1307/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 december 2001 om andelslag (1488/2001) 6 kap. 2 § 3 mom., 7 § och 8 kap. 3 § samt

fogas till 6 kap. 2 § 1 mom. en ny 5 a-punkt som följer:

6 kap.

Bokslut och koncernbokslut

2 §
Indelningen av andelslagets eget kapital

Andelslagets eget kapital indelas i


5 a) fonden för verkligt värde,


Under eget kapital i andelslagets balansräkning kan sådana anslutningsavgifter och andra poster tas upp i fråga om vilka villkoren för betalning, återbetalning och nedsättning av posterna, betalning av gottgörelse på posterna och ställande av säkerhet för posterna motsvarar denna lags bestämmelser om den post som nämns i 1 mom. 1―4, 5 a eller 7 punkten. Bestämmelser om en sådan post skall tas in i stadgarna, om villkoren för posten motsvarar den post som nämns i 1 mom. 1―4 eller 6 punkten. En sådan post skall tas upp i balansräkningen under eget kapital på det sätt som motsvarar postens villkor.


7 §
Verksamhetsberättelse

Ett andelslag kan låta bli att upprätta en verksamhetsberättelse om högst en av de gränser som nämns i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits under såväl räkenskapsperioden som den omedelbart föregående räkenskapsperioden. Andelslaget skall dock alltid presentera de upplysningar som skall meddelas i verksamhetsberättelsen enligt denna lag såsom noter.

Utöver det som bestäms i bokföringslagen skall verksamhetsberättelsen innehålla

1) ett förslag till åtgärder beträffande överskott eller förlust,

2) uppgift om utländska filialer,

3) uppgift om andelslaget har blivit moderandelslag,

4) uppgift om det sammanlagda antalet medlemmar och andelar vid ingången och utgången av räkenskapsperioden, om det i stadgarna bestäms om medlemmarnas tillskottsplikt,

5) en redogörelse, om andelslaget vid fusion har varit övertagande andelslag eller andelslaget har delats.

8 kap.

Medelsanvändningen, reservfond, överkursfond och uppskrivningsfond

3 §
Utdelningsbart överskott

Utdelningen av överskott får inte överstiga det sammanlagda beloppet av överskottet enligt fastställd balansräkning för den senaste räkenskapsperioden, i 6 kap. 2 § 1 mom. 5 a-punkten avsedd fond för verkligt värde och andra i 6 kap. 2 § 3 mom. avsedda mot överskott svarande poster, från vilket belopp dragits av de poster som nämns i 2 mom.

Vid uträkningen av utdelningsbart överskott skall från det sammanlagda belopp som avses i 1 mom. dras av

1) i balansräkningen angiven förlust som inte har dragits av från överskottet,

2) det belopp som enligt stadgarna skall avsättas till reservfonden, användas för andra ändamål eller annars lämnas outdelat.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2004.

Aktiverade grundläggnings- och forskningsutgifter som avskrivs under sin verkningstid enligt de bestämmelser i bokföringslagen som är i kraft när denna lag träder i kraft, skall vid tillämpningen av 8 kap. 3 § 1 och 2 mom. beaktas som sänkning av det utdelningsbara överskottet.

RP 126/2004
EkUB 29/2004
RSv 228/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.