1337/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om taxan enligt 4 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen gällande ersättande av resekostnader för anlitande av specialfordon

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) om taxan gällande ersättande av resekostnaderna för anlitande av specialfordon som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas med stöd av sjukförsäkringslagen (1224/2004) och lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten (610/1991) på ersättande av resekostnader som föranleds en försäkrad på grund av anlitande av specialfordon. Genom denna förordning föreskrivs om de högsta ersättningsgrunderna.

2 §
Ersättningsgrunderna i fråga om motorfordon
Bil 0,20 euro/km.
Motorbåt 0,33 euro/km.
Snöskoter 0,28 euro/km.
Motorcykel 0,08 euro/km.

Som ersättningsgrund för sådana minibussar med kollektivtrafiktillstånd som avses i lagen om tillståndspliktig trafik på väg (343/1991) tillämpas den taxitaxa som avses i 11 § i nämnda lag.

Då det gäller sjuktransport med motorbåt i skärgårdsförhållanden kan ersättningsgrunden i fråga om motorbåt höjas med 5,89 euro.

3 §
Ersättningsgrunderna i fråga om helikopter

Som grund för ersättande av patienttransport med privat helikopter används i fråga om enmotorig helikopter högst 840,94 euro för den första timmen och 210,23 euro för varje påbörjad kvarts timme efter det och i fråga om tvåmotorig helikopter högst 1261,41 euro för den första timmen och 315,35 euro för varje påbörjad kvarts timme efter det.

Till tiden för en patienttransport som utförs med helikopter räknas utöver den egentliga transporttiden över den tid det tar för helikoptern att ta sig från stationeringsorten eller förläggningsorten till patienten samt returresan tillbaka till stationeringsorten eller till dess att transportuppdraget avslutas.

4 §
Ersättningsgrunderna i fråga om taxibåt och sjöräddningsfartyg

Som grund för ersättande av resa som gjorts i skärgårdsförhållanden med taxibåt eller fartyg som utrustats för sjöräddning används högst 67,28 euro för varje påbörjad timme.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.