1336/2004

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxarna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 3 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) om grunderna för ersättningstaxarna som följer:

1 kap.

Grunderna för ersättningstaxan för läkararvoden

1 §
Fastställande av taxor

Folkpensionsanstalten skall då den fastställer den läkararvodestaxa som avses i 3 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) iaktta i 3 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen och i denna förordning nämnda grunder.

2 §
Läkararvodestaxa

De taxor som uppburits för läkarundersökning och läkarvård ersätts enligt läkararvodestaxa.

Ersättning för arvoden som uppburits för laboratorie- och röntgenundersökningar betalas inte enligt läkararvodestaxan, om inte dessa ingår som en del i läkarens undersöknings- eller vårdåtgärd.

Läkararvodestaxan är uppdelad i läkares åtgärdstaxa och läkares mottagningsarvodestaxa.

3 §
Läkares åtgärdstaxa

Läkares åtgärdstaxa tillämpas då det är fråga om arvode för krävande undersöknings- eller vårdåtgärder som vidtagits av läkare.

Vid fastställandet av åtgärdstaxorna används ett belopp om högst 280,03 euro som grund.

Om en åtgärd i enlighet med den högsta taxan på grund av dess art eller svårighetsgrad kräver betydligt mer tid än normalt, höjs taxan till denna del med 50 procent.

4 §
Läkares mottagningsarvodestaxa

Läkares mottagningsarvodestaxa tillämpas då det är fråga om ersättning för något annat läkararvode än ett sådant som ersätts enligt 3 § 1 mom.

Vid fastställandet av mottagningsarvodestaxorna används ett belopp om högst 35,32 euro som grund.

Om läkares besök hos en patient varar längre än en timme, används högst 8,75 euro per påbörjad kvarts timme som grund för ersättningen.

5 §
Specialistförhöjning

Om undersökningen utförts eller vården givits av en specialist och undersökningen eller vården har hört till hans eller hennes specialområde, höjs de taxeenliga beloppen med 50 procent.

6 §
Förhöjning på grund av besökstid

Beloppen enligt läkararvodestaxan kan höjas med högst 100 procent om undersöknings- eller vårdåtgärden vidtagits en vardag klockan 21.00―7.00, en lördag eller dagen före en helgdag efter klockan 18 eller en söndag eller en annan helgdag.

2 kap.

Grunderna för ersättningstaxan för tandvård

1 §
Fastställande av taxor

Folkpensionsanstalten skall då den fastställer den tandläkararvodestaxa som avses i 3 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen och den taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner som avses i 3 § 2 mom. lagen om anordnande av och ersättning för tandvården för frontveteraner (678/1992) iaktta de grunder som nämns i 3 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen och i denna förordning.

2 §
Tandvårdstaxa

Arvodena för tandläkarundersökning och tandläkarvård ersätts enligt tandläkararvodestaxan och taxan för protetiska åtgärder för frontveteraner.

Ersättning för arvoden som uppburits för laboratorieundersökningar eller radiologiska undersökningar och åtgärder betalas inte enligt tandvårdstaxan, om inte dessa ingår som en del i tandläkarens undersöknings- eller vårdåtgärd.

3 §
Tandläkararvodestaxa

För sådan undersökning av mun och tänder som utförs av en tandläkare betalas ersättning för en åtgärd som pågår högst 20 minuter.

Vid fastställandet av åtgärdstaxorna används ett belopp om högst 323 euro som grund.

Om en åtgärd i enlighet med den högsta taxan på grund av dess art eller svårighetsgrad kräver betydligt mer tid än normalt, höjs taxan till denna del med 50 procent.

4 §
Taxa för protetiska åtgärder för frontveteraner

Vid fastställandet av taxorna för protetiska åtgärder för frontveteraner används som grund i fråga om kliniskt arbete högst 269,94 euro per åtgärd och i fråga om tekniskt arbete högst 386,83 euro per åtgärd.

5 §
Specialtandläkarförhöjning

Har undersökningen utförts eller vårdåtgärden vidtagits av en specialtandläkare på hans eller hennes specialområde, höjs de taxeenliga beloppen med 30 procent.

6 §
Förhöjning på grund av besökstid

Beloppen enligt tandvårstaxan kan höjas med högst 100 procent om undersöknings- eller vårdåtgärden vidtagits en vardag klockan 21.00―7.00, en lördag eller dagen före en helgdag efter klockan 18 eller en söndag eller en annan helgdag.

3 kap.

Grunderna för ersättningstaxan för undersökning och vård

1 §
Fastställande av taxor

Folkpensionsanstalten skall då den fastställer den läkararvodestaxa som avses i 3 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen iaktta i 3 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen och i denna förordning nämnda grunder.

2 §
Laboratorieundersökningar

Vid fastställandet av taxorna för laboratorieundersökningar används ett belopp om högst 577,73 euro per undersökning som grund. Provtagning för laboratorieundersökningar som hänför sig till patologins område ersätts enligt läkararvodestaxan eller tandläkararvodestaxan. I andra undersökningar som kräver provtagning ingår provtagningen i taxan för undersökningen.

3 §
Sjukvårdsåtgärder

Vid fastställandet av taxorna för sjukvård som getts vid en sådan verksamhetsenhet inom den privata hälso- och sjukvården som avses i 3 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen eller av en annan utbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i 1 kap. 4 § 2 punkten i sjukförsäkringslagen används ett belopp om högst 15,47 euro per behandling som grund. Om behandlingen pågått längre än en timme används 3,87 euro per påbörjad kvarts timme som grund för ersättningen.

Om behandling som avses i denna paragraf getts hos den försäkrade, kan ovan nämnda belopp höjas med högst 50 procent.

4 §
Radiologiska undersökningar och åtgärder

Vid fastställandet av taxorna för radiologiska undersökningar och åtgärder används ett belopp om högst 2 810,25 euro som grund per undersökning och åtgärd.

Har specialkontrastämne använts för undersökningen kan ett belopp som motsvarar de faktiska tilläggsutgifterna, dock högst 840,94 euro, användas som grund för ersättningen.

5 §
Strålbehandling och behandling med cytostatika

Vid fastställandet av taxorna för strålbehandling och behandling med cytostatika används ett belopp om högst 67,28 euro per behandling som grund.

6 §
Fysioterapi

Vid fastställandet av taxorna för fysioterapeutisk träning samt därtill hörande massage och fysikalisk behandling används ett belopp om högst 20,69 euro per behandling som grund.

Om behandling som avses i denna paragraf getts hos den försäkrade, kan ovan nämnda belopp höjas med högst 50 procent.

7 §
Undersökningar utförda av en psykolog

Vid fastställandet av taxorna för undersökningar som utförts av en psykolog används ett belopp om högst 123,11 euro som grund.

4 kap.

Ikraftträdande

1 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2004

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.