1320/2004

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 1 kap. 5 a §, 10 kap. 5 d och 9 b §, 9 d § 1 mom. och 9 f §,

sådana de lyder, 1 kap. 5 a §, 10 kap. 5 d §, 9 d § 1 mom. och 9 f § i lag 340/2000 och 10 kap. 9 b § i sistnämnda lag och i lag 709/2004,

ändras 1 kap. 5 b §, 7 kap. 8 § 1 mom., 9 kap. 5 § 1 mom., rubriken för 10 kap. och 10 kap. 1 och 2 §, 5 § 3 mom., 5 c §, 6 § 2 mom., 7 § 2 mom., 9, 9 c, 9 e, 11 och 12 §, 11 kap. 2 § 1 och 3 mom., 12 kap. 5 §, 14 kap. 6 §, 14 a kap. 5 § och 16 kap. 9 § 1 mom. 6 punkten,

av dem 1 kap. 5 b §, 9 kap. 5 § 1 mom., rubriken för 10 kap. och 10 kap. 1 och 2 §, 5 § 3 mom. 5 c §, 6 § 2 mom., 7 § 2 mom., 9, 9 c, 9 e, 11 och 12 §, 11 kap. 2 § 1 och 3 mom., 14 kap. 6 §, 14 a kap. 5 § och 16 kap. 9 § 1 mom. 6 punkten sådana de lyder i nämnda lag 340/2000 och 12 kap. 5 § sådan den lyder i lag 81/1999 och i nämnda lagar 340/2000 och 709/2004, samt

fogas till 10 kap. nya 1 a―1 c §, till 10 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 451/1995 och i nämnda lag 340/2000, ett nytt 6 mom. och till 10 kap. 5 b §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

5 b §

Till en försäkringsförenings närmaste krets hör

1) den som har sådan bestämmanderätt i föreningen som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) eller i 1 kap. 3 § 2―4 mom. i lagen om aktiebolag (734/1978) eller som lyder under den som har bestämmanderätt i föreningen eller som hör till samma koncern som föreningen,

2) den som på grundval av ägande innehar eller kan inneha minst en procent av föreningens garantiandelar eller det röstetal som garantiandelarna medför eller motsvarande innehav eller rösträtt i ett samfund som hör till föreningens koncern eller i ett samfund eller en stiftelse som har bestämmanderätt i föreningen,

3) föreningens verkställande direktör, styrelsemedlemmar, förvaltningsrådsmedlemmar och revisorer samt den som har motsvarande ställning i ett sådant samfund eller en sådan stiftelse som avses i 1 punkten,

4) en i 1―3 punkten nämnd persons make, syskon och halvsyskon samt släktingar i rakt upp- eller nedstigande led till en i 1―3 punkten nämnd person eller till dennes make och maken till en här nämnd person, varvid med make jämställs den med vilken personen i fråga lever i ett äktenskapsliknande förhållande, samt

5) ett samfund eller en stiftelse där en person som avses i 2―4 punkten ensam eller tillsammans med någon annan har sådan bestämmanderätt som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen eller 1 kap. 3 § 2―4 mom. i lagen om aktiebolag.

Vid beräkning av innehav och rösträtt som avses i 1 mom. 2 punkten tillämpas 1 kap. 5 § 2, 4 och 5 mom. i bokföringslagen och 1 kap. 3 § 3 mom. i lagen om aktiebolag och hänförs till den andel som en delägare eller medlem i samfundet har också en sådan persons innehav och rösträtt som står i ett sådant förhållande till den som avses i 1 mom. 4 punkten samt ett sådant samfunds och en sådan stiftelses innehav och rösträtt som står i ett sådant förhållande till den som avses i 5 punkten.

7 kap.

Föreningsstämman

8 §

Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom fyra månader efter utgången av räkenskapsperioden. Vid stämman skall bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen läggas fram samt, om försäkringsföreningen har ett förvaltningsråd, dess utlåtande i saken.


9 kap.

