1295/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) 10 § 2 mom. 1 punkten, 15 § 2 mom., 21 § och 29 § 2 mom., av dem 29 § 2 mom. sådant det lyder i lag 227/2004, samt

fogas till lagen nya 36 a och 36 b § som följer:

10 §
Direktionens uppgifter

Direktionen skall i fråga om Finansinspektionens förvaltning

1) besluta om tillsynsavgifterna och åtgärdsavgifterna till Finansinspektionen samt behandla den plan som anges i 36 b §,


15 §
Granskningsrätt och rätt att få uppgifter

Tillsynsobjekt och övriga finansmarknadsaktörer skall utan obefogat dröjsmål tillställa Finansinspektionen de för tillsynen och fastställandet av tillsynsavgiften relevanta uppgifter och redogörelser som den ber om. Finansinspektionen kan meddela föreskrifter om vilka uppgifter om tillsynsobjekts ekonomiska ställning, ägare, interna kontroll och riskhantering, förvaltnings- och kontrollorgan, anställda samt verksamhetsställen som regelbundet skall rapporteras till Finansinspektionen.


21 §
Utfärdande av bokföringsföreskrifter

Finansinspektionen kan för tillsynsobjekt och för sådana finansiella institut som avses i 3 § i kreditinstitutslagen utfärda för tillsynen relevanta tekniska föreskrifter om löpande bokföring av affärstransaktioner samt om bokföring av förbindelser utanför balansräkningen, med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. 4―10 § i bokföringslagen och i föreskrifter som har meddelats med stöd av dem.

29 §
Inspektion av filialer som är etablerade i Finland

På begäran av tillsynsmyndigheten i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan Finansinspektionen inom ramen för sin behörighet inspektera en filial som etablerats i Finland av ett kredit- eller finansinstitut från den andra staten eller ett värdepappersföretags eller ett fondbolags filial eller på annat sätt övervaka och inspektera filialen.

36 a §
Åtgärdsavgifter och tillsynsavgifter

För täckande av kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet uttas åtgärdsavgifter och tillsynsavgifter.

I fråga om åtgärdsavgifter som tas ut för tillstånd och andra prestationer av Finansinspektionen gäller bestämmelserna i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Beslut om avgiftsbelagda prestationer och avgifternas storlek fattas av Finansinspektionen.

Finansinspektionen kan ta ut en åtgärdsavgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten hos en utländsk tillsynsmyndighet som avses i 29 §, om Finansinspektionen på begäran av den utländska tillsynsmyndigheten genomför tillsyns- eller inspektionsåtgärder som gäller en filial som avses i 5 § 3, 7 eller 18 punkten. Finansinspektionen kan också ta ut den åtgärdsavgift som avses ovan direkt hos filialen, om den utländska tillsynsmyndigheten har bestämt att filialen skall betala avgiften till Finansinspektionen eller om avgiften annars kan tas ut enligt lagstiftningen i en annan EES-stat.

Angående tillsynsavgifter till Finansinspektionen föreskrivs särskilt.

36 b §
Plan med anledning av finansiellt underskott

Om de medel som tas ut i form av tillsynsavgifter och åtgärdsavgifter tillsammans med Finansinspektionens övriga intäkter inte räcker till för att täcka kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet, skall Finansinspektionen utan dröjsmål göra upp en plan för behövliga åtgärder med anledning av det finansiella underskottet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 199/2004
EkUB 26/2004
RSv 186/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.