheten inleds. Villkoren för beviljande av tillståndet finns i bilaga 8. Om kraven i denna förordning inte iakttas kan tillståndet återkallas.

Vad som i 39–44 § i denna förordning bestäms om lager för provianteringslivsmedel gäller endast sådana lager som avses i 2 mom.

38 §

Om man i Finland i ett mellanlager i bestämmelseortens hamn önskar lagra sådana importpartier som är avsedda att levereras från ett lager för provianteringslivsmedel till en båt som skall provianteras, skall lagret ha godkänts av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med 37 §.

39 §

Jord- och skogsbruksministeriet förordnar en gränsveterinär till övervakare av ett lager för provianteringslivsmedel. Gränsveterinären utövar tillsyn över att lagen om veterinär gränskontroll och de författningar som utfärdats med stöd av den iakttas i lagret för provianteringslivsmedel.

Den gränsveterinär som övervakar ett lager för provianteringslivsmedel skall i samarbete med tullmyndigheterna förvissa sig om att importpartiet förvaras på behörigt sätt i lagret med beaktande av livsmedelshygieniska synpunkter och djursjukdomssynpunkter.

Gränsveterinären skall övervaka att bokföringen över importpartier som införs till och avgår från lagret för provianteringslivsmedel sköts i enlighet med kraven i denna förordning.

Leverans av importpartier till lager för provianteringslivsmedel
40 §

Gränsveterinären vid en gränskontrollstation, ett frilager eller en frizon som utför veterinär gränskontroll av ett importparti som är avsett att levereras till ett lager för provianteringslivsmedel skall i gränskontrollintyget anteckna vilket lager för provianteringslivsmedel importpartiet får levereras till. Gränsveterinären skall säkerställa att det lager för provianteringslivsmedel som importpartiet är avsett att levereras till har ett av den behöriga myndigheten beviljat tillstånd för lagring av dylika importpartier.

Gränsveterinären skall på förhand anmäla leveransen av importpartiet från gränskontrollstationen, frilagret eller frizonen till lagret för provianteringslivsmedel som TRACES-meddelande.

Ett importparti skall levereras till lagret för provianteringslivsmedel i en förseglad container eller ett förseglat transportmedel under tullövervakning enligt förfarande T1 i rådets förordning (EEG) nr 2913/1992 utan att lasten lossas eller delas upp under transporten. Importpartiet skall anlända till lagret för provianteringslivsmedel inom 30 dygn från den dag då åtminstone en dokumentkontroll som gäller importpartiet har utförts, antingen vid gränskontrollstationen eller i frilagret eller frizonen.

Ett fordon som används till transport av importpartier till eller från ett lager för provianteringslivsmedel skall vid behov tvättas och desinficeras efter transporten.

41 §

Den som i Finland håller ett lager för provianteringslivsmedel skall i enlighet med 58 § underrätta den gränsveterinär som övervakar lagret samt den gränsveterinär som avses i 40 § 1 mom. om importpartiets ankomst till lagret för provianteringslivsmedel.

Gränsveterinär som övervakar ett lager för provianteringslivsmedel skall genom stickprov kontrollera att sigillen på det transportmedel som anländer till lagret är hela och att uppgifterna på sigillen motsvarar uppgifterna i det gränskontrollintyg som medföljer transporten.

Om ett importparti inte har anlänt till lagret för provianteringslivsmedel inom den tid som anges i 40 § 3 mom., skall tullmyndigheterna på gränsveterinärens begäran försöka lokalisera importpartiet.

Lagring av importpartier i lager för provianteringslivsmedel
42 §

I ett lager för provianteringslivsmedel skall importpartiet förvaras åtskilt från andra livsmedel. Importpartiet skall förvaras i ursprungliga förpackningar, och det får inte bearbetas mer än vad som är nödvändigt med tanke på lagring eller uppdelning av importpartiet. Varje av förpackningar bestående förvaringsparti av importpartiet skall vara försett med en anteckning av vilken det medföljande gränskontrollintygets nummer framgår.

Avsändande av importpartier från lager för provianteringslivsmedel
43 §

Ett importparti eller en del därav får avsändas från ett lager för provianteringslivsmedel bara med tillstånd av den gränsveterinär som övervakar lagret. Importpartiet får levereras från ett lager för provianteringslivsmedel endast direkt till en båt som skall provianteras, till ett mellanlager i bestämmelseortens hamn, för destruktion eller för ändamål som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002.

