1334/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av förordningen om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 8 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 1117/2003, samt

fogas temporärt till 48 §, sådan den lyder i förordning 1242/1999, ett nytt 5 mom. samt till förordningen en ny 51 b § som följer:

8 §
Undantag från registreringsskyldigheten

2. Fordon som har registrerats utomlands och fordon med provnummerskyltar får under de förutsättningar som bestäms i 46―48, 48 a, 49―51, 51 a, 51 b och 52―56 § användas i Finland utan att de anmäls till registret. Detsamma gäller användning av ett fordon med förflyttningstillstånd.


48 §
Förflyttningstillstånd

5. Om tullverket har beviljat ett i 10 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av bilskattelagen (266/2003), sådant detta lagrum lyder i lag 1278/2004, avsett tillstånd att använda ett fordon i trafik utan att skatt betalas, kan tullverket med avvikelse från 3 mom. för högst den tid om tre månader som nämns i 10 § ge ett förflyttningstillstånd, vilket utan hinder av de begränsningar som avses i 1 mom. medför rätt att använda fordonet i trafik under 2005. Om giltighetstiden för det tillstånd som avses i nämnda 10 mom. upphör på grund av att villkoren för tillståndet inte uppfylls, upphör samtidigt rätten att med stöd av förflyttningstillståndet använda fordonet i trafik. Om det vid registreringsbesiktningen av fordonet konstateras att fordonet kan medföra omedelbar fara för trafiksäkerheten eller betydande olägenhet för miljön, får fordonet inte med stöd av förflyttningstillståndet användas i trafik. När ett sådant förflyttningstillstånd som avses i detta moment beviljas införs inte i registret uppgifter om körrutten.

51 b §
Fordon i arbetsuppgifter

En fysisk person som är stadigvarande bosatt i Finland och vars arbetsplats är belägen i en annan stat än Finland får i Finland använda ett i 34 b § i bilskattelagen avsett fordon på det sätt som avses i paragrafen, utan att registrera fordonet här, om han eller hon enligt paragrafen har rätt att använda fordonet i trafik utan att betala skatt. En förutsättning för användningen är dessutom att det som föreskrivs i 51 § 5 mom. i denna förordning iakttas. Den anmälan försedd med tullmyndighetens mottagivingsbevis som avses i 34 b § i bilskattelagen måste finnas med i fordonet när det är i trafik.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Förordningens 48 § 5 mom. gäller till och med den 31 december 2005.

Om tullverket med stöd av 48 § 5 mom. i statsrådets förordning om temporär ändring av 48 § förordningen om registrering av fordon (1307/2003) har givit ett förflyttningstillstånd enligt vilket rätten att använda ett fordon har begränsats till mindre än tre månader och användningsåret gällt endast år 2004, kan fordonet med stöd av ett sådant förflyttningstillstånd användas i trafik utan separat förlängning av förflyttningstillståndets giltighetstid även under år 2005, dock sammanlagt under högst tre månader. Användningen av fordonet förutsätter att för fordonet finns en giltig trafikförsäkring.

Helsingfors den 30 december 2004

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Trafikråd
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.