1261/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgifter för offentligrättsliga prestationer inom skatteförvaltningen indrivs antingen enligt avgiftstabellen i bilagan eller enligt prestationens självkostnadsvärde som grundar sig på prissättningsgrunderna i avgiftstabellen.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer inom skatteförvaltningen som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är i enlighet med avgiftstabellen i bilagan:

1) sådana beslut av centralskattenämnden eller någon annan myndighet inom skatteförvaltningen som innehåller förhandsbesked eller förhandsavgörande samt beslut om att förhandsbesked eller förhandsavgörande inte meddelas eller att ärendet lämnas utan prövning eller avskrivs,

2) beslut om sådan namngivning som avses i 2 § inkomstskatteförordningen (1551/1992),

3) beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund,

4) beslut om rätt att dra av förlust i inkomstbeskattningen,

5) beslut enligt 5 a § lagen om gottgörelse för bolagskatt (1232/1988) om avdrag av oanvända gottgörelser i inkomstbeskattningen, beslut enligt 6 d § om rätt att beakta dividendöverskott i inkomstbeskattningen och beslut enligt 8 § om rätt att beakta skatteöverskott i inkomstbeskattningen,

6) tillstånd till hållande av skattefritt lager enligt 72 k § mervärdesskattelagen (1501/1993) och som beviljas av skatteverk,

7) Skattestyrelsens beslut som gäller tillstånd att använda skatteuppgifter samt om att inte ge tillstånd att använda uppgifter,

8) lämnande av skatteuppgifter för andra ändamål än sådana som gäller beskattningen med stöd av beslut som avses i punkt 7 och bestämmelser som berättigar till erhållande av uppgifter,

9) utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer enligt 16 § företags- och organisationsdatalagen (244/2001), samt

10) andra än ovan nämnda, på beställning utförda specialprestationer som gäller användningen av skatteuppgifter och som baserar sig på lag eller förordning.

Lämnande av uppgifter för ändamål som gäller beskattningen är också lämnande av uppgifter för befrielse från skatt eller för sökande av ändring eller som redogörelse för fullgörande av skatteplikt.

2 §
Prestationer som skall prissättas enligt företagsekonomiska grunder

I lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda övriga prestationer som en myndighet inom skatteförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) statistik, publikationer och tryckalster,

2) undersöknings- och statistiksservice som utförs på uppdrag,

3) överlåtelse av metoder, datasystem, program och nyttjanderätt på beställning,

4) användning av lokaler som skatteförvaltningen besitter samt ämbetsverksservice,

5) annonser och meddelanden i skatteförvaltningens publikationer,

6) intyg, ljus- och andra kopior,

7) service i samband med utlämning av allmänna skatteuppgifter,

8) överlåtelse av uppgifter om anteckningar i registret över företags- och organisationsnummer elektroniskt eller på något annat sätt än det som avses i 1 § 9 punkten,

9) avsändning och postning av handlingar och annat material,

10) ombudstjänster för bevakning av skattetagarnas intressen till den del de inte tillhandahållas avgiftsfritt av myndigheter inom skatteförvaltningen, samt

11) andra än ovan i denna paragraf nämnda, med dessa jämförbara specialtjänster och prestationer som beställts av kunder.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller den 31 december 2006.

Helsingfors den 21 december 2004

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Helena Ikonen

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.