Importpartiet skall transporteras till någon av de ovan nämnda destinationerna inom 30 dygn från den dag då gränsveterinären har beviljat importpartiet tillstånd i enlighet med 44 §. Beträffande importpartier som är avsedda för destruktion eller för något ändamål som anges i Europaparlamentets och rådets (EG) förordning nr 1774/2002 skall bestämmelserna i 69–74 § iakttas.

44 §

Tillstånd att leverera ett importparti från ett lager för provianteringslivsmedel till en båt som skall provianteras, antingen direkt eller via ett mellanlager i bestämmelseortens hamn, skall sökas så, att man på förhand tillställer den gränsveterinär som övervakar lagret för provianteringslivsmedel ett provianteringsintyg som ifyllts på förhand i enlighet med 64 § 1 mom.

Den gränsveterinär som övervakar lagret godkänner leveransen av importpartiet till en båt som skall provianteras, antingen direkt eller via ett mellanlager i bestämmelseortens hamn, genom att för importpartiet utfärda provianteringsintyg i enlighet med 64 § 2 mom.

Importpartiet skall transporteras under tullövervakning till den båt som skall provianteras eller till ett mellanlager i bestämmelseortens hamn enligt förfarande T1 i rådets förordning (EEG) nr 2913/1992.

Gränsveterinären skall senast när importpartierna avsänds underrätta den behöriga hamnmyndigheten om importpartier som levereras till en hamn i en annan medlemsstat. Anmälan sänds som TRACES-meddelande. Lagerhållaren skall dessutom tillsända den behöriga hamnmyndigheten en kopia av provianteringsintyget.

45 §

När ett importparti som är avsett för proviantering i båttrafik har levererats till båten i fråga skall en behörig representant för båten bekräfta mottagandet av importpartiet i enlighet med 64 § 2 mom.

Leverans av importpartier från gränskontrollstationen till en båt som skall provianteras utan mellanlagring i lager för provianteringslivsmedel
46 §

I fråga om ett importparti som är avsett att levereras från en gränskontrollstation till en båt som skall provianteras, antingen direkt eller via ett mellanlager i bestämmelsehamnen, utan att importpartiet levereras till ett lager för provianteringslivsmedel för att mellanlagras där, skall bestämmelserna i 32 §, 34–36 §, 38 §, 40 § 4 mom., 44 § 3 och 4 mom. samt 45 § iakttas.

Gränsveterinären ger tillstånd att transportera importpartier från en gränskontrollstation till en båt som skall provianteras, antingen direkt eller via ett mellanlager i bestämmelsehamnen, genom att för importpartiet utfärda både gränskontrollintyg och provianteringsintyg.

Importpartiet skall anlända till den båt som skall provianteras inom 30 dygn från den dag då åtminstone en dokumentkontroll som gäller importpartiet har utförts på gränskontrollstationen.

47 §

Ett importparti eller en del därav som är avsett för proviantering i båttrafik får från båten återsändas till gemenskapens territorium bara för destruktion eller för ett ändamål som anges i Europaparlamentets och rådets (EG) förordning nr 1774/2002.

6 kap.

Veterinär gränskontroll av importpartier som återsänds från tredje land och övriga krav på sådana importpartier

Krav på importpartier som härrör från medlemsstaterna
48 §

Ett importparti som härrör från en medlemsstat och som återsänds från tredje land till gemenskapens territorium skall genomgå en dokumentkontroll och en identitetskontroll enligt punkterna A och B i bilaga 2 vid den gränskontrollstation via vilken importpartiet återsänds. Gränsveterinären kan, om han eller hon anser det vara behövligt, också utföra en fysisk kontroll av ett sådant importparti i enlighet med punkt C i bilaga 2.

Om ett importparti som avses i 1 mom. avses bli återsänt till ursprungsanläggningen, som är belägen i en medlemsstat, skall förfarandet i 49–50 § iakttas.

