1262/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården tar ut avgift

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

Avgiftsfria prestationer
1 §

Avgiftsfria prestationer enligt 4 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är

1) beslut i ett ärende som gäller avbrytande av havandeskap eller sterilisering,

2) sakkunnigutlåtande som en domstol eller någon annan statlig myndighet begär,

3) behandling av ett annat än i 2-6 § avsett ärende som gäller hälso- och sjukvård och ett avgörande eller beslut i ett sådant ärende, samt

4) den service enligt 7 § 1 punkten som ges på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet, med undantag för den del som Rättsskyddscentralen för hälsovård anskaffar hos utomstående producenter.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
2 §

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är tillstånd som beviljas med stöd av lagen om användning av mänskliga organ och vävnader för medicinska ändamål (101/2001) samt tillstånd som enligt 11 § i lagen om medicinsk forskning (488/1999) beviljas inrättning som bedriver forskning som gäller embryon för vilka tillstånd hos sökanden tas ut följande fasta avgifter:

1) tillstånd att avlägsna organ eller vävnad 100 euro,

2) verksamhetstillstånd för medicinsk förvaring eller användning av mänskliga organ och vävnader separat för varje anstalt 300 euro,

3) tillstånd för användning av organ- och vävnadsprov för medicinsk forskning 300 euro och

4) tillstånd för forskning som gäller embryon 300 euro.

3 §

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är beslut som fattats med stöd av lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970), för vilka hos sökanden tas ut följande fasta avgifter:

1) förordnande att vara läkare med behörighet att avge utlåtande i ärenden som gäller avbrytande av havandeskap 120 euro,

2) godkännande av sjukhus som abortsjukhus 300 euro.

4 §

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är beslut som fattas och intyg som ges med stöd av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), för vilka hos sökanden tas ut följande fasta avgifter:

1) legitimation

a) av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i 4, 5 och 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 68 euro,

b) på basis av EES-avtalet 300 euro,

c) på basis av en gemensam ansökan från en läroanstalt 35 euro,

2) tillstånd som avses i 13 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 300 euro. Förlängning av tidigare beviljat tillstånd eller beviljande av rätt att utöva yrke efter beviljat tillstånd 150 euro,

3) godkännande och registrering

a) av föreskriven utbildning som leder till ett yrke för en i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avsedd yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning eller registrering av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning 68 euro, när det är fråga om en yrkesutbildad person som har utbildats i Finland eller skyddad yrkesbeteckning för i 8 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avsedd yrkesutbildad person,

b) av intyg på basis av gemensam ansökan från en läroanstalt 35 euro,

c) av utbildning för sådana som genomgått utbildningen i något annat än i a) punkten avsett land eller registrering av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning 300 euro,

4) godkännande och registrering av utbildning som det inte utfärdats några föreskrifter om 240 euro,

5) intyg över rätt eller tillstånd att utöva yrke, över utbildning, specialkompetens eller registrering av yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning 60 euro eller utdrag ur centralregistret 30 euro.

5 §

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten är utöver de prestationer om vilka föreskrivs i 2―4 § dessutom i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet avsett tillstånd att ta del av sekretessbelagd handling samt officiell avskrift, för vilka hos sökanden tas ut följande fasta avgifter:

1) tillstånd att använda sekretessbelagd handling 170 euro eller om det är fråga om lärdomsprov 55 euro, samt

2) kopior av ett ämbetsverks handlingar eller handlingar som riktas till det och bestyrkande av handlingarnas riktighet 2,50 euro per sida, dock högst 25 euro per handling.

6 §

Avgifterna enligt 2―5 § tas ut även då ansökan avslås.

Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder
7 §

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som Rättsskyddscentralen för hälsovården prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) informationstjänst med anknytning till data- och informationssystemen, då det inte är fråga om handlednings- eller rådgivningsservice i liten skala,

2) utbildnings- och konsulttjänster,

3) utredningar och översättningar som gjorts och informationspaket som sammanställts på beställning,

4) publikationer,

5) användning av lokaliteter och anordningar som Rättsskyddscentralen för hälsovården besitter,

6) fotostatkopior och andra avskrifter, samt

7) sändande av material enligt uppdrag, då detta inte ingår i priser för sådant material som avses i 1―4 punkten.

Ikraftträdande
8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005, dock så att för de prestationer som avses i förordningens 2―6 § till den 31 januari 2005 tas ut de avgifter som avses i 2 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 16 december 2002 om prestationer för vilka Rättsskyddscentralen för hälsovården uppbär avgift (1276/2002). Förordningen gäller till den 31 januari 2007.

Helsingfors den 21 december 2004

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finanssekreterare
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.