1318/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Finansministeriets förordning om ändring av 1 och 3 § i finansministeriets förordning om placeringsfonders bokslut, årsberättelse och halvårsrapport samt fondbolags och förvaringsinstituts bokslut

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning av den 17 juni 2004 om placeringsfonders bokslut, årsberättelse och halvårsrapport samt fondbolags och förvaringsinstituts bokslut (515/2004) 1 kap. 1 § 1 mom. samt

fogas till 1 kap. 1 § ett nytt 3 mom. och till 2 kap. 3 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Bokslutet för fondbolag, förvaringsinstitut och placeringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999) upprättas i enlighet med denna förordning. Vid upprättandet av bokslutet skall även lagen om aktiebolag (734/1978) samt bokföringslagen (1336/1997) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas, om inte något annat följer av denna förordning.


Om ett fondbolag upprättar sitt bokslut i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. i bokföringslagen, skall denna förordning ändå följas vid upprättandet av bokslut för placeringsfonder.

2 kap.

Fondbolags bokslut

3 §
Fondbolags resultaträknings- och balans- räkningsscheman samt noter

Om fondbolaget inte har värderat sina finansiella tillgångar enligt verkligt värde i enlighet med bestämmelser som utfärdats med stöd av bokföringslagen, skall de verkliga värdena anges i form av noter till balansräkningen. Om fondbolaget bedriver sådan verksamhet som avses i 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder, skall fondbolaget redovisa de till verksamheten hänförliga finansiella tillgångarna i balansräkningen med iakttagande av lagen om värdepappersföretag (579/1996) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2004.

Förordningen tillämpas på bokföringen första gången från ingången av den räkenskapsperiod som börjar närmast efter att förordningen trätt i kraft. En bokföringsskyldig får tillämpa förordningen på bokföringen under den räkenskapsperiod under vilken förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2004

Finansminister
Antti Kalliomäki

Konsultativ tjänsteman
Timo Kaisanlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.