Om importören inte vill att ett importparti som avses i 1 mom. skall återsändas till ursprungsanläggningen i en medlemsstat eller om villkoren i 49 § för återsändande av partiet till ursprungsanläggningen inte uppfylls, skall förfarandet i 69–71 § iakttas.

49 §

Ett importparti som avvisats av tredje land kan återsändas till den medlemsstat som varit exportör, om importpartiet åtföljs av följande handlingar:

1) importhandlingar i original eller styrkta kopior av dem,

2) ett intyg över grunderna för avvisandet från en myndighet i det tredje land som avvisat importpartiet,

3) försäkran från en myndighet i det tredje land som avvisat importpartiet om att lagrings- och transportkraven för importpartiet har iakttagits, och

4) meddelande från en myndighet i det tredje land som avvisat importpartiet om att importpartiet inte har utsatts för någon bearbetning.

I fråga om containrar som är försedda med originalsigill behöver dock inte kraven i 1 mom. uppfyllas. Ett sådant importparti skall åtföljas av ett intyg från transportföretaget om att innehållet inte har bearbetats eller lossats.

Innan importpartiet återsänds till den medlemsstat som varit exportör skall den behöriga myndighet som utfärdat det ursprungliga hälsointyget meddela att den godkänner återsändandet av importpartiet.

50 §

Importpartiet skall transporteras till ursprungsanläggningen under tullövervakning i ett tätt, förseglat transportmedel. I fråga om ett sådant importparti skall också bestämmelser i 53 § 2 och 3 mom. iakttas.

Krav på importpartier som härrör från tredje land
51 §

Importpartier som härrör från tredje land och som återsänds till gemenskapens territorium från tredje land skall genomgå en dokumentkontroll och en identitetskontroll i enlighet med punkterna A och B i bilaga 2 vid den gränskontrollstation via vilken importpartiet återsänds. Gränsveterinären kan, om han eller hon anser det vara behövligt, också utföra en fysisk kontroll av ett sådant importparti i enlighet med punkt C i bilaga 2.

I fråga om importpartier som avses i 1 mom. skall dessutom förfarandet i 69–71 § iakttas.

7 kap.

Bestämmelser gällande särskilda import- partier

Veterinär gränskontroll av kött av vilda pälsdjur som importeras med skinn
52 §

Köttet av vilda pälsdjur som importeras med skinn skall vid den gränskontrollstation via vilken importpartiet förs in på gemenskapens territorium genomgå dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll i enlighet med punkterna A, B och C i bilaga 2. Gränsveterinären skall till den veterinär som övervakar bestämmelseanläggningen sända anmälan om importpartiet som TRACES-meddelande.

Importpartiet skall enligt förfarande T5 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/1993 under tullövervakning transporteras från gränskontrollstationen till bestämmelseanläggningen, där importpartiet skall genomgå köttbesiktning och undersökning av restsubstanser enligt rådets direktiv 1996/23/EG. Resultaten av dessa kontroller skall levereras från bestämmelseanläggningen till den gränskontrollstation som avses i 1 mom.

Veterinär gränskontroll av importpartier som skall kanaliseras
53 §

Ett importparti som enligt den relevanta lagstiftningen skall kanaliseras skall genomgå dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga 2 vid den gränskontrollstation via vilken importpartiet förs in på gemenskapens territorium. Ett sådant importparti skall enligt förfarande T5 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/1993 transporteras under tullövervakning från gränskontrollstationen till bestämmelseanläggningen i förseglade, täta containrar eller fordon.

Gränsveterinären skall till den veterinär som övervakar bestämmelseanläggningen sända anmälan om importpartiet som TRACES-meddelande.

Bestämmelseanläggningen skall underrätta den veterinär som övervakar anläggningen om importpartier som anlänt och föra ett register över ankomna importpartier. Den veterinär som övervakar anläggningen skall inom 15 dygn anmäla till den gränsveterinär som utfört kontrollen att importpartiet nått bestämmelseanläggningen. Den veterinär som övervakar anläggningen skall regelbundet utföra kontroller vid anläggningen för att bedöma i synnerhet om de kanaliserade importpartierna har anlänt till anläggningen.