Revision och särskild granskning

5 §

En försäkringsförenings revisor skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller försäkringsföreningen och som han eller hon i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt bryta mot förutsättningarna för fastställelse av stadgarna eller mot lagstiftningen om bedrivande av försäkringsföreningsverksamhet,

2) äventyra försäkringsföreningens fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett nekande utlåtande om fastställandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen.


10 kap.

Bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och täckning av ansvarsskuld

1 §

I försäkringsföreningens bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse samt vid upprättandet av koncernbokslut iakttas bokföringslagen, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel eller social- och hälsovårdsministeriets eller Försäkringsinspektionens på försäkringsverksamhetens speciella karaktär baserade föreskrifter.

Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom., 2 kap. 4 § 2 mom., 3 kap. 1 §, 2 § 2 mom. och 6 §, 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 5 mom. och 7 §, 5 kap. 2 §, 2 a §, 12 § 2 mom. samt 13, 16 och 17 §, 7 a kap. 2―5 § samt 8 kap. 6 § i bokföringslagen tillämpas inte på upprättandet av bokslut och verksamhetsberättelse för försäkringsföreningar.

Bestämmelserna i 6 kap. 1 och 2 §, 5 § 1 mom. och 7 § 6 mom., 7 a kap. 2―5 § och 8 kap. 6 § i bokföringslagen tillämpas inte på upprättandet av koncernbokslut och verksamhetsberättelse för försäkringsföreningar som är modersamfund (moderförening). Bestämmelserna i 6 kap. 4 § 3 mom. i bokföringslagen, med undantag för de ovan nämnda bestämmelserna i 2 mom., tillämpas på upprättandet av koncernbokslut och verksamhetsberättelse för försäkringsföreningar.

Bestämmelsen i 3 kap. 3 § 1 mom. 2 a-punkten i bokföringslagen tillämpas inte på behandlingen av försäkringsavtal enligt finsk lagstiftning i bokslut eller koncernbokslut för försäkringsföreningar.

Med bestående aktiva i bokföringslagen avses posterna materiella och immateriella tillgångar i balansräkningen för försäkringsföreningar, med undantag för varulager, och med omsättningstillgångar avses varulager. På materiella och immateriella tillgångar tillämpas bestämmelserna om bestående aktiva i bokföringslagen, med undantag för de ovan nämnda bestämmelserna i 2 mom., samt 5 kap. 13 och 16 §. På varulager tillämpas bestämmelserna om omsättningstillgångar i bokföringslagen, med undantag för de ovan nämnda bestämmelserna i 2 mom., samt 5 kap. 16 §.

En moderförening får upprätta koncernbokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen.

På ett koncernbokslut enligt 6 mom. tillämpas vad bokföringslagen föreskriver om bokföringsskyldighet i 1 kap. 1 §, dubbel bokföring i 2 §, god bokföringssed i 3 §, bestämmande inflytande i 5 §, koncernföretag, moderföretag och dotterföretag i 6 §, bokföring av affärshändelser samt bokföringsmaterial i 2 kap., språk och valuta i 3 kap. 5 §, datering och underskrift av bokslut i 7 §, balansbok i 8 §, registrering av bokslut i 9 §, offentliggörande av bokslut i 10 §, skyldighet att ge kopior i 11 §, uppgifter om revision i 12 §, specifikationer till balansräkningen och till noterna i 13 § och arkivering av sammanställningsdokument i 6 kap. 19 §.

På ett koncernbokslut enligt 6 mom. samt den verksamhetsberättelse som skall fogas till det tillämpas vad som föreskrivs om bokföring av affärshändelser i 10 kap. 1 b §, tiden för upprättande av verksamhetsberättelse och bokslut i 1 c §, försäkringsteknisk ansvarsskuld och solvens i 3 § 6 mom., koncernbokslut och noter i 9 c § 1 mom. samt verksamhetsberättelse i 9 e §.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan föreskrivas att i ett koncernbokslut enligt 6 mom. skall ges sådana tilläggsuppgifter som inte krävs i de internationella redovisningsstandarderna.

