1319/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 10 kap. 4 e och 10 §, 11 b § 1 mom. samt 11 kap. 5 § 1 mom. 9 punkten,

sådana de lyder, 10 kap. 4 e § och 11 b § 1 mom. i lag 1204/1998, 10 kap. 10 § i lag 611/1997 och i sistnämnda lag och 11 kap. 5 § 1 mom. 9 punkten i lag 416/2004,

ändras 1 kap. 3 § 3 mom., 8 kap. 7 § 1 mom. och 8 a § 4 mom., 9 kap. 3 a § 1 mom., rubriken för 10 kap. och 10 kap. 1, 1 b och 1 c §, 2 § 6 mom., 4 b § 1 mom. 2 punkten, 4 c § 1, 2 och 4―6 mom., 4 d § 1 mom., 5 § 2 mom., 11, 11 a och 12 §, 13 § 2 mom. och 14 §, 12 kap. 2 § 1 mom., 14 kap. 1 § 2 mom. och 2 §, 16 kap. 7 §, 16 a kap. 5 § samt 18 kap. 5 § 1 mom. 7 punkten och 10 a § 2 mom.,

av dem 1 kap. 3 § 3 mom. och 14 kap. 1 § 2 mom. sådana de lyder i lag 389/1995, 8 kap. 8 a § 4 mom. och rubriken för 10 kap. sådana de lyder i nämnda lag 611/1997, 9 kap. 3 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1022/1996, 10 kap. 1 § sådan den lyder i nämnda lag 1204/1998 och i lag 79/1999, 10 kap. 1 b § sådan den lyder i lag 49/2002, 10 kap. 1 c, 11 a och 14 § samt 18 kap. 5 § 1 mom. 7 punkten sådana de lyder i nämnda lag 79/1999, 10 kap. 2 § 6 mom. sådant det lyder i lag 1087/1996, 10 kap. 4 b § 1 mom. 2 punkten, 4 c § 1, 2 och 4―6 mom., 4 d § 1 mom., 5 § 2 mom. och 12 § samt 12 kap. 2 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1204/1998, 10 kap. 11 § sådan den lyder i nämnda lag 1204/1998 samt i lagarna 949/2000 och 707/2004, 10 kap. 13 § 2 mom. sådant det lyder i lag 109/1999, 12 kap. 2 § 1 mom., 16 kap. 7 § och 16 a kap. 5 § sådana de lyder i nämnda lagar 611/1997 och 1204/1998, 14 kap. 1 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 389/1995, 14 kap. 2 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 949/2000 samt 18 kap. 10 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 416/2004, samt

fogas till 10 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1087/1996 och i lag 355/1997, ett nytt 7 mom., till 4 c §, sådan den lyder i nämnda lag 1204/1998, nya 7―11 mom. och till 12 kap. 2 §, sådan den lyder i nämnda lagar 611/1997, 1204/1998 och 416/2004, ett nytt 6 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §

Med livförsäkring avses verksamhet som hänförs till de livförsäkringsklasser som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (2002/83/EG) om livförsäkring. Med skadeförsäkring avses verksamhet som hänförs till de skadeförsäkringsklasser som avses i rådets första direktiv (73/239/EEG) om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring samt återförsäkring. Närmare bestämmelser om försäkringsklasserna utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

8 kap.

Bolagsstämma

7 §

Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsperioden. Vid stämman skall framläggas bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt, om bolaget har ett förvaltningsråd, dess utlåtande över ifrågavarande handlingar.


8 a §

När bokslutet och verksamhetsberättelsen skall behandlas vid bolagsstämman, skall bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsehandlingarna eller en kopia av dem minst en vecka före stämman hållas tillgängliga för delägarna på bolagets huvudkontor och utan dröjsmål sändas till de delägare som begär det.

9 kap.

Revision och särskild granskning

3 a §

Ett försäkringsbolags revisor skall utan dröjsmål till Försäkringsinspektionen anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller försäkringsbolaget och som denne i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt bryta mot förutsättningarna för beviljande av koncession eller mot lagstiftningen om bedrivande av försäkringsbolags verksamhet,

2) äventyra försäkringsbolagets fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett nekande utlåtande om fastställande av bokslutet och verksamhetsberättelsen.


