1254/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 46 § i lotterilagen av den 23 november 2001, sådan den förstnämnda paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår bestämmelser om när polisens prestationer skall vara avgiftsbelagda. Med polisen avses i denna förordning inrikesministeriets polisavdelning, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, polisläroinrättningarna, Polisens teknikcentral, Polisens datacentral samt den lokala polisen. Till den del det inte föreskrivs något annat i denna förordning tillämpas i fråga om inrikesministeriets polisavdelnings avