1344/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Inrikesministeriets förordning om Utlänningsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Flera myndigheters prestationer av samma slag

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Utlänningsverket uppbär en fast behandlingsavgift enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är ansökningar som gäller

1) första uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande,

2) förlängning av giltighetstiden för uppehållstillstånd som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande,

3) registrering av uppehållsrätt eller uppehållstillståndshandling som överförts från den lokala polisen till Utlänningsverket för avgörande,

4) överföring av uppehållstillstånd till ett annat resedokument,

5) främlingspass eller resedokument för flykting,

6) förlängning av giltighetstiden för främlingspass eller resedokument för flykting, samt

7) visum.

2 §
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt pris

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Utlänningsverket av sociala och humanitära skäl eller av skäl som hänför sig till internationella avtal uppbär en fast behandlingsavgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är ansökningar som gäller

1) förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan,

2) förvärv av medborgarskap genom anmälan,

3) svar på förfrågan som gäller bestämmandet av medborgarskapsstatus,

4) första uppehållstillstånd, samt

5) nytt främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit.

3 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgift uppbärs inte för ansökan om uppehållstillstånd av en person som tas emot i Finland eller som beviljas uppehållstillstånd på grund av att han eller hon beviljas internationellt skydd.

Avgift uppbärs inte heller av en i utlänningslagen avsedd familjemedlem av en anknytningsperson som åtnjutit internationellt skydd, om familjemedlemmen ansöker om uppehållstillstånd på grund av familjeband och om han eller hon ännu inte har beviljats permanent uppehållstillstånd.

För ansökan om uppehållstillstånd uppbärs inte avgift, om ansökan gäller ett barn som är medsökande och som använder en förälders resedokument och som antecknas i förälderns uppehållstillstånd.

Avgift uppbärs inte för i 2 § 1―2 punkten uppräknade ansökningar eller anmälningar för barn som finns med i en förälders ansökan.

Avgift uppbärs inte för visum eller uppehållstillstånd, om så har överenskommits i bilaterala avtal mellan staterna eller i andra internationella avtal.

4 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifterna till staten för vilka Utlänningsverket uppbär en avgift som bestäms på företagsekonomiska grunder är följande prestationer:

1) utredningar och undersökningar,

2) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, planerings- och andra sakkunniguppdrag utanför ämbetsverket med undantag av de fall i vilka skötseln av uppdragen stöder ämbetsverkets avgiftsfria verksamhet,

3) biblioteks- och informationstjänster,

4) publikations- och förläggartjänster,

5) annonser och meddelanden i ämbetsverkets publikationer,

6) elektroniska dataprodukter och tjänster,

7) användning av lokaler och anordningar som är i ämbetsverkets besittning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

8) fotokopior och andra avskrifter, samt

9) expediering och postning av handlingar på uppdrag, om dessa inte ingår i det pris som uppbärs för materialet.

5 §
Uppbärande och återbäring av avgift

För behandling av ansökan uppbärs avgift på förhand när ansökan lämnas in.

Avgiften återbetalas inte om sökanden återtar sin ansökan efter det att åtgärder som gäller behandling av ansökan har inletts.

Om ansökan har lämnats in utan grund, av skäl som beror på myndigheter, återbetalas avgiften.

Om personen förvärvar finskt medborgarskap, återbetalas hälften av avgifterna för behandlingen av de anhängiga ansökningar som lämnats in under behandlingen av ansökan och som förfaller i samband med medborgarskapsbeslutet.

Avgifterna återbetalas till det konto som sökanden meddelat.

6 §
Utlänningsverkets behörighet

Utlänningsverket har behörighet i ärenden som gäller avgifter för och prissättning av verkets prestationer med undantag av de avgifter som finns upptagna i den bifogade avgiftstabellen.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till den 31 december 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2004

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Överdirektör
Pentti Visanen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.