10 kap.

Bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och täckning av ansvarsskuld

1 §

Utöver vad som bestäms i detta kapitel tillämpas på försäkringsbolags bokslut och verksamhetsberättelse även 11 kap. 2 och 6 a §, 9 § 2, 4 och 6 mom. samt 9 a § 1―3 mom. och 14 § i lagen om aktiebolag. Vad som i dessa lagrum bestäms om aktier och aktiekapital iakttas i tilllämpliga delar i fråga om garantiandelar och garantikapital i ett ömsesidigt försäkringsbolag.

I försäkringsbolagets bokföring och vid upprättandet av bokslut, verksamhetsberättelse och koncernbokslut iakttas bokföringslagen, om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel, samt bokföringsförordningen (1339/1997), om inte något annat följer av bestämmelserna i detta kapitel eller social- och hälsovårdsministeriets eller Försäkringsinspektionens på försäkringsverksamhetens speciella karaktär baserade föreskrifter.

Bestämmelserna i 1 kap. 4 § 1 mom., 2 kap. 4 § 2 mom., 3 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 6 §, 4 kap. 1, 3 och 4 §, 5 § 5 mom. och 7 §, 5 kap. 2, 2 a, 13, 16 och 17 §, 7 a kap. 2―5 § samt 8 kap. 6 § i bokföringslagen tillämpas inte på upprättandet av bokslut och verksamhetsberättelse för försäkringsbolag.

Bestämmelserna i 6 kap. 1 och 2 §, 5 § 1 mom., 7 § 6 mom., 7 a kap. 2―5 § och 8 kap. 6 § i bokföringslagen tillämpas inte på upprättandet av koncernbokslut för försäkringsbolag och verksamhetsberättelse för moderbolag. Bestämmelserna i 6 kap. 4 § 3 mom. i bokföringslagen, med undantag för de ovan nämnda bestämmelserna i 3 mom., tillämpas på upprättandet av bokslut och verksamhetsberättelse för försäkringsbolag.

Bestämmelsen i 3 kap. 3 § 1 mom. 2 a-punkten i bokföringslagen tillämpas inte på behandlingen av försäkringsavtal enligt finsk lagstiftning i bokslut eller koncernbokslut för försäkringsbolag.

Med bestående aktiva i bokföringslagen avses posterna materiella och immateriella tillgångar i balansräkningen för försäkringsbolag, med undantag för varulager, och med omsättningstillgångar avses varulager. På materiella och immateriella tillgångar tillämpas bestämmelserna om bestående aktiva i bokföringslagen, med undantag för de ovan nämnda bestämmelserna i 3 mom. samt 5 kap. 13 och 16 §. På varulager tillämpas bestämmelserna om omsättningstillgångar i bokföringslagen, med undantag för de ovan nämnda bestämmelserna i 3 mom. samt 5 kap. 16 §.

De internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 § i bokföringslagen följs vid upprättandet av bokslut och koncernbokslut så att

1) ett försäkringsbolag och en försäkringsholdingsammanslutning som är ett sådant noterat bolag som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (IAS-förordningen) upprättar sitt koncernbokslut i enlighet med internationella redovisningsstandarder,

2) om ett försäkringsbolag som avses i 1 punkten inte är skyldigt att upprätta ett koncernbokslut, skall det upprätta sitt bokslut i enlighet med internationella redovisningsstandarder, samt så att

3) andra än försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar enligt 1 och 2 punkten får upprätta sitt koncernbokslut i enlighet med internationella redovisningsstandarder.

