1267/2004

Given i Helsingfors den 20 december 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
En offentligrättslig prestation, för vilken uppbärs en avgift som avviker från självkostnadsvärdet

För utlåtanden av veterinärmedicinska skadenämnden uppbärs 100 euro i handläggningsavgift.

2 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Utredningar som utförs på beställning är prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

För kopior eller utskrifter som beställts av ett dokument uppbärs 7 euro för de första sidorna 1―8 och 0,40 euro för varje därpåföljande sida.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till och med den 31 december 2007.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 16 januari 2002 om avgifter för veterinärmedicinska skadenämndens prestationer (19/2002).

Handläggningsavgifter enligt denna förordning uppbärs för utlåtandeärenden som avgjorts under förordningens giltighetstid.

Helsingfors den 20 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Sinikka Silén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.