1255/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

För finansministeriets och i samband med ministeriet verksamma nämnders och andra organs prestationer uppbärs till staten avgifter i enlighet med denna förordning, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

För positiva och negativa beslut uppbärs samma avgift.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta priser

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka finansministeriet uppbär avgifter är följande:

1) tillstånd att inrätta friområde eller frilager enligt 8 § i tullagen (1466/1994) 430 euro,

2) beviljande av avdrag för isavgiftsklass enligt 6 § i lagen om skattelättnader för sjöfarten (433/1981) 150 euro,

3) tillåtelse enligt 4 § 2 mom. i lagen om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000) att ta in ett indexvillkor i ett avtal 150 euro,

Om den i enlighet med 3 § 2 mom. uträknade avgiften för en prestation som avses i 1 mom. överstiger den fasta avgiften i 1 mom. med minst 50 procent, uppbärs i stället för den fasta avgiften en avgift som bestämts särskilt för varje prestation.

3 §
Offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt prestation

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka finansministeriet uppbär en avgift som bestäms särskilt för varje prestation och som motsvarar den enskilda prestationens självkostnadsvärde är prestationer som baserar sig på följande lagar:

1) kreditinstitutslagen (1607/1993),

2) lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001),

3) lagen om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet (1509/2001),

4) lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993),

5) lagen om fastighetsfonder (1173/1997),

6) värdepappersmarknadslagen (495/1989),

7) lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988),

8) lagen om värdepappersföretag (579/ 1996),

9) lagen om värdeandelssystemet (826/ 1991),

10) lagen om andelslag (247/1954),

11) lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform (972/1992),

12) lagen om bostadsaktiebolag (809/ 1991).

13) lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999).

Den avgift som avses i 1 mom. och som bestäms särskilt för varje prestation på grundval av prestationens självkostnadsvärde bestäms genom att den arbetstid som används till att producera prestationen multipliceras med genomsnittspriset för en direkt arbetstimme, vilket baserar sig på finansministeriets kostnadskalkyl. Genomsnittspriset för en arbetstimme är 80 euro.

4 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som finansministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder är:

1) licens enligt mönsterrättslagen (221/ 1971),

2) publikationer,

3) fotokopior och andra kopior,

4) utredningar och undersökningar,

5) tjänster och produkter som hänför sig till ministeriets datasystem,

6) ministeriets informationstjänst,

7) övriga tjänster som hör till ministeriets förvaltningsområde.

5 §
Övriga prestationer

För kopior som förvaras av myndigheter kan en avgift enligt självkostnadsvärdet uppbäras med stöd av 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till utgången av 2007.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning av den 19 december 2001 om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer (1401/2001).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Avgift för prestationer som har inletts före denna förordnings ikraftträdande uppbärs i enlighet med vad som föreskrivs i den förordning som upphävs genom denna förordning.

Helsingfors den 21 december 2004

Finansminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd, förvaltningsdirektör
Heikki Euramo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.