1 a §

Försäkringsföreningars räkenskapsperiod är kalenderåret. När föreningar inleder eller avslutar sin verksamhet får räkenskapsperioden vara kortare eller längre än kalenderåret, dock högst 18 månader.

1 b §

Kontantbetalning skall utan dröjsmål noteras kronologiskt i bokföringen för varje dag. Övriga noteringar i bokföringen får göras månadsvis eller för en motsvarande period inom tre månader från utgången av kalendermånaden eller perioden.

1 c §

För varje räkenskapsperiod skall upprättas ett bokslut som består av

1) en balansräkning, som ger en bild av den ekonomiska ställningen på balansdagen,

2) en resultaträkning, som beskriver hur resultatet har uppkommit,

3) en finansieringsanalys, som beskriver anskaffningen och användningen av medel under räkenskapsperioden, samt

4) uppgifter som skall lämnas i bilagor till balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen (noter).

För varje post i balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen skall motsvarande uppgifter för den närmast föregående räkenskapsperioden anges (jämförelsetal). Om specificeringen av balansräkningen, resultaträkningen eller finansieringsanalysen har ändrats, skall jämförelsetalet om möjligt korrigeras. På samma sätt skall förfaras, om jämförelsetalet av något annat skäl inte är användbart.

Till bokslutet skall bifogas en verksamhetsberättelse som ger uppgifter om viktiga omständigheter som gäller utvecklingen av den bokföringsskyldiges verksamhet.

Handlingar som ingår i bokslutet och som bifogats till bokslutet skall vara överskådliga och bilda en helhet.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall upprättas inom tre månader från räkenskapsperiodens utgång.

2 §

Bokslutet, verksamhetsberättelsen och koncernbokslutet skall tillställas revisorerna minst en månad före den ordinarie föreningsstämman.

3 §

En försäkringsförening som har upprättat sitt koncernbokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 1 § 6 mom. i detta kapitel skall som noter till koncernbokslutet uppge den försäkringstekniska ansvarsskulden beräknad i enlighet med 5 b § 1 mom. 2 punkten i detta kapitel. Försäkringsinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om hur den försäkringstekniska ansvarsskulden och solvensen skall tas upp i bokslutet.

5 §

Tillgångar uppdelade enligt användningsändamål hör till olika tillgångsgrupper enligt de relationstal som fås av användningsändamålen.

5 c §

Anskaffningsutgiften för de placeringar som står under balansräkningens huvudgrupp "Placeringar" och som återstår vid utgången av räkenskapsperioden skall aktiveras. Anskaffningsutgiften för byggnader skall under sin verkningstid kostnadsföras som avskrivningar enligt plan. I det fall att placeringens verkliga värde vid räkenskapsperiodens utgång underskrider den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften eller den med stöd av detta moment med tidigare gjorda nedskrivningar minskade anskaffningsutgiften, skall skillnaden kostnadsföras som nedskrivning. Om inte social- och hälsovårdsministeriet av särskilda skäl bestämmer något annat, behöver placeringar som skall betraktas som bestående aktiva och fordringar inte nedskrivas, om nedskrivningen skall anses vara tillfällig. Om nedskrivningen visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

Masskuldebrevslån samt andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i balansräkningen på ett sätt som avviker från 1 mom. enligt vad social- och hälsovårdsministeriet närmare föreskriver genom förordning.

Om det verkliga värdet av ett jord- eller vattenområde, en byggnad, ett värdepapper eller någon annan jämförbar tillgång på bokslutsdagen varaktigt är väsentligt högre än anskaffningsutgiften, får i balansräkningen utöver den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften tas upp en uppskrivning som är högst så stor som skillnaden mellan det verkliga värdet och den oavskrivna anskaffningsutgiften. Ett belopp som motsvarar uppskrivningen skall i fråga om en till placeringstillgångarna hänförd tillgång tas upp i resultaträkningen och i fråga om en till bestående aktiva hänförd tillgång i uppskrivningsfonden bland eget kapital. Om en uppskrivning visar sig vara obefogad skall den uppskrivning som tagits upp i resultaträkningen korrigeras på ett resultatpåverkande sätt och den uppskrivning som har tagits upp i uppskrivningsfonden skall återföras.