Veterinär gränskontroll av övriga särskilda partier
54 §

Följande importpartier skall genomgå dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll enligt punkterna A, B och C i bilaga 2 vid den gränskontrollstation via vilken importpartiet förs in på gemenskapens territorium:

1) importpartier som är avsedda för en medlemsstat eller ett område, där särskilda krav gäller inom ramen för gemenskapslagstiftningen, eller

2) importpartier vars införsel är tillåten endast för särskilda ändamål, enligt gemenskapslagstiftningen.

Gränsveterinären skall i fall som avses i 1 och 2 punkten sända meddelande om importpartiet som TRACES-meddelande till den behöriga myndigheten på bestämmelseorten.

8 kap.

Övriga anmälningar

TRACES-meddelanden
55 §

Utöver vad som annanstans i denna förordning föreskrivs om sändande av TRACES-meddelanden, skall gränsveterinären sända ett meddelande om importpartiet som TRACES-meddelande till den behöriga myndigheten på bestämmelseorten, när resultaten av de undersökningar som gjorts av prover på importpartiet inte är kända då partiet lämnar gränskontrollstationen. Ett meddelande som gränsveterinären sänder skall innehålla uppgifter om undersökningsresultat som gäller prover på partiet.

Anmälan till gränskontrollstationen
56 §

I artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 föreskrivs om den anmälan om ankommande importpartier som skall göras till en gränskontrollstation. Importören skall dock senast 12 timmar innan ett importparti levereras till gränskontrollstationen komma överens om tid för kontroll av importpartiet.

Anmälan till gränskontrollstationen skall göras för alla importpartier genom TRACES-meddelande.

Anmälan som importören och lagerhållaren gör till den gränsveterinär som övervakar ett frilager eller en frizon
57 §

Den som i Finland håller ett frilager eller en frizon skall underrätta den gränsveterinär som övervakar lagret om ett importpartis ankomst till lagret eller zonen senast omedelbart efter partiets ankomst och innan gränskontrollen av importpartiet inleds. Importören skall underrätta den gränsveterinär som övervakar ett lager om importpartier som skall avsändas från ett frilager eller en frizon innan gränskontrollen av importpartiet inleds.

Anmälan skall göras för importpartier som avses i 1 mom. genom TRACES-meddelande.

Anmälan som den som håller ett lager för provianteringslivsmedel gör till den gräns- veterinär som övervakar lagret
58 §

Den som i Finland håller ett lager för provianteringslivsmedel skall underrätta den gränsveterinär som övervakar lagret i fråga samt den gränsveterinär som avses i 40 § 1 mom. om ett importpartis ankomst till lagret senast omedelbart efter partiets ankomst. Anmälan görs genom att det gränskontrollintyg som medföljer importpartiet sänds per telefax till gränsveterinärerna i fråga.

Den som håller ett lager för provianteringslivsmedel anmäler leveransen av ett importparti från lagret för provianteringslivsmedel till en båt som skall provianteras genom att ansöka om tillstånd enligt 44 §.

Meddelande från gränsövergångsstället till gränskontrollstationen och förvaring av gränskontrollintygen
59 §

Om en gränskontrollstation inte är belägen i anslutning till ett gränsövergångsställe, skall importören till tullmyndigheterna vid gränsövergångsstället lämna en kopia av första sidan av det gränskontrollintyg som importören fyllt i och sänt som TRACES-meddelande till gränskontrollstationen. Tullmyndigheterna skall i gränskontrollintyget också anteckna den tidsgräns inom vilken importpartiet skall transporteras till gränskontrollstationen.

Tullmyndigheterna vid gränsövergångsstället skall ge importören det gränskontrollintyg som avses i 1 mom. Tullmyndigheterna vid gränsövergångsstället skall genom att sända gränskontrollintyget i fråga per telefax underrätta gränskontrollstationen om importpartiets ankomst. En kopia av gränskontrollintyget skall förvaras vid gränsövergångsstället i minst tre år.

Gränskontrollintyg som sänts från gränsövergångsstället skall förvaras vid gränskontrollstationen i minst tre år.

9 kap.

Anteckningar som skall göras i import- handlingarna och gränskontrollintygen samt förvaring av handlingarna och intygen

Importhandlingar
60 §

Gränsveterinären skall ge importören med sin underskrift och sin stämpel styrkta kopior av importhandlingarna över importpartier som förs in till gemenskapens territorium

Dessa kopior skall medfölja importpartiet till den första mottagaranläggningen. Om importpartiet delas upp, skall alla delarna fram till den första mottagarenheten åtföljas av en styrkt kopia av importhandlingarna.