På bokslut och koncernbokslut enligt 7 mom. tillämpas vad som föreskrivs om bokföringsskyldighet i 1 kap. 1 §, dubbel bokföring i 2 §, god bokföringssed i 3 §, bestämmande inflytande i 5 §, koncernföretag, moderföretag och dotterföretag i 6 §, bokföring av affärshändelser samt bokföringsmaterial i 2 kap., språk och valuta i 3 kap. 5 §, datering och underskrift av bokslut i 7 §, balansbok i 8 §, registrering av bokslut i 9 §, offentliggörande av bokslut i 10 §, skyldighet att ge kopior i 11 §, uppgifter om revision i 12 §, specifikationer till balansräkningen och till noterna i 13 § och arkivering av sammanställningsdokument i 6 kap. 19 § i bokföringslagen.

På bokslut och koncernbokslut enligt 7 mom. samt den verksamhetsberättelse som skall fogas till dem tillämpas vad som föreskrivs om bokföring av affärshändelser i 10 kap. 1 b §, tiden för upprättande av verksamhetsberättelse och bokslut i 1 c §, försäkringsteknisk ansvarsskuld och solvens i 2 § 7 mom., upptagandet av de placeringar som utgör täckning för fondförsäkringars ansvarsskuld i balansräkningen i 4 d §, koncernbokslut och noter i 11 § 1 mom. samt verksamhetsberättelse i 11 och 12 § i denna lag.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan föreskrivas att i bokslut och koncernbokslut enligt 7 mom. skall ges sådana tillläggsuppgifter som inte krävs i de internationella redovisningsstandarderna.

1 b §

Kontantbetalning skall utan dröjsmål noteras kronologiskt i bokföringen för varje dag. Övriga noteringar i bokföringen får göras månadsvis eller för en motsvarande period inom tre månader från utgången av kalendermånaden eller perioden.

1 c §

För varje räkenskapsperiod skall upprättas ett bokslut som består av

1) en balansräkning, som ger en bild av den ekonomiska ställningen på balansdagen,

2) en resultaträkning, som beskriver hur resultatet har uppkommit,

3) en finansieringsanalys, som beskriver anskaffningen och användningen av medel under räkenskapsperioden, samt

4) uppgifter som skall lämnas i bilagor till balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen (noter).

För varje post i balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen skall motsvarande uppgifter för den närmast föregående räkenskapsperioden anges (jämförelsetal). Om specificeringen av balansräkningen, resultaträkningen eller finansieringsanalysen har ändrats, skall jämförelsetalet om möjligt korrigeras. På samma sätt skall förfaras, om jämförelsetalet av något annat skäl inte är användbart.

Till bokslutet skall bifogas en verksamhetsberättelse som ger uppgifter om viktiga omständigheter som gäller utvecklingen av den bokföringsskyldiges verksamhet.

Handlingar som ingår i bokslutet och som bifogats till bokslutet skall vara överskådliga och bilda en helhet.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall upprättas inom tre månader från räkenskapsperiodens utgång.

2 §

Har en försäkring beviljats av flera än en försäkringsanstalt gemensamt på villkor att de ansvarar solidariskt, får oavsett sådana villkor från ansvarsskulden utelämnas den del av ansvarighetens kapitalvärde, som enligt avtalet hänför sig till en annan finsk försäkringsanstalt eller ett utländskt EES-försäkringsbolag, förutsatt att detta inte befinner sig i likvidation eller i nedan i 14 kap. 6 § avsedd ställning. I det sistnämnda fallet eller om det är fråga om ett annat utländskt försäkringsbolag har Försäkringsinspektionen rätt att bestämma om och i vilken mån kapitalvärdet av ett annat försäkringsbolags ansvarighet får utelämnas från ansvarsskulden.

Ett försäkringsbolag som har upprättat sitt bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 1 § 7 mom. i detta kapitel skall som noter till bokslutet uppge den försäkringstekniska ansvarsskulden beräknad i enlighet med 4 b § 1 mom. 2 punkten i detta kapitel. Försäkringsinspektionen kan utfärda närmare föreskrifter om hur den försäkringstekniska ansvarsskulden och solvensen skall tas upp i bokslutet.

