1308/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) en ny 130 a § som följer:

11 kap.

Särskilda bestämmelser

130 a §

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för en sparbank upprättas i enlighet med bokföringslagen och kreditinstitutslagen samt bestämmelser som utfärdats med stöd av dem och Finansinspektionens föreskrifter.

Styrelsen och verkställande direktören skall datera och underteckna bokslutet och verksamhetsberättelsen. Om en styrelsemedlem eller verkställande direktören har framfört en avvikande åsikt om bokslutet eller verksamhetsberättelsen, skall på dennes begäran ett utlåtande om det ingå däri.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen skall tillställas revisorerna senast en månad före det principalmöte där resultat- och balansräkningen skall läggas fram för fastställelse.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2004.

RP 126/2004
EkUB 29/2004
RSv 228/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.