Om värdet på en byggnad har uppskrivits, beräknas en avskrivning enligt 1 mom. på anskaffningsutgiftens och uppskrivningens sammanlagda belopp.

Ur uppskrivningsfonden kan som en separat post jämställbar med den balansräkningspost som innehåller vinster och förluster för tidigare räkenskapsperioder överföras ett belopp som motsvarar avskrivningar som under räkenskapsperioden eller tidigare räkenskapsperioder gjorts för uppskrivningen och som har tagits upp som kostnader i resultaträkningen.

Med avvikelse från 1―3 mom. och 5 b § kan finansiella instrument värderas till sitt verkliga värde. Förändringar i det verkliga värdet upptas såsom intäkter eller kostnader i resultaträkningen eller i fonden för verkligt värde, som ingår i det egna kapitalet i balansräkningen. Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om huvudprinciperna för förutsättningar för värdering enligt verkligt värde och fastställande av det verkliga värdet, hur förändringar i det verkliga värdet upptas i resultaträkningen och balansräkningen samt om noter till finansiella instrument och uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen. Placeringar med vilka försäkringsföreningen idkar handel kan klassificeras som finansiella instrument som försäkringsföreningen innehar för handel. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om klassificeringen av finansiella instrument och om säkringsredovisning.

Med avvikelse från 1, 3 och 4 mom. kan förvaltningsfastigheter och övriga placeringar som nämns i en förordning av social- och hälsovårdsministeriets värderas till verkligt värde. Förändringar i det verkliga värdet upptas såsom intäkter eller kostnader i resultaträkningen. Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om huvudprinciperna för förutsättningar för värdering enligt verkligt värde och fastställande av det verkliga värdet, hur förändringar i det verkliga värdet upptas i resultaträkningen samt noter till dessa poster och uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen.

Försäkringsföreningen skall välja värderingsmetod så att enhetliga värderingsprinciper tillämpas på tillgångar som hänförs till ett visst användningsändamål. Om försäkringsföreningen väljer värdering till verkligt värde enligt 6 eller 7&§8194;mom. som värderingsprincip, kan den inte samtidigt tillämpa de värderingsprinciper som anges i 1―4 mom. på andra motsvarande tillgångar som hänförs till motsvarande användningsändamål. Den valda värderingsmetoden skall följas konsekvent.

En tillgång som överförs från en till placeringstillgångarna eller bestående aktiva hänförd grupp av placeringar till en annan skall åsättas det balansvärde som avses i 1―4 mom. samt 6 och 7 mom.

I en not till balansräkningen skall balanspostvis uppges placeringarnas anskaffningsutgift och verkliga värde på det sätt som Försäkringsinspektionen närmare bestämmer.

Om en i 3 mom. avsedd uppskrivning gäller aktier eller andelar som ett moderföretag äger i ett dotterföretag, skall de aktier eller andelar som dotterföretaget äger i moderföretaget anses vara utan värde när uppskrivningen görs.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för värdering av placeringar enligt verkligt värde, fastställande av verkligt värde och anskaffningsutgift för placeringar, överföringar mellan placeringstillgångar och bestående aktiva samt om framställningssättet för byggnadsavskrivningar enligt plan.

6 §

Kapitallån tas upp som en särskild post i balansräkningen enligt vad social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer genom förordning.

7 §

Vad som sägs i 1 mom. gäller också penninglån till den som med stöd av innehav av garantiandelar har eller kan ha minst 10 procent av garantiandelarna eller röstetalet för garantiandelarna eller med stöd av innehav av aktier eller garantiandelar, optionsrätter eller konvertibla skuldebrev motsvarande innehav eller rösträtt i ett samfund som tillhör samma koncern som försäkringsföreningen, om det sammanlagda beloppet av dessa penninglån överstiger den gräns som Försäkringsinspektionen fastställt.