4 b §

I balansräkningen upptas


2) försäkringsteknisk ansvarsskuld till det värde som beräknats med beaktande av 2 § i detta kapitel, 14 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och förordningen om principerna för beräkning av ansvarsskulden i försäkringsbolag (248/1999) samt social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter och beslut, samt


4 c §

Anskaffningsutgiften för de placeringar som står under balansräkningens huvudgrupp "Placeringar" och som återstår vid utgången av räkenskapsperioden skall aktiveras. Anskaffningsutgiften för byggnader skall under sin verkningstid kostnadsföras som avskrivningar enligt plan. I det fall att placeringens verkliga värde vid räkenskapsperiodens utgång underskrider den ännu oavskrivna anskaffningsutgiften eller den med stöd av detta moment med tidigare gjorda nedskrivningar minskade anskaffningsutgiften, skall skillnaden kostnadsföras som nedskrivning. Om inte social- och hälsovårdsministeriet av särskilda skäl bestämmer något annat, behöver placeringar som skall betraktas som bestående aktiva och fordringar inte nedskrivas, om nedskrivningen skall anses vara tillfällig. Om nedskrivningen visar sig vara obefogad senast vid utgången av räkenskapsperioden, skall den tas upp som en rättelse av kostnadsföringen.

Masskuldebrevslån samt andra motsvarande penning- och kapitalmarknadsinstrument kan tas upp i balansräkningen på ett sätt som avviker från 1 mom. enligt vad social- och hälsovårdsministeriet närmare föreskriver genom förordning.


Om värdet på en byggnad har uppskrivits, beräknas en avskrivning enligt 1 mom. på anskaffningsutgiftens och uppskrivningens sammanlagda belopp. Ur uppskrivningsfonden kan som en separat post jämställbar med den balansräkningspost som innehåller vinster och förluster för tidigare räkenskapsperioder överföras ett belopp som motsvarar avskrivningar som under räkenskapsperioden eller tidigare räkenskapsperioder har gjorts för uppskrivningen och som har tagits upp som kostnader i resultaträkningen.

Med avvikelse från 1―3 mom. och 4 b § kan finansiella instrument värderas till sitt verkliga värde. Förändringar i det verkliga värdet upptas såsom intäkter eller kostnader i resultaträkningen eller i fonden för verkligt värde, som ingår i det egna kapitalet i balansräkningen. Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om huvudprinciperna för förutsättningar för värdering enligt verkligt värde och fastställande av det verkliga värdet, hur förändringar i det verkliga värdet upptas i resultaträkningen och balansräkningen samt om noter till finansiella instrument och uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen. Placeringar med vilka försäkringsbolaget idkar handel kan klassificeras som finansiella instrument som försäkringsbolaget innehar för handel. Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om klassificeringen av finansiella instrument och om säkringsredovisning.

Med avvikelse från 1, 3 och 4 mom. kan förvaltningsfastigheter och övriga placeringar som nämns i en förordning av social- och hälsovårdsministeriet värderas till sitt verkliga värde. Förändringar i det verkliga värdet upptas såsom intäkter eller kostnader i resultaträkningen. Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar genom förordning närmare bestämmelser om huvudprinciperna för förutsättningar för värdering enligt verkligt värde och fastställande av det verkliga värdet, hur ändringar i det verkliga värdet upptas i resultaträkningen samt noter till dessa poster och uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen.

Försäkringsbolaget skall välja värderingsmetod så att enhetliga värderingsprinciper tillämpas på tillgångar som hänförs till ett visst användningsändamål. Om försäkringsbolaget väljer värdering till verkligt värde enligt 5 eller 6 mom. som värderingsprincip, kan det inte samtidigt tillämpa de värderingsprinciper som anges i 1―4 mom. på andra motsvarande tillgångar som hänförs till motsvarande användningsändamål. Den valda värderingsmetoden skall följas konsekvent.

En tillgång som överförs från en till placeringstillgångarna eller bestående aktiva hänförd grupp av placeringar till en annan skall åsättas det balansvärde som avses i 1―4 mom., då de värderingsprinciper som anges i 1―4 mom. iakttas.

