1369/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av 45 a § i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) rubriken för 45 a § och 45 a § 2 mom., sådana de lyder i lag 1364/2004, och

fogas till 45 a §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom., som följer:

45 a §
Höjning och sänkning av kommunens självfinansieringsandel

Kommunens självfinansieringsandel per invånare, om vilken föreskrivs i 17 §, sänks med 23,30 euro per kommuninvånare för genomförandet av en skattekompensation.

Höjningen och sänkningen av självfinansieringsandelen skall beaktas till ovan nämnt belopp vid senare justeringar av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 260/2004
ShUB 45/2004
RSv 238/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.