1302/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i London den 17 juni 1999 upprättade protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Innan de första förvaltningsplanerna enligt lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/ 2004) godkänns bereds och delges de i protokollets artikel 6.2 avsedda målen och beräknade tidpunkterna för målens uppnående på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003).

De i 1 mom. avsedda målen och beräknade tidpunkterna för målens uppnående godkänns av social- och hälsovårdsministeriet.

3 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 120/2004
MiUB 21/2004
RSv 225/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.