1312/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av 8 kap. 1 och 2 § i bokföringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i bokföringslagen av den 30 december 1997 (1336/1997) 8 kap. 1 § 3 mom. samt 2 § 3 och 6 mom. samt

fogas till 8 kap. 1 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §
Tillsyn över lagen

Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag i

1) kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen och i finansinstitut som hör till deras konsolideringsgrupp,

2) sammanslutningar av andelsbanker som avses i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001),

3) depositionsbankers säkerhetsfonder och insättningsgarantifonder som avses i kreditinstitutslagen samt i ersättningsfonder som avses i lagen om värdepappersföretag,

4) värdepappersföretag som avses i lagen om värdepappersföretag och i finansinstitut som hör till deras konsolideringsgrupp,

5) fondbolag och placeringsfonder som avses i lagen om placeringsfonder,

6) optionsföretag som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988),

7) bokföringsskyldiga som iakttar internationella redovisningsstandarder, på det sätt som närmare bestäms i 24 a § i lagen om Finansinspektionen (587/2003).

Försäkringsinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag i fråga om bokföringsskyldiga som enligt lagen om Försäkringsinspektionen (78/1999) hör till Försäkringsinspektionens tillsynsobjekt, om inte något annat följer av 3 mom. 7 punkten.

2 §
Bokföringsnämnd

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om bokföringsnämndens befogenhet och uppgifter tillämpas inte på bokföringsskyldiga som avses i 1 § 3 mom. 1―6 punkten eller 4 mom. eller på andra bokföringsskyldiga till den del det är fråga om tillämpningen av de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. 1 §. Bokföringsnämnden kan dock utan hinder av vad som anförs ovan ge utlåtanden om tillämpningen av standarderna till Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen för deras tillsynsuppgift som avses i 1 § samt till sådana bokföringsskyldiga som avses i 24 a § i lagen om Finansinspektionen och som begärt ett utlåtande på det sätt som avses i lagrummet.


Bokföringsnämnden har en kommunsektion och en IFRS-sektion. Även andra permanenta eller tidsbestämda sektioner kan inrättas vid bokföringsnämnden. Till sektionerna kan kallas personer som inte hör till bokföringsnämnden. Angående uppgifterna för en sektion vid bokföringsnämnden samt om sammansättning, tillsättande och beslutförhet bestäms närmare genom förordning av statsrådet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 209/2004
EkUB 30/2004
RSv 229/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.