1321/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 40 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 359/2002, samt

ändras 40 §, rubriken för 40 a §, 40 a § 3 mom. och 40 b §, sådana de lyder i lag 359/2002, som följer:

40 §
Representationens bokslut och verksamhetsberättelse

I bokföringen och vid upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen för representationen för ett försäkringsbolag från tredje land iakttas bokföringslagen (1336/1997), om inte något annat följer av vad som bestäms om bokföring och bokslut i denna lag, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av vad som i denna lag bestäms om bokföring och bokslut samt verksamhetsberättelse eller av en förordning av social- och hälsovårdsministeriet som givits med stöd av 40 b § eller av Försäkringsinspektionens föreskrifter som givits med stöd av nämnda paragraf.

Bestämmelserna i 3 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 9 §, 11 §, 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 5 mom. och 7 §, 5 kap. 2, 2 a, 13, 16 och 17 § samt 6 kap. och 7 a kap. 2―5 § i bokföringslagen tillämpas inte på upprättandet av bokslutet för en representation.

På bokslutet och verksamhetsberättelsen för en representation iakttas förutom denna lag i tillämpliga delar 10 kap. 1 § 6 och 10 mom., 1 c § 1―4 mom. och 4―4 d § i lagen om försäkringsbolag samt 11 kap. 6 a §, 9 § 2 och 6 mom. och 9 a § 1―3 mom. i lagen om aktiebolag (734/1978). Vad som i nämnda lagrum bestäms om aktier och aktiekapital gäller i tillämpliga delar garantiandelar och garantikapital samt övriga bolagsandelar och det grundkapital som bildas av dem.

Representationen får upprätta sitt bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen förutsatt att det försäkringsbolag som representationen hör till upprättar sitt bokslut i enlighet med dessa.

På ett sådant bokslut som avses i 3 mom. tillämpas vad bokföringslagen föreskriver om bokföringsskyldighet i 1 kap. 1 §, dubbel bokföring i 2 §, god bokföringssed i 3 §, bokföring av affärshändelser samt bokföringsmaterial i 2 kap., språk och valuta i 3 kap. 5 §, datering och underskrift av bokslut i 7 §, balansbok i 8 §, offentliggörande av bokslut i 10 §, skyldighet att ge kopior i 11 §, uppgifter om revision i 12 § och specifikationer till balansräkningen och till noterna i 13 § samt vad som föreskrivs om registrering av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse i 40 a § 3 mom. i denna lag.

På ett sådant bokslut som avses i 3 mom. tillämpas vad som föreskrivs om verksamhetsberättelse i 10 kap. 1 c § och om hur de placeringar som utgör täckning för fondförsäkringars ansvarsskuld skall tas upp i balansräkningen i 4 d § i lagen om försäkringsbolag.

40 a §
Registrering av bokslut

Representationen skall ge in bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för registrering hos patent- och registerstyrelsen inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

40 b §
Närmare bestämmelser och föreskrifter om bokslut och verksamhetsberättelse samt avvikelser

Närmare bestämmelser som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet om balansräknings- och resultaträkningsscheman, finansieringsanalysen, noter till balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen och om de uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen samt om balansspecifikationer och specifikationer av noterna.

Social- och hälsovårdsministeriet kan genom förordning bestämma när och hur avvikelser, för att en rättvisande bild skall kunna ges, får göras från bestämmelserna om upprättande av bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut och verksamhetsberättelse för representationer skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur denna lag, social- och hälsovårdsministeriets förordning enligt 1 mom., bestämmelserna om bokslut och verksamhetsberättelse i lagen om aktiebolag samt bokföringslagen och bokföringsförordningen skall tillämpas på en representation.

Försäkringsinspektionen kan på ansökan av en representation av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i 4 mom. angivna bestämmelserna och föreskrifterna, om avvikelsen behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av representationens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en bestämmelse eller föreskrift, en anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen eller bestämmelserna om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i lagen om aktiebolag, skall social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen, innan bestämmelsen eller föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja avvikelse från 40 a § 2 mom., i fråga om de scheman som skall användas för resultaträkningen och balansräkningen, noterna och verksamhetsberättelsens närmare innehåll samt från 3 kap. 6 § i bokföringslagen. En förutsättning för att en sådan avvikelse skall beviljas är att den inte strider mot Europeiska unionens rättsakter om årsbokslut.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2004.

Denna lag tillämpas första gången på bokföringen för en representation för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005 eller därefter. En representation får tillämpa denna lag för den räkenskapsperiod som pågår när lagen träder i kraft.

RP 224/2004
EkUB 31/2004
RSv 230/2004
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002; EGT nr L 243, 11.9.2002, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG; EGT nr L 283, 27.10.2001, s. 28
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG; EGT nr L 178, 17.7.2003, s. 16

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.