I en not till balansräkningen skall balanspostvis uppges placeringarnas anskaffningsutgift och verkliga värde på det sätt som Försäkringsinspektionen närmare bestämmer.

Om en i 3 mom. avsedd uppskrivning gäller aktier eller andelar som ett moderföretag äger i ett dotterföretag, skall de aktier eller andelar som dotterföretaget äger i moderföretaget anses vara utan värde när uppskrivningen görs.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter om förutsättningarna för värdering av placeringar enligt verkligt värde, fastställande av verkligt värde och anskaffningsutgift för placeringar, överföringar mellan placerings- tillgångar och bestående aktiva samt om framställningssättet för byggnadsavskrivningar enligt plan.

4 d §

Vad som bestäms i 4 c § 1―9 mom. gäller inte fondförsäkringar.


5 §

Kapitallån tas upp som en särskild post i balansräkningen enligt vad social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer genom förordning.

11 §

Ett försäkringsbolag som är moderbolag skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut. Koncernbokslutet skall upprättas som en sammanställning av koncernföretagens balansräkningar och resultaträkningar samt noterna till dessa. Koncernbokslutet skall upprättas samma dag som moderföretagets bokslut. I ett koncernbokslut skall tas in en finansieringsanalys över koncernen, i vilken skall redogöras för anskaffningen och användningen av medel under räkenskapsperioden.

Vid upprättandet av koncernbokslut skall i tillämpliga delar iakttas bestämmelserna i 1 c § 1, 2, 4 och 5 mom., 4, 4 a―4 d, 5, 8 och 9 §, 14 § 2 mom. i denna lag samt bestämmelserna i 11 kap. 2 och 6 a § i lagen om aktiebolag.

I moderbolagets verksamhetsberättelse ges de uppgifter som avses i 1 c § 3 mom. i detta kapitel även om koncernen.

Handlingar som ingår i och som fogas till koncernbokslutet skall vara överskådliga och bilda en helhet.

Koncernbokslut behöver inte upprättas, om

1) ett samfund som lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet äger minst nio tiondelar av moderbolaget,

2) moderbolagets övriga ägare har gett sitt samtycke till att koncernbokslut inte upprättas, och

3) boksluten för moderbolaget och dess dottersamfund sammanställs med koncernbokslutet för ett samfund som lyder under lagstiftningen i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och koncernbokslutet ges in för registrering enligt bestämmelserna i 3 kap. 9 § i bokföringslagen.

Koncernbokslut skall dock alltid upprättas, om moderbolaget är ett publikt försäkringsbolag eller ett sådant privat försäkringsbolag som delar ut medel till delägarna, ger sådant penninglån eller ställer sådan säkerhet som avses i 12 kap. 5 § 1 eller 5 mom. eller i fråga om kapitallån återbetalar kapital eller betalar ränta eller annan gottgörelse.

Vad som i detta kapitel bestäms om koncernbokslut och de uppgifter som skall ges om koncernen i moderbolagets verksamhetsberättelse iakttas i tillämpliga delar i fråga om koncernbokslut och moderbolagets verksamhetsberättelse i sådana koncerner där en finsk försäkringsholdingsammanslutning är moderbolag.

Om ett kreditinstitut eller värdepappersföretag hör till ett försäkringsbolags eller en försäkringsholdingsammanslutnings koncern, får koncernbokslutet utan hinder av detta kapitel upprättas på det sätt som bestäms i 4 kap. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, om det är nödvändigt för att ge en rättvisande och riktig bild av resultatet av koncernens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

11 a §

Ett dottersamfunds bokslut behöver inte tas med i koncernbokslutet, om det finns en grund för detta enligt 6 kap. 3 § i bokföringslagen. Bokslutsuppgifter för ett dotter- eller intresseföretag som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkringsrörelse får inte sammanställas med koncernbokslutet för ett annat försäkringsbolag eller en annan sammanslutning.