9 §

En moderförening skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut. Koncernbokslutet skall upprättas som en sammanställning av koncernföretagens balansräkningar och resultaträkningar samt noterna till dessa. Koncernbokslutet skall upprättas samma dag som moderföreningens bokslut. I ett koncernbokslut skall tas in en finansieringsanalys över koncernen, i vilken skall redogöras för anskaffningen och användningen av medel under räkenskapsperioden.

Vid upprättandet av koncernbokslut skall i tillämpliga delar iakttas bestämmelserna i 1 c § 1, 2 och 4 mom., 2, 5, 5 a―5 c, 6, 6 a, 7, 8 och 9 § i detta kapitel.

I moderföreningens verksamhetsberättelse ges de uppgifter som avses i 1 c § 3 mom. i detta kapitel även om koncernen.

Handlingar som ingår i och som fogas till koncernbokslutet skall vara överskådliga och bilda en helhet.

Koncernbokslut behöver inte upprättas, om

1) ett samfund som lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet äger minst nio tiondelar av moderföreningen,

2) moderföreningens övriga ägare har gett sitt samtycke till att koncernbokslut inte upprättas, och

3) boksluten för moderföreningen och dess dottersamfund sammanställs med koncernbokslutet för ett samfund som lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och koncernbokslutet ges in för registrering enligt bestämmelserna i 3 kap. 9 § i bokföringslagen.

Koncernbokslut skall dock alltid upprättas, om moderföreningen är en sådan försäkringsförening som delar ut medel till delägarna, ger sådant penninglån som avses i 11 kap. 7 § 1 mom. eller beviljar dem som nämns i det momentet säkerhet eller i fråga om kapitallån återbetalar kapital eller betalar ränta eller annan gottgörelse.

Utan hinder av vad som i denna lag föreskrivs om koncernbokslut och de upplysningar om koncernen som skall ges i moderföreningens verksamhetsberättelse kan de bestämmelser i 10 kap. i lagen om försäkringsbolag som motsvarar denna lag tillämpas på koncernbokslut och på verksamhetsberättelse för en moderförening i sådana koncerner där en finsk försäkringsholdingsammanslutning är moderföretag.

Om ett kreditinstitut eller värdepappersföretag hör till en försäkringsförenings eller en försäkringsholdingsammanslutnings koncern, får koncernbokslutet utan hinder av detta kapitel upprättas på det sätt som bestäms i 4 kap. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, om det är nödvändigt för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av resultatet av koncernens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

9 c §

Ett dottersamfunds bokslut behöver inte sammanställas med koncernbokslutet, om det finns en grund för detta enligt 6 kap. 3 § i bokföringslagen.

Ett inhemskt dottersamfund vars bokslut skall sammanställas med koncernbokslutet skall ha samma räkenskapsperiod som moderföreningen, om inte Försäkringsinspektionen beviljar ett undantag enligt 12 § 7 mom. i detta kapitel från detta.

9 e §

I verksamhetsberättelsen för en moderförening skall om koncernen lämnas sådana uppgifter som avses i 11 kap. 9 § 2 mom. i lagen om aktiebolag samt i tillämpliga delar sådana redogörelser för garantiandelar som avses i 11 kap. 9 a § 1―3 mom. i lagen om aktiebolag. Dessutom skall uppges det belopp som samfunden inom koncernen enligt bolagsordningen eller föreningens stadgar skall överföra av koncernens fria egna kapital till bundet eget kapital.

11 §

På anmälan av en försäkringsförenings bokslut, verksamhetsberättelse och koncernbokslut för registrering och på handlingar som skall bifogas anmälan tillämpas 11 kap. 14 § i lagen om aktiebolag.

12 §

Närmare bestämmelser som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet om balansräknings- och resultaträkningsscheman, finansieringsanalysen, noter till balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen och uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen, om koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys, upplysningar som skall ges i noterna till koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys samt om balansspecifikationer och specifikationer av noterna.

