1292/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete (632/1998) en ny 11 a § som följer:

11 a §
Beräkning av priserna per enhet för fritt bildningsarbete 2005―2007

Utan hinder av vad som i 11 § bestäms om beräkning av priser per enhet vartannat år utifrån de driftskostnader som föranletts under det föregående året beräknas priserna per enhet för fritt bildningsarbete för 2005―2007 så som bestäms nedan i denna paragraf.

De priser per enhet för 2005 som beräknas utifrån kostnaderna för olika verksamheter inom det fria bildningsarbetet 2003 jämförs med de priser per enhet för 2005 som beräknas utifrån de fastställda priserna per enhet för de olika verksamheterna för 2004. Av denna skillnad beaktas 27 procent i priserna per enhet för 2005 och 44 procent för 2006. När priserna per enhet för 2007 beräknas utifrån de faktiska kostnaderna för 2005, minskas eller ökas dessa kostnader med ett belopp som är 39 procent av den skillnad som avses ovan.

Om den årliga förändringen i kostnadsnivån under vissa år har beaktats med mindre än det fulla beloppet, beaktas förändringarna vid justeringen av kostnadsfördelningen enligt 1 mom. till högst det belopp om vilket beslut fattats.

I övrigt beräknas och bestäms de priser per enhet som avses i 1 mom. så som bestäms i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 181/2004
FvUB 23/2004
RSv 224/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.