Ett inhemskt dottersamfund vars bokslut skall sammanställas med koncernbokslutet skall ha samma räkenskapsperiod som det försäkringsbolag eller den försäkringsholdingsammanslutning som är moderbolag, om inte Försäkringsinspektionen beviljar undantag enligt 14 § 7 mom. från detta.

12 §

I verksamhetsberättelsen för ett moderbolag skall sådana redogörelser som avses i 11 kap. 9 § 2 mom. och 9 a § 1―3 mom. i lagen om aktiebolag lämnas om koncernen. Dessutom skall uppges det belopp som bolagen inom koncernen enligt bolagsordningen skall överföra av koncernens fria egna kapital till bundet eget kapital.

13 §

Försäkringsinspektionen meddelar emellertid, med avvikelse från 11 kap. 12 § i lagen om aktiebolag, föreskrifter om innehållet i och offentliggörandet av de rapporter som avses i 1 mom. samt beviljar undantag i dessa avseenden.

14 §

Närmare bestämmelser som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet om balansräknings- och resultaträkningsscheman, finansieringsanalysen, noter till balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen och uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen, om koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys, upplysningar som skall ges i noterna till koncernbalansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernens finansieringsanalys samt om balansspecifikationer och specifikationer av noterna.

Social- och hälsovårdsministeriet kan genom förordning bestämma när och hur avvikelser, för att en rättvisande bild skall kunna ges, får göras från bestämmelserna om upprättande av bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Försäkringsinspektionen meddelar närmare föreskrifter som beror på försäkringsverksamhetens speciella karaktär om hur bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse, delårsrapport, årsrapport samt bokslutskommuniké för försäkringsbolag skall upprättas.

Försäkringsinspektionen kan ge anvisningar och utlåtanden om hur detta kapitel, social- och hälsovårdsministeriets förordningar enligt 1 mom., bestämmelserna om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i lagen om aktiebolag samt bokföringslagen och bokföringsförordningen skall tillämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar. Anvisningar och utlåtanden om tillämpningen av de internationella revisionsstandarder som avses i 7 a kap. i bokföringslagen kan ges när dessa gäller enbart försäkringsverksamhet.

Försäkringsinspektionen kan på ansökan av ett försäkringsbolag eller en försäkringsholdingsammanslutning av särskilda skäl för viss tid bevilja tillstånd att avvika från de i 4 mom. angivna bestämmelserna och föreskrifterna, om undantaget behövs för att ge en rättvisande bild av resultatet av bolagets eller sammanslutningens verksamhet och av dess ekonomiska ställning.

Om en bestämmelse eller föreskrift, en anvisning, ett utlåtande eller ett tillstånd som avses i denna paragraf är av vikt med tanke på den allmänna tillämpningen av bokföringslagen eller bokföringsförordningen eller bestämmelserna om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i lagen om aktiebolag, skall social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen, innan bestämmelsen eller föreskriften, anvisningen, utlåtandet eller tillståndet utfärdas, begära bokföringsnämndens utlåtande härom.

Försäkringsinspektionen kan av särskilda skäl för viss tid i enskilda fall bevilja undantag från 1 c § 5 mom., 11 a § 2 mom., 14 § 1 mom. i detta kapitel och 2 kap. 9 § 1 mom. i bokföringslagen. En förutsättning för att undantag skall beviljas är att det inte strider mot Europeiska unionens rättsakter om årsbokslut och koncernbokslut.

12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

2 §

Ett försäkringsbolags vinstutdelning får inte överstiga det sammanlagda beloppet av vinst enligt fastställd balansräkning för den senaste räkenskapsperioden och bolagets övriga fria egna kapital, med avdrag för den förlust som balansräkningen utvisar och andra icke utdelningsbara poster, vilka är:

1) belopp som enligt bolagsordningen skall avsättas till reservfonden eller annars lämnas outdelat,

2) belopp som av försäkringsbolagets utjämningsbelopp i ett bokslut som upprättats enligt 10 kap. 1 § 7 mom. har upptagits som fritt eget kapital, och

3) belopp som av de orealiserade värdeökningarna på de placeringar som står under huvudgruppen "Placeringar" i försäkringsbolagets balansräkning, på grundval av 10 kap. 4 c § 5 och 6 mom. eller 10 kap. 1 § 7 mom. har upptagits som fritt eget kapital.


Bestämmelserna i 1 mom. 3 punkten gäller inte arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

14 kap.

Tillsynen över försäkringsbolag och företag som hör till finans- och försäkringskonglomerat

1 §

Den finansiella tillsynen över försäkringsbolag ankommer på Försäkringsinspektionen också i fråga om sådan försäkringsrörelse som avses i 2 a kap. 1 § 1 mom. och 8 § 1 mom. Den finansiella tillsynen skall särskilt omfatta kontroll av försäkringsbolagets solvens, den försäkringstekniska ansvarsskulden och de tillgångar som utgör täckning för denna samt kontrollen av de resurser som används för bedrivande av försäkringsklass 18 (turistassistans).

2 §

Försäkringsbolag skall årligen, inom en månad från den bolagsstämma vid vilken bokslutet och verksamhetsberättelsen fastställts, dock senast i juli månad eller vid en senare tidpunkt som godkänns av Försäkringsinspektionen tillställa inspektionen berättelse över bolagets verksamhet och ställning, uppgjord enligt av inspektionen fastställt formulär.

Livförsäkringsbolag skall dessutom före revisionens början tillställa Försäkringsinspektionen en redogörelse för beräknandet av ansvarsskulden samt inom en av inspektionen bestämd tid en undersökning av försäkringsrörelsen. Redogörelsen och undersökningen skall uppgöras i enlighet med inspektionens anvisningar.

Finska försäkringsholdingsammanslutningar skall årligen inom en av Försäkringsinspektionen bestämd tid tillställa inspektionen sitt bokslut, sin verksamhetsberättelse och sitt koncernbokslut.

16 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

7 §

Till fusionsplanen skall i fråga om varje bolag som deltar i fusionen fogas

1) kopior av bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsehandlingarna för de tre föregående räkenskapsperioderna eller, om fastställelsen av bokslutet eller verksamhetsberättelsen behandlas vid den bolagsstämma som beslutar om fusionen, en kopia av bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsehandlingarna för denna räkenskapsperiod och för de två föregående räkenskapsperioderna,

2) en kopia av ett mellanbokslut och en verksamhetsberättelse, som inte får vara äldre än fyra månader och som har uppgjorts och granskats med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna och föreskrifterna om bokslut och verksamhetsberättelse, om det har förflutit över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet gäller till den bolagsstämma som beslutar om fusionen och fastställelsen av bokslutet och verksamhetsberättelsen inte behandlas av bolagsstämman,

3) en kopia av den delårsrapport som har uppgjorts efter det senaste bokslutet, om mellanbokslutet inte omfattar rapportperioden,

4) styrelsens redogörelse för händelser som har inträffat efter det senaste bokslutet eller mellanbokslutet, den senaste verksamhetsberättelsen eller delårsrapporten och som väsentligt påverkar bolagets ställning,

5) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om mellanbokslutet, verksamhetsberättelsen, delårsrapporten och styrelsens redogörelse,

6) det utlåtande om fusionsplanen som avses i 6 §, och

7) Försäkringsinspektionens samtycke enligt 4 § 4 mom. och 6 § 2 mom.

16 a kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

5 §

Till planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet skall i fråga om såväl det överlåtande som det övertagande bolaget fogas

1) kopior av bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsehandlingarna för de tre föregående räkenskapsperioderna eller, om fastställelsen av bokslutet och verksamhetsberättelsen behandlas vid den bolagsstämma som beslutar om överlåtelsen av försäkringsbeståndet, en kopia av bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsehandlingarna för denna räkenskapsperiod och för de två föregående räkenskapsperioderna,

2) en kopia av ett mellanbokslut och en verksamhetsberättelse som inte får vara äldre än fyra månader och som har uppgjorts och granskats med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna och föreskrifterna om bokslut och verksamhetsberättelse, om det har förflutit över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet gäller till den bolagsstämma som beslutar om överlåtelsen av försäkringsbeståndet och fastställelsen av bokslutet och verksamhetsberättelsen inte behandlas av bolagsstämman,

3) en kopia av den delårsrapport som har uppgjorts efter det senaste bokslutet, om mellanbokslutet inte omfattar rapportperioden,

4) styrelsens redogörelse för händelser som har inträffat efter det senaste bokslutet eller mellanbokslutet, den senaste verksamhetsberättelsen eller delårsrapporten och som väsentligt påverkar bolagets ställning,

5) revisorernas och förvaltningsrådets utlåtande om mellanbokslutet, verksamhetsberättelsen, delårsrapporten och styrelsens redogörelse, och

6) det utlåtande om planen för överlåtelse av försäkringsbeståndet som avses i 4 §.

18 kap.

Särskilda stadganden

5 §

Den som uppsåtligen


7) bryter mot vad som i 11 kap. 14 § i lagen om aktiebolag bestäms om ingivande av bokslut, koncernbokslut eller verksamhetsberättelse till registermyndigheten eller underlåter att göra en anmälan eller lämna andra uppgifter som enligt denna lag skall lämnas social- och hälsovårdsministeriet eller Försäkringsinspektionen,


skall, om gärningen inte är ringa eller strängare straff för den inte stadgas på något annat ställe i lag, för försäkringsbolagsförseelse dömas till böter.


10 a §

På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 1 kap. 3 § 3 mom., 4 § 1 och 6 mom. samt 4 a § 1 och 3 mom., 2 kap. 1 a § 2 mom., 2 § 1 och 4―6 mom. samt 2 a och 5 a §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 1 § 1 och 2 mom., 2 § 4 mom., 3 § 3 mom. 7 punkten, 4 mom. samt 5 mom. 12 punkten, 3 a § 2―5 mom., 4 b § 1 mom. 2 punkten, 4 c § 1, 2, 5 och 6 mom., 5 § 2 mom. och 14 §, 11 kap., 13 kap. 4 §, 14 kap. 3 §, 5 § 1 mom. samt 5 a § 1 mom., 14 b kap. 5 och 6 §, 15 kap. 13 § samt 18 kap. 5 § 1 mom. 7 punkten, 6, 6 a, 6 b och 7 §, 8 § 1 mom. och 9 § 2 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2004.

Denna lag tillämpas första gången på bokföringen för ett försäkringsbolag för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005 eller därefter. Ett försäkringsbolag får tillämpa denna lag på bokföringen för den räkenskapsperiod som pågår när lagen träder i kraft.

Bestämmelserna i 10 kap. 1 § 7 mom. 1 och 2 punkten om obligatorisk tillämpning av internationella redovisningsstandarder tillämpas dock på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar först från och med den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005 eller därefter. På försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar, av vilkas värdepapper som denne satt i omlopp endast skuldebrev är föremål för offentlig handel, tillämpas nämnda punkter obligatoriskt först från och med den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2007 eller därefter. Bestämmelserna i 10 kap. 1 § 7 mom. 3 punkten om frivillig tillämpning av internationella redovisningsstandarder får tilllämpas på försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar först från och med den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005 eller därefter.

Denna lags 10 kap. 4 c § 5―7 mom. får tilllämpas från den 1 januari 2005. På uppskrivningar som gjorts innan denna lag träder i kraft får tillämpas de bestämmelser som är i kraft när denna lag träder i kraft.

Aktiverade grundläggnings- och forskningsutgifter som avskrivs under sin verkningstid enligt de bestämmelser i bokföringslagen som är i kraft när denna lag träder i kraft, skall vid tilllämpningen av 12 kap. 2 § 1 mom. beaktas som icke-utdelningsbara poster.

RP 224/2004
EkUB 31/2004
RSv 230/2004
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002; EGT nr L 243, 11.9.2002, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/65/EG; EGT nr L 283, 27.10.2001, s. 28
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/51/EG; EGT nr L 178, 17.7.2003, s. 16

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.