Social- och hälsovårdsministeriet kan genom förordning bestämma när och hur avvikelser, för att en rättvisande bild skall kunna ges, får göras från bestämmelserna om upprättande av bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse för försäkringsföreningar skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur detta kapitel, social- och hälsovårdsministeriets förordning enligt 1 mom., bestämmelserna om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i lagen om aktiebolag samt bokföringslagen och bokföringsförordningen skall tillämpas på försäkringsföreningar. Anvisningar och utlåtanden om tillämpningen av de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. i bokföringslagen kan ges när dessa gäller enbart försäkringsverksamhet.

Försäkringsinspektionen kan på ansökan av en försäkringsförening av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i 4 mom. angivna bestämmelserna och föreskrifterna, om undantaget behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av försäkringsföreningens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en bestämmelse eller föreskrift, en anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen eller bestämmelserna om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i lagen om aktiebolag, skall social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen, innan bestämmelsen eller föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från 1 c § 5 mom., 9 c § 2 mom. och 12 § 1 mom. i detta kapitel samt 2 kap. 9 § 1 mom. i bokföringslagen. En förutsättning för att undantag skall beviljas är att det inte strider mot Europeiska unionens rättsakter om årsbokslut och koncernbokslut.

11 kap.

Vinstutdelning och annan användning av föreningens tillgångar

2 §

Vinstutdelning får inte överstiga det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd balansräkning för den senaste räkenskapsperioden och bolagets övriga fria egna kapital, med avdrag för den förlust som balansräkningen utvisar och andra icke utdelningsbara poster, vilka är

1) belopp som enligt stadgarna skall avsättas till reservfonden eller annars lämnas outdelat, samt

2) belopp som av de orealiserade värdeökningarna på de placeringar som står under huvudgruppen "Placeringar" i försäkringsföreningens balansräkning, på grundval av 10 kap. 5 c § 6 och 7 mom. har upptagits som fritt eget kapital.


Som vinst i moderföreningen får inte utdelas ett belopp som överstiger det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd koncernbalansräkning för den senaste räkenskapsperioden och koncernens övriga fria egna kapital, med avdrag för den förlust som koncernbalansräkningen utvisar, sådana andra icke utdelningsbara poster som avses i 1 mom., sådana poster som avses i 2 mom. och poster som är

1) belopp till vilket i bokföringslagen avsedda reserver i bokslutet för samfunden i koncernen samt skillnaden mellan de registrerade och planenliga avskrivningarna har upptagits som fritt eget kapital i koncernbokslutet,

2) belopp som av utjämningsbeloppet för en försäkringsförening i koncernen i det koncernbokslut som upprättats enligt 10 kap. 1 § 6 mom. har upptagits som fritt eget kapital, och

3) belopp som av de orealiserade värdeökningarna på de placeringar som står under huvudgruppen "Placeringar" i balansräkningen för en försäkringsförening i koncernen, på grundval av 10 kap. 1 § 6 mom. har upptagits som fritt eget kapital.


12 kap.

Tillsynen över försäkringsföreningarna

5 §

En försäkringsförening skall varje år inom en månad från den föreningsstämma vid vilken bokslutet och verksamhetsberättelsen fastställts, dock senast i juli månad eller vid en senare tidpunkt som godkänns av Försäkringsinspektionen, till Försäkringsinspektionen sända en enligt Försäkringsinspektionens formulär avfattad berättelse över sin verksamhet och över sitt tillstånd. Till berättelsen skall fogas kopior av de handlingar som avses i 10 kap. 11 §.

En försäkringsförening och en finsk försäkringsholdingsammanslutning skall inom en skälig tid som social- och hälsovårdsministeriet och Försäkringsinspektionen bestämmer lämna ministeriet och inspektionen också andra för utförandet av uppgifterna enligt denna lag nödvändiga upplysningar om sin verksamhet än de som avses i 1 mom. Det som ovan i detta moment föreskrivs om försäkringsföreningar och finska försäkringsholdingsammanslutningar tillämpas på motsvarande sätt på inhemska och utländska företag som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat, om Försäkringsinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet enligt den nämnda lagen eller i övrigt utför uppgifter som med stöd av den nämnda lagen hör till den.