I artikel 3.4 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 föreskrivs om att importhandlingarna över ett importparti samt kopiorna av dem skall förvaras på gränskontroll stationen.

Gränskontrollintyg
61 §

Om det gränskontrollintyg som skall skrivas vid gränskontrollstationen föreskrivs i artiklarna 2 och 3 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.

Gränskontrollintyget skall innehålla en hänvisning till tullhandlingen.

Gränskontrollintyget skall i fråga om alla importpartier utfärdas i TRACES-systemet. Beträffande papperskopior av gränskontrollintyg som utfärdats i TRACES-systemet föreskrivs i artikel 3.3 och 3.4 i kommissionens förordning (EG) Nr 136/2004.

Gränskontrollintyg när ett parti förblir under tullövervakning
62 §

Om gränskontrollintyg när ett parti som godkänts för införsel till gemenskapens territorium efter avslutad gränskontroll förblir under tullövervakning föreskrivs i artiklarna 4 och 5 i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.

Gränskontrollintyg som utfärdas på basis av en kontroll som görs i ett frilager eller en frizon
63 §

Efter att ha utfört den veterinära gränskontrollen skall den gränsveterinär som övervakar frilagret eller frizonen fylla i gränskontrollintygets andra sida och även anteckna i intyget numret på det gränskontrollintyg som på basis av veterinär gränskontroll tidigare utfärdats för importpartiet på gränskontrollstationen eller då importpartiet anlänt till lagret eller zonen.

Om importpartiet delas upp i frilagret eller frizonen, skall gränsveterinären i samband med att importpartiet avsänds för varje del av det utfärda ett separat gränskontrollintyg, där numret på det gränskontrollintyg som enligt 1 mom. utfärdats för det ursprungliga importpartiet framgår.

Gränskontrollintyg skall i fråga om importpartier som avses 1 och 2 mom. utfärdas i TRACES-systemet.

Provianteringsintyg
64 §

När avsikten är att ett importparti skall levereras från ett lager för provianteringslivsmedel till en båt som skall provianteras, skall lagerhållaren fylla i punkterna 1–3 i provianteringsintyget. Provianteringsintyg skall vara utfärdat på det officiella språket i den medlemsstat som utgör gränskontrollen och som är bestämmelsehamn för provianteringsintyg. Lagerhållaren skall tillställa den gränsveterinär som övervakar lagret i fråga intyget innan den veterinära gränskontrollen av importpartiet inleds.

Gränsveterinären godkänner leveransen av importpartiet till den bestämmelseort som avses i 1 mom. genom att fylla i punkt 4 i provianteringsintyget. Provianteringsintyget skall åtfölja importpartiet till den båt som skall provianteras, och en behörig representant för denna intygar mottagandet av partiet genom att fylla i punkt 5 i intyget. Provianteringsintyget i original skall härefter tillställas den gränsveterinär som övervakar det berörda lagret för provianteringslivsmedel.

Ett enda provianteringsintyg kan användas också beträffande sådana importpartier som levereras till en båt på samma gång, även om partiet består av varor som härrör från flera importpartier med olika ursprung.

Provianteringsintyg och gränskontrollintyg, när partiet levereras från gränskontroll- stationen direkt till en båt som skall provianteras
65 §

När avsikten är att ett importparti skall levereras från gränskontrollstationen till en båt som skall provianteras, antingen direkt eller via ett mellanlager i bestämmelseortenshamn, skall ett gränskontrollintyg i enlighet med 61 § och ett provianteringsintyg i enlighet med 64 § 1 mom. utfärdas för importpartiet.

Efter gränskontrollen iakttas bestämmelserna i 61 § för gränskontrollintygets del och bestämmelserna i 64 § 2 och 3 mom. för provianteringsintygets del.

Förvaring av importhandlingar, gräns- kontrollintyg och provianteringsintyg
66 §

Gränsveterinären skall se till att sådana importhandlingar eller kopior av dem, gränskontrollintyg och provianteringsintyg eller kopior av dem samt anmälningar som inlämnats i enlighet med denna förordning förvaras på någon annan plats än platsen i enlighet med 60 § 3 mom. där veterinära gränskontroller utförs. De handlingar som avses i detta moment skall förvaras i tre år.

