1266/2004

Given i Helsingfors den 20 december 2004

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Jord- och skogsbruksministeriets offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs fasta avgifter enligt avgiftstabellen i bilagan, är

1) beslut,

2) intyg, samt

3) övervakning av klassificeringen av slaktkroppar.

Jord- och skogsbruksministeriets prestationer, för vilka uppbärs avgifter som grundar sig på den tid som åtgår (45 euro/timme), är

1) utlåtande enligt 25 kap. 8 § i ärvdabalken,

2) godkännande av planerna för uppfyllande av fiskeriekonomiska kontroll- och åtgärdsförpliktelser som anknyter till tillstånd enligt vattenlagen och miljöskyddslagen, om inte tillståndshavaren är staten,

3) importlicens enligt 94 § i lagen om fiske,

4) tillstånd enligt 5 a § i lagen om bekämpningsmedel, samt

5) undantagsvis beviljat tillstånd gällande spridning av bekämpningsmedel från luften enligt lagen om bekämpningsmedel.

2 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Jord- och skogsbruksministeriets prestationer som prissätts av ministeriet enligt företagsekonomiska grunder är

1) förhandsgodkännande som gäller byggande på gårdar,

2) informationsmaterial samt informationsprodukter och informationstjänster som grundar sig därpå,

3) publikationer,

4) sakkunnig- och utbildningstjänster, samt

5) övriga prestationer som grundar sig på beställning.

För kopior eller utskrifter som beställts av en handling uppbärs för de första 1―10 sidorna 0,70 euro/sida och för följande sidor 0,40 euro/sida. Om sökningen av uppgifterna kräver specialåtgärder uppbärs för kopian eller utskriften 28 euro/timme för den tid som har åtgått till arbetet. I expeditionsavgift uppbärs 3,50 euro/försändelse.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och den gäller till och med den 31 december 2006.

Avgifter enligt denna förordning uppbärs för prestationer som beställts under förordningens giltighetstid.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 5 december 2001 om jord- och skogsbruksministeriets avgiftsbelagda prestationer (1188/2001).

Helsingfors den 20 december 2004

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Äldre regeringssekreterare
Sinikka Silén

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.