1268/2004

Given i Helsingfors den 20 december 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs en avgift, som avviker från självkostnadsvärdet

I landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd uppbärs 100 euro i handläggningsavgift för ändringssökande.

När en extraordinär ändringsansökan avslås är handläggningsavgiften 50 euro.

Handläggningsavgift uppbärs inte

1) i ärenden som gäller betalningslättnader för krediter, frivillig skuldsanering eller avstående från statens regressanspråk,

2) i ärenden där följden av besvärsnämndens beslut är att ett stöd blir större, i sådana fall där stödet skall betalas i sin helhet eller till fullt belopp med stöd av artikel 28 i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken eller artikel 44 i kommissionens förordning (EG) nr 817/2004 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden eller någon annan motsvarande förordning av rådet eller kommissionen eller då ökningen av något annat stöd konstateras bero på omständigheter som sökanden inte kan inverka på,

3) i fråga om beslut som meddelas med stöd av växtskyddslagen eller lagen om djursjukdomar eller beslut i ärenden som ansluter sig till miljövård eller skydd av arbetsmiljön och är viktiga med avseende på det allmänna intresset,

4) i fråga om beslut som meddelas om yrkande på rättelse av handläggningsavgift,

5) i ärenden som gäller förbud av eller avbrott i verkställighet, eller

6) i ärenden där beslutshandlingen är avgiftsfri enligt vad som bestäms någon annanstans i lag.

Handläggningsavgift uppbärs inte heller om ändringsansökan inte prövas eller om den förfaller eller ärendet utan att materiella frågor ens delvis avgjorts återförvisas till en lägre myndighet för avgörande eller överförs till behörig myndighet. Handläggningsavgift uppbärs inte heller om en extraordinär ändringsansökan godkänns.

2 §
En offentligrättslig prestation för vilken uppbärs en avgift, som motsvarar självkostnadsvärdet

För intyg som på begäran utfärdas som ett separat dokument eller skrivs in i ett dokument som visats upp för en myndighet uppbärs en avgift om 10 euro.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Utredningar som utförs på beställning är prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

För kopior eller utskrifter som beställts av ett dokument uppbärs 7 euro för de första sidorna 1―8 och 0,40 euro för varje därpåföljande sida. Om sökningen av uppgifterna kräver specialåtgärder uppbärs för kopian eller utskriften 28 euro/timme för den tid som har åtgått till arbetet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till och med den 31 december 2007.

Handläggningsavgifter enligt denna förordning uppbärs för ändringsansökningar som avgjorts under förordningens giltighetstid och för övriga prestationer som beställts under förordningens giltighetstid.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 12 december 2001 om avgifter som skall uppbäras för landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds prestationer (1257/2001).

Helsingfors den 20 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Sinikka Silén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.