Om gränskontrollstationen inte är belägen i anslutning till ett gränsövergångsställe, skall gränsveterinären för kännedom per telefax till tullmyndigheterna vid det gränsövergångsställe via vilket importpartiet anlände till finskt territorium sända det gränskontrollintyg som han eller hon har fyllt i. Detta intyg skall förvaras vid gränsövergångsstället i minst tre år.

Importstatistik
67 §

Gränsveterinären skall föra kontinuerligt uppdaterad statistik över alla importpartier som kontrollerats vid gränskontrollstationen eller på någon annan plats som avses i denna förordning.

Om gränskontrollstationen inte är belägen i anslutning till ett gränsövergångsställe, skall tullmyndigheterna vid gränsövergångsstället föra kontinuerligt uppdaterad statistik över de importpartier som har hänvisats till gränskontrollstationen via gränsövergångsstället i fråga. Tullmyndigheterna skall sända statistiken till den berörda gränskontrollstationen vid utgången av varje månad.

Gränsveterinären skall granska den statistik som sänds in från gränsövergångsställena och på begäran sända den, tillsammans med statistiken över importpartier som kontrollerats vid gränskontrollstationen eller på någon annan plats som avses i denna förordning, till jord- och skogsbruksministeriet.

10 kap.

Underkännande av importpartier och åtgärder som följer av underkännandet

Underkännande av importpartier som förts in till gemenskapens territorium utan att ha genomgått veterinär gränskontroll
68 §

Gränsveterinären skall bestämma att importpartier som förs in på gemenskapens territorium utan att genomgå veterinär gränskontroll skall isoleras under tullövervakning. Gränsveterinären skall utföra en dokumentkontroll och en identitetskontroll av importpartiet i enlighet med bilaga 2 A och 2 B, samt vid behov också en fysisk kontroll i enlighet med bilaga 2 C. På gränsveterinärens begäran skall tullmyndigheterna utföra en identitetskontroll av importpartiet. Gränsveterinären avgör med beaktande av faktorer som påverkar människors och djurs hälsa om importpartiet skall destrueras eller levereras till tredje land.

Ett importparti som skall levereras till tredje land skall lämna gemenskapens territorium via närmaste gränskontrollstation med ett och samma transportmedel inom 60 dygn från det att importpartiet har försatts i isolering. Gränsveterinären skall ogiltigförklara importhandlingar som medföljer ett importparti som återsänds till ursprungslandet.

Ett importparti som enligt vad det bestämts skall destrueras skall enligt vad gränsveterinären bestämmer avsändas för destruktion inom 60 dygn från det att det försatts i isolering. I fråga om förpassandet av importpartiet för destruktion skall bestämmelserna i 71 § 3 och 4 mom. iakttas.

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela föreskrifter om kontroll, lagring, destruktion och leverans till tredje land av importpartier som förts in på gemenskapens territorium utan någon veterinär gränskontroll.

Underkännande av ett parti vid veterinär gränskontroll
69 §

Om det vid en veterinär gränskontroll av ett importparti framgår att ett importparti eller importhandlingarna inte uppfyller kraven i denna förordning eller i de rättsakter som anges i dess 3 §, skall importpartiet medan den veterinära gränskontrollen pågår lagras på gränskontrollstationen i fråga. Om lagring av ett importparti när prover på partiet har tagits för laboratorieundersökningar föreskrivs i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 136/2004.

Om det vid en veterinär gränskontroll av ett importparti framgår att importpartiet eller importhandlingarna inte uppfyller kraven i 1 mom., skall gränsveterinären underkänna importpartiet. Medan en veterinär gränskontroll pågår skall importpartiet lagras i enlighet med 1 mom.

Importpartier som underkänts skall enligt vad gränsveterinären bestämmer levereras till tredje land, destrueras eller användas för något ändamål som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002. Ett underkänt importparti skall lagras på gränskontrollstationen tills gränsveterinärens bestämmelser om importpartiet i fråga verkställs.

Importpartiets lagringstid räknas in i den tid som anges i 70 och 71 §.

