1283/2004

Given i Helsingfors den 30 december 2004

Lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 30 juni 2000 om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond (657/2000) 2 §, 3 § 1 och 3 mom. samt 5 §,

av dem 3 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1022/2002 samt 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 173/2002, samt

ändras lagens rubrik, 1 och 4 § samt 8 § 1 mom., av dem 1 och 4 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 1022/2002, som följer:

Lag

om understöd för sanering av ekonomin i hyreshus och bostadsrättshus

1 §
Tillämpningsområde

Hyreshus och bostadsrättshus med ekonomiska svårigheter kan inom ramen för de bevillningsfullmakter som fastställts i statsbudgeten och på det sätt som bestäms i denna lag beviljas understöd av Statens bostadsfonds medel (understöd för sanering av ekonomin i hyreshus och bostadsrättshus).

4 §
Understödsgivare

Statskontoret beviljar på ansökan understöd för sanering av ekonomin i hyreshus och bostadsrättshus.

Understödsgivaren meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om ansökningsförfarandet samt om utredningar som skall fogas till ansökan.

8 §
Ändringssökande

En sökande som är missnöjd med ett beslut som Statskontoret har fattat i ett ärende som avses i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den får söka rättelse i beslutet inom 14 dagar från delfåendet. Rättelseyrkandet skall framställas till Statskontoret. Ett rättelseyrkande skall behandlas utan dröjsmål.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Sådana hyreshus och hyresbostäder med aravalån för vilka lånemedel reserverats före utgången av 2004 får utan hinder av denna lag beviljas understöd för det egna kapitalet i bostäder för studerande samt understöd för det egna kapitalet för anskaffning av bostäder åt bostadslösa i enlighet med de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet. Likaså tillämpas de nämnda bestämmelserna alltjämt till den del de gäller den bostadsbruksförpliktelse som är förenad med sådana understöd för det egna kapitalet som beviljats och kommer att beviljas och befrielse från förpliktelsen samt sökande av ändring.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 170/2004
MiUB 18/2004
RSv 194/2004

Helsingfors den 30 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.