1352/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om temporär ändring av 12 a § i trafikförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) 12 a § 4 mom., sådant det lyder i lag 1211/1998, som följer:

12 a §

Ersättningsförhöjning som understiger 5,4 euro skall inte betalas. Beloppet justeras årligen utan hinder av vad som bestäms i 17 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (634/2003) med tillämpning av indexet enligt nämnda moment. Det justerade beloppet avrundas till närmaste tio cent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till och med den 31 december 2005. Lagen tillämpas också på trafikskador som inträffat före lagens ikraftträdande.

RP 249/2004
ShUB 40/2004
RSv 210/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.