Leverans av underkända importpartier till tredje land
70 §

Ett importparti som underkänts vid en gränskontrollstation och skall levereras till tredje land skall lämna gemenskapens territorium via den gränskontrollstation där underkännandet skedde med ett och samma transportmedel inom 60 dygn från underkännandet.

Ett importparti som underkänts i ett frilager eller en frizon och som skall levereras till tredje land skall lämna gemenskapens territorium inom 30 dygn från underkännandet.

Gränsveterinären skall ogiltigförklara de handlingar som medföljer ett importparti som skall återsändas till ursprungslandet.

Sändande av ett underkänt importparti för destruktion eller för ett ändamål som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002
71 §

Importpartier som underkänts skall enligt vad gränsveterinären bestämmer inom 60 dygn sändas för destruktion eller för något ändamål som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002.

Importpartier som underkänts skall enligt vad gränsveterinären bestämmer inom 30 dygn sändas för destruktion eller för något ändamål som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002.

Importpartiet skall märkas så, att det inte längre kan levereras för något annat ändamål än ett sådant som avses i 1 och 2 mom. Sändandet av importpartiet för ett ändamål som gränsveterinären bestämmer skall ske under tullövervakning. Gränsveterinären skall se till att han eller hon skriftligen får uppgift om att den föreskrivna behandlingen utförts inom den tid som nämns i 1 eller 2 mom.

Om gränsveterinären inte inom utsatt tid har fått sådana uppgifter som avses i 3 mom., skall tullmyndigheterna på gränsveterinärens begäran försöka lokalisera importpartiet.

Underkännande av importpartier annanstans än vid en gränskontrollstation
72 §

Om det vid ett gränsövergångsställe som inte är beläget i anslutning till en gränskontrollstation under tullmyndigheternas preliminära dokumentkontroll framgår att importpartiet bör underkännas, skall tullmyndigheterna underrätta den behöriga gränsveterinären om detta. Gränsveterinären kan då underkänna partiet utgående från en dokumentkontroll enligt bilaga 2 A.

Om det i samband med en kontroll av ett importparti som en privatperson fört med sig eller som sänts till en privatperson vid vilket som helst övergångsställe framgår att importpartiet inte uppfyller de krav som ställs på det i denna förordning, skall tullmyndigheterna i fråga underkänna partiet. Tullmyndigheterna skall bestämma att ett sådant importparti i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets anvisningar skall sändas till tredje land, för destruktion eller för ett ändamål som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002.

73 §

Gränsveterinären kan bestämma om lagring av ett importparti som avses i 72 § tills den behöriga myndighetens bestämmelser om importpartiet verkställs. Importpartiet skall härvid förvaras under tullövervakning enligt vad gränsveterinären bestämmer.

Anmälan om partier som underkänts
74 §

Gränsveterinären skall omedelbart underrätta jord- och skogsbruksministeriet om underkännande av ett importparti, orsakerna till det samt importpartiets ursprung.

Ifall det är fråga om en allvarlig överträdelse eller upprepade överträdelser av gemenskapslagstiftningen, eller om importpartiet kan medföra fara för människors eller djurs hälsa, underrättar jord- och skogsbruksministeriet kommissionen om det underkända importpartiet.

Tullmyndigheterna skall underrätta jord- och skogsbruksministeriet om underkännande av ett importparti i enlighet med 72 § 2 mom., orsakerna till det samt importpartiets ursprung.

11 kap.

Särskilda bestämmelser

Omlastning av importpartier
75 §

Importpartier som avses i 6 § får omlastas före den veterinära gränskontrollen endast med tillstånd av gränsveterinären i fråga.

Efter den veterinära gränskontrollen får ett importparti för vars del införsel på gemenskapens territorium inte har godkänts inte omlastas i samband med transporten. Om partiet dock på grund av att transportmedlet gått sönder eller av något annat därmed jämförbart särskilt skäl måste omlastas i samband med transporten, krävs tillstånd till detta av gränsveterinären.

Omlastning skall alltid ske under tullövervakning.

