1314/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om bokföringsnämnden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

fogas till förordningen av den 19 oktober 1973 om bokföringsnämnden (784/1973) en ny 1 b §, varvid den nuvarande 1 b § blir ny 1 c §, som följer:

1 b §

Vid bokföringsnämnden finns en IFRS-sektion, som har till uppgift att ge utlåtanden om tillämpningen av de internationella redovisningsstandarderna på det sätt som närmare föreskrivs i bokföringslagen och i lagen om Finansinspektionen (587/2003) samt att utföra andra eventuella uppgifter som bokföringsnämnden anvisar den.

I IFRS-sektionen finns en ordförande, en vice ordförande samt minst fyra och högst sex andra medlemmar, som handels- och industriministeriet utnämner för bokföringsnämndens mandattid. Ministeriet utnämner en personlig suppleant för varje medlem utom ordföranden. Sektionens medlemmar skall vara väl förtrogna med de internationella redovisningsstandarderna.

IFRS-sektionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden samt minst hälften av övriga medlemmar är närvarande.

Vad som bestäms nedan om bokföringsnämnden tillämpas även på IFRS-sektionen.

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 30 december 2004

Minister
Paula Lehtomäki

Konsultative tjänstemannen
Markku Jänkälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.