14 kap.

Fusion

6 §

Till fusionsplanen skall i fråga om varje förening som deltar i fusionen fogas

1) kopior av bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsehandlingarna för de tre föregående räkenskapsperioderna eller, om fastställandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen behandlas vid den föreningsstämma som beslutar om fusionen, en kopia av bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsehandlingarna för denna räkenskapsperiod och för de två föregående räkenskapsperioderna,

2) en kopia av ett mellanbokslut och en verksamhetsberättelse, som inte får vara äldre än fyra månader och som har uppgjorts och reviderats med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna och föreskrifterna om bokslut och verksamhetsberättelser, om det har förflutit över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet gäller till den föreningsstämma som beslutar om fusionen och fastställelsen av bokslutet och verksamhetsberättelsen inte behandlas av föreningsstämman,

3) styrelsens redogörelse för händelser som har inträffat efter det senaste bokslutet eller mellanbokslutet och som väsentligt påverkar föreningens ställning,

4) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om mellanbokslutet, verksamhetsberättelsen och styrelsens redogörelse,

5) det utlåtande om fusionsplanen som avses i 5 §,

6) Försäkringsinspektionens samtycke enligt 3 § 4 mom. och 5 § 4 mom.

14 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

5 §

Till planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall i fråga om såväl den överlåtande som den övertagande föreningen fogas

1) kopior av bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsehandlingarna för de tre föregående räkenskapsperioderna eller, om fastställelsen av bokslutet och verksamhetsberättelsen behandlas vid den föreningsstämma som beslutar om överlåtelsen av försäkringsbeståndet, en kopia av bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsehandlingarna för denna räkenskapsperiod och för de två föregående räkenskapsperioderna,

2) en kopia av ett mellanbokslut och en verksamhetsberättelse som inte får vara äldre än fyra månader och som har upprättats och reviderats med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna och föreskrifterna om bokslut och verksamhetsberättelser, om det har förflutit över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet gäller till den föreningsstämma som beslutar om överlåtelsen av försäkringsbeståndet och fastställelsen av bokslutet och verksamhetsberättelsen inte behandlas av föreningsstämman,

3) styrelsens redogörelse för händelser som har inträffat efter det senaste bokslutet eller mellanbokslutet och som väsentligt påverkar föreningens ställning,

4) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om mellanbokslutet och styrelsens redogörelse,

5) det utlåtande om planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet som avses i 4 §.

16 kap.

Särskilda stadganden

9 §

Den som uppsåtligen


6) bryter mot vad som i 10 kap. 11 § bestäms om ingivande av bokslut, koncernbokslut eller verksamhetsberättelse till registermyndigheten eller underlåter att göra en anmälan eller lämna andra uppgifter som enligt denna lag skall lämnas till social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen,


skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff föreskrivs i någon annan lag, för försäkringsföreningsförseelse dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 31 december 2004.

Denna lag tillämpas första gången på bokföringen för en försäkringsförening för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005 eller därefter. En försäkringsförening får tillämpa denna lag för den räkenskapsperiod som pågår när lagen träder i kraft.

Ett koncernbokslut som upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen får upprättas för räkenskapsperioder som börjar den 1 januari 2005 eller därefter.

Denna lags 10 kap. 5 c § 6―8 mom. får tillämpas från och med den 1 januari 2005. På uppskrivningar som har gjorts innan denna lag träder i kraft får tillämpas de bestämmelser som är i kraft när denna lag träder i kraft.

Aktiverade grundläggnings- och forskningsutgifter som avskrivs under sin verkningstid enligt de bestämmelser i bokföringslagen som är i kraft när denna lag träder i kraft, skall vid tillämpningen av 11 kap. 2 § 1 mom. beaktas som icke-utdelningsbara poster.

RP 224/2004
EkUB 31/2004
RSv 230/2004
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002; EGT nr L 243, 11.9.2002, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG; EGT nr L 283, 27.10.2001, s. 28
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG; EGT nr L 178, 17.7.2003, s. 16

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.