Importörens förbindelse att dra försorg om importpartiet
76 §

I fråga om importpartier som levereras till tredje land skall importören i samband med den veterinära gränskontrollen avge en skriftlig förbindelse till gränsveterinären som innebär att importören drar försorg om vidtagandet av åtgärder som gränsveterinären bestämmer, samt om kostnaderna för dessa åtgärder, i det fall att importpartiet avvisas i det tredje land som är bestämmelseland och återsänds till gemenskapens territorium. I fråga om importpartier som skall levereras till tredje land från ett frilager eller en frizon skall förbindelsen avges innan importpartiet lämnar lagret eller zonen.

Importören avger den förbindelse som avses 1 mom. genom att med sin underskrift styrka de uppgifter som han eller hon lämnat på gränskontrollintygets första sida.

Kontroll och inlämnande av lastanteckningar och fraktsedlar
77 §

Tullmyndigheterna skall kontrollera lastanteckningarna när det gäller båt- och flygtrafik och fraktsedlarna när det gäller landtransport för att säkerställa att alla importpartier som avses i 6 § levereras för veterinär gränskontroll.

Tullmyndigheterna skall på begäran lämna in till jord- och skogsbruksministeriet lastanteckningarna för båt- och flygtrafik samt fraktsedlarna för landtransport från andra medlemsstater och tredje land till Finland.

Gränskontrollstationernas öppettider
78 §

Veterinära gränskontroller av importpartier utförs vid gränskontrollstationerna under de öppettider som anges i bilaga 1.

Om en importör vill låta kontrollera ett importparti under någon annan tid, skall importören komma överens om kontroll av importpartiet med gränsveterinären minst tolv timmar i förväg.

Avgifter
79 §

För veterinär gränskontroll av importpartier samt åtgärder i anslutning därtill tas hos importören ut en avgift som fastställs enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och lagen om veterinär gränskontroll.

Importören svarar för alla kostnader för den veterinära gränskontrollen av importpartiet samt åtgärder i anslutning därtill.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
80 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Utan hinder av vad som bestäms i 61 §, 64 § och i punkt A i bilaga 2 får gränskontrollintyg och provianteringsintyg som medföljer ett importparti samt importhandlingar eller styrkta översättningar därav som medföljer sådana importpartier avsedda för tredje land eller proviantering av båtar i utrikesfart som inte uppfyller kraven i gemenskapslagstiftningen eller, vid avsaknad av sådana, kraven i Finlands nationella lagstiftning, i stället för på finska eller svenska vara utfärdade också på engelska, tills jord- och skogsbruksministeriet bestämmer något annat. Utan hinder av vad som bestäms i denna förordning om användning av TRACES-systemet skall systemet tas i bruk i fråga om importpartier som är avsedda för marknaden i Finland enligt 10 §, med undantag av förkastade partier, från och med den1 juli 2005.

På importpartier bestående av kött, köttvaror, mjölk eller mjölkbaserade produkter som levererats till gemenskapen territorium före den 1 januari 2005 för syfte som anges i punkt 1 i bilaga 10 tillämpas minimikraven gällande djurs hälsa som anges i punkterna 2-9 i samma bilaga från och med den 1 januari 2006. Då denna övergångsperiod har gått ut skall ovan nämnda importpartier som inte uppfyller de minimikrav som ställs på dem sändas för destruktion eller för ändamål som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 i enlighet med det som berörda gränsveterinär bestämmer.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 6 april 2004 om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor (259/2004) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Kommissionens beslut 2004/372/EG (32004D0372); EGT nr L 118, 23.4.2004, s. 45
Kommissionens beslut 2004/413/EG (32004D0413); EGT nr L 208, 10.6.2004, s. 51
Kommissionens beslut 2004/414/EG (32004D0414); EGT nr L 208, 10.6.2004, s. 56
Kommissionens beslut 2004/415/EG (32004D0415); EGT nr L 208, 10.6.2004, s. 63
Kommissionens beslut 2004/427/EG (32004D0427); EGT nr L 189, 27.5.2004, s. 4
Kommissionens beslut 2004/436/EG (32004D0436); EGT nr L 189, 27.5.2004, s. 47
Kommissionens beslut 2004/437/EG (32004D0437); EGT nr L 189, 27.5.2004, s. 52
Kommissionens beslut 2004/438/EG (32004D0438); EGT nr L 189, 27.5.2004, s. 57

Helsingfors den 30 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.