1360/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lag 310/1964 och 361/1993, ett nytt 5 mom., samt till lagen nya 6 a, 6 b, 18 b och 21 c § som följer:

6 §

Angående ersättning för kostnaderna för sjukvård som föranletts av trafikskada föreskrivs dessutom i 6 a och 6 b §.

6 a §

Den skadade har rätt att få ersättning för till följd av skada eller sjukdom nödvändig sjukvård som med undvikande av onödiga kostnader ges med stöd av folkhälsolagen (66/1972) eller lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) såsom offentlig hälso- och sjukvård, såsom sådana tjänster som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) eller av en sådan självständig yrkesutövare som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), om försäkringsbolaget har gett en betalningsförbindelse om ersättning för vård så som nedan föreskrivs.

Försäkringsbolaget har rätt att genom betalningsförbindelsen välja den vårdplats som den skadades skada eller sjukdom förutsätter. Vårdplatsen skall vara sådan att den skadade får sådan vård som den skada eller sjukdom som orsakats av trafikskadan förutsätter. Försäkringsbolaget skall utan dröjsmål underrätta den skadade eller dennes intressebevakare samt den verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården där den skadade vårdas om att bolaget gett en betalningsförbindelse.

En i 1 mom. avsedd betalningsförbindelse krävs dock inte för det första läkarbesöket och mindre vård- och behandlingsåtgärder i direkt anslutning till detta. Med mindre vårdåtgärd avses sedvanlig i samband med läkarbesök utförd röntgenundersökning, gipsning, läggande av förband eller någon annan med dessa åtgärder jämförbar åtgärd. Betalningsförbindelse krävs inte heller för brådskande sjukvård som är nödvändig på grund av att den genom skada eller sjukdom skadade personens hälsa är utsatt för omedelbar fara.

6 b §

För sådan i 6 a § 1 mom. avsedd vård som ges såsom offentlig hälso- och sjukvård betalas som ersättning till den skadade den klientavgift som tagits ut hos den skadade med stöd av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992). Om inte något annat bestäms i denna lag, skall försäkringsbolaget dessutom till den kommun eller samkommun som ordnar sjukvårdstjänsten för kostnader som producerandet av vården medför betala en avgift som bestäms enligt 13 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

För sådan i 6 a § 1 mom. avsedd vård som ges såsom tjänster enligt lagen om privat hälso- och sjukvård och vård som ges av en självständig yrkesutövare betalas ersättning i enlighet med betalningsförbindelsen.

Om den i 2 mom. avsedda vården är brådskande vård eller ett första läkarbesök och mindre vårdåtgärder i direkt anslutning till detta enligt 6 a § 3 mom., betalas ersättning enligt de nödvändiga kostnader som vården medfört. För brådskande vård och det första läkarbesöket och mindre vårdåtgärder i anslutning till detta inom den offentliga hälso- och sjukvården betalas ersättning enligt 1 mom.

Om vården av den skadade fortsätter vid en annan vårdplats än den som anges i betalningsförbindelsen, är försäkringsbolaget skyldigt att ersätta den kostnad som den skadade själv hade varit tvungen att betala för motsvarande vård inom den offentliga hälso- och sjukvården enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

Om den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som ger sjukvård såsom offentlig hälso- och sjukvård försummar att inom föreskriven tid göra den anmälan om inledande av vård som avses i 13 b § 1 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, är försäkringsbolaget skyldigt att till kommunen eller samkommunen betala den avgift som bestäms enligt 13 a § i den nämnda lagen först för den vård som ges efter det att anmälningsskyldigheten har fullgjorts.

Den avgift som avses i 13 a § 1 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården betalas inte för fortlöpande institutionsvård dygnet runt på grund av en skada eller sjukdom som orsakats av en trafikskada. Institutionsvården kan inte anses vara fortlöpande innan vården har fortgått utan avbrott i minst tre månader.

18 b §

Försäkringsbolag som bedriver försäkringsrörelse i enlighet med denna lag deltar årligen i förhöjningar enligt lagen om bindande av vissa trafikskadersättningar vid lönenivån (875/1971) enligt vad som föreskrivs nedan i 2―5 mom. På motsvarande sätt deltar de i ersättningen av sådana i 6, 6 a och 6 b § i denna lag nämnda kostnader för sjukvård och i sådana i 7 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991) avsedda, av rehabilitering föranledda kostnader, som betalas när över nio år förflutit från ingången av året efter en trafikskada som inträffat efter år 2004, eller som betalas efter 2014 för skador som inträffat före 2005.

Försäkringsbolag som bedriver försäkring enligt trafikförsäkringslagen skall delta i sådana i 1 mom. avsedda ersättningar som betalas varje år i proportion till deras premieinkomster av trafikförsäkringen i Finland samma år. Ett försäkringsbolag skall till Trafikförsäkringscentralen betala sin i 1 mom. avsedda andel av ersättningarna minskad med beloppet av motsvarande ersättningar som bolaget har betalt samma år.

Varje försäkringsbolag skall till Trafikförsäkringscentralen betala förskott på sin i 2 mom. avsedda andel. Detta förskott bestäms på basis av beloppet av de ersättningar som bolagen beräknas betala under det år som de hänför sig till och premieinkomsterna av trafikförsäkringen enligt föregående års bokslut. Trafikförsäkringscentralen gör årligen upp en kalkyl över ersättningarnas belopp och bestämmer storleken på de utjämningsposter som försäkringsbolagen skall betala i förskott.

Trafikförsäkringscentralen fastställer utjämningen enligt varje försäkringsbolags slutliga andel efter det att premieinkomsterna av trafikförsäkringen och de ersättningar som avses i 1 mom. har uppgetts i samband med bokslutet.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas vid behov närmare bestämmelser om de tidpunkter då Trafikförsäkringscentralen senast skall fastställa storleken på de utjämningsposter som skall betalas i förskott och de slutliga utjämningsposterna enligt denna paragraf, samt om de tidpunkter då dessa skall redovisas och försäkringsbolagens utjämningsposter skall betalas.

21 c §

Utan hinder av bestämmelserna om brott mot tystnadsplikten och utlämnande av uppgifter som omfattas av tystnadsplikten har ett försäkringsbolag rätt att till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården och självständiga yrkesutövare som tillhandahåller sådana tjänster som avses i 6 a § 1 mom. lämna ut sådana uppgifter om den skadade som är nödvändiga för den i 6 a § 2 mom. avsedda bedömning av behovet av vård och kostnaderna för vården som en betalningsförbindelse förutsätter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas på trafikskador som har inträffat efter det att denna lag har trätt i kraft. Bestämmelserna i 18 b § tillämpas också på skador som har inträffat innan lagen trädde i kraft.

Genom denna lag upphävs 3 § 2 mom. i lagen av den 17 december 1971 om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån (875/1971), sådan det lyder i lag 362/1993, och social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 15 december 2000 om fördelning mellan försäkringsbolagen och Trafikförsäkringscentralen av de kostnader som uppkommer på grund av förhöjningar som avses i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån (1107/2000).

RP 158/2004
ShUB 28/2004
RSv 169/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.