1300/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000) 19 § 2 mom. 6 punkten, 52 § 3 mom., 55 § 2 mom., 65 § 1 mom. och 96 § 4 mom., av dem 55 § 2 mom. sådant det lyder i lag 506/2002, samt

fogas till 19 § 2 mom. en ny 7 punkt, till 46 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 506/2002 ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2―4 mom. blir 3―5 mom., till 50 § ett nytt 2 mom. samt till 92 § ett nytt 2 mom. som följer:

19 §
Kommunala miljöskyddsföreskrifter

Föreskrifterna kan gälla


6) lämnande av uppgifter som behövs för tillsynen, samt

7) åtgärder för förbättrande av vattnens status som behövs enligt en förvaltningsplan i lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/ 2004 ).


46 §
Kontrollvillkor

Det som har ansetts behövas för övervakningen i övervakningsprogram för vattnens status som avses i lagen om vattenvårdsförvaltningen skall beaktas när villkor om kontrollen av verksamhetens påverkan på vattnen ges. Uppgifterna från kontrollen av verksamheten kan utnyttjas vid övervakningen och utarbetandet av förvaltningsplan enligt lagen om vattenvårdsförvaltningen.


50 §
Inverkan av vissa planer och program

I tillståndet skall vid bedömning av betydande förorening enligt 42 § 1 mom. 2 punkten beaktas vad som har sagts om de omständigheter som berör vattnens status och vattenanvändningen inom projektets influensområde i den förvaltningsplan som avses i lagen om vattenvårdsförvaltningen.

52 §
Tillståndsbeslutets innehåll

Om lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på ett projekt, skall det framgå av tillståndsbeslutet hur bedömningen har beaktats vid tillståndsprövningen. Av tillståndsbeslutet skall dessutom framgå hur förvaltningsplanerna enligt lagen om vattenvårdsförvaltningen har beaktats.


55 §
Tillståndets giltighet och justering

I ett tillstånd som gäller tills vidare skall föreskrivas när en ansökan om justering av tillståndsvillkoren senast skall göras och vilka utredningar som då skall läggas fram, om inte en sådan föreskrift skall anses vara uppenbart onödig. Tillståndsvillkoren skall dock justeras regelbundet om tillståndet gäller tillståndspliktig verksamhet enligt rådets direktiv (96/61/EG) om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Vid prövningen av villkor om justering eller av tidsbegränsning av tillstånd skall förvaltningsplanerna och åtgärdsprogrammen enligt lagen om vattenvårdsförvaltningen beaktas. Av särskilda skäl kan en föreskrift om justering av tillståndsvillkoren tas in också i ett tillstånd som beviljas för viss tid. Den myndighet som har beviljat tillståndet skall i tillämpliga delar behandla ärendet som en tillståndsansökan.


65 §
Inskrivning i datasystemet

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas att annan verksamhet än sådan som är miljötillståndspliktig skall anmälas till den regionala miljöcentralen för inskrivning i det datasystem för miljövårdsinformation som avses i 27 §, om

1) det är fråga om sådan verksamhet som avses i 30 § 1 mom.,

2) i verksamheten används sådana skadliga ämnen som anges genom förordning av statsrådet,

3) verksamheten kan medföra risk för förorening av miljön och det genom förordning av statsrådet har föreskrivits om en miniminivå för förebyggande av utsläpp från verksamheten eller en miniminivå för andra miljöskyddskrav.


92 §
Rätt att anhängiggöra ärenden

Den regionala miljöcentralen kan inleda ett ärende som gäller utfärdande av en miljöskyddsföreskrift som avses i 19 § 2 mom. 7 punkten, om kommunen inte har meddelat någon föreskrift om detta och om en sådan föreskrift har ansetts utgöra ett viktigt styrmedel med tanke på vattenstatusen i förvaltningsplanen enligt lagen om vattenvårdsförvaltningen.

96 §
Sökande av ändring

I beslut om godkännande av kommunala miljöskyddsföreskrifter och avgiftstaxan som gäller behandling av miljötillståndsansökningar söks ändring genom besvär så som anges i kommunallagen (365/1995). Den regionala miljöcentralen har därtill rätt att söka ändring i beslut som kommunen har fattat på grundval av anhängiggörande enligt 92 § 2 mom.Denna lag träder i kraft den 31 december 2004.

RP 120/2004
MiUB 21/2004
RSv 225/2004
Rådets direktiv 2000/60/EG

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.