1269/2004

Given i Helsingfors den 20 december 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
1 §

Arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningar uppbär fasta avgifter för följande prestationer:

1) beslut om tillstånd att få använda fångstplats enligt 6 § 3 mom. i lagen om fiske (286/1982) samt tillstånd till avvikelse enligt 7 § i jord- och skogsbruksministeriets beslut om förebyggandet av spridningen av furunkulos hos laxfiskar (1086/1998) 90 euro,

2) beslut om begränsning eller förbud enligt 11 § i lagen om fiske 300 euro,

3) tillstånd till husbehovs- och fritidsfiske enligt 6 § 3 mom. i lagen om fiske 10 euro,

4) fastställande av stadgarna för delägarlag enligt 18 § i lagen om samfälligheter (758/1989), per delägarlag 90 euro,

5) övervakarmärke och övervakarkort för fiskeövervakare enligt 47 § 3 mom. i förordningen om fiske 5 euro,

6) samtycke till befrielse från panträtt, dock inte sådan som direkt föranleds av statens köp av tillskottsområde 90 euro,

7) överlåtelsetillstånd enligt renhushållningslagen och annan motsvarande lagstiftning 60 euro, samt

8) intyg som skrivs in i ett dokument eller ges separat 10 euro.

2 §

Landsbygdsavdelningen uppbär dessutom avgifter som grundar sig på den tid som åtgår (35 euro/timme) för följande prestationer:

1) utlåtande enligt 25 kap. 8 § i ärvdabalken (40/1965),

2) beslut om tillstånd till utplantering enligt 121 § i lagen om fiske,

3) beslut om tillstånd enligt 25 § 3 mom., 37 § 1 mom. och 38 § i lagen om fiske, samt

4) godkännande av planer för uppfyllande av kontroll- och åtgärdsförpliktelser i anslutning till tillstånd enligt vattenlagen (264/1961) och miljöskyddslagen (86/2000), om inte staten är tillståndshavare.

Utöver de ovan i 1 mom. nämnda avgifterna uppbärs resekostnader som hänför sig till utförandet av prestationen.

Offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs en avgift, som avviker från självkostnadsvärdet
3 §

Landsbygdsavdelningen uppbär för ett beslut som föranleds av besvär över den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut en avgift av 50 euro. Om beslutet ändras till ändringssökandens fördel är avgiften emellertid 15 euro.

Övriga avgiftsbelagda prestationer
4 §

Avgiftsbelagda prestationer som landsbygdsavdelningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) värderingsuppgifter rörande fastigheter och fiskeri vilka utförts på beställning,

2) informationsmaterial samt informationsprodukter och informationstjänster som grundar sig därpå,

3) undersökningar, utredningar och publikationer,

4) utbildningsservice, samt

5) övriga prestationer som är jämförbara med de ovan nämnda och som grundar sig på en beställning.

För kopia eller utskrift av ett dokument vilka utförts på beställning uppbärs 0,70 euro/sida för de första sidorna 1―10 och 0,40 euro/sida för därpåföljande sidor.

Ikraftträdande
5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till och med den 31 december 2007.

Avgifter enligt denna förordning uppbärs för prestationer som beställts under förordningens giltighetstid.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 5 december 2001 om arbetskrafts- och näringscentralernas landsbygdsavdelningars avgiftsbelagda prestationer (1189/2001).

Helsingfors den 20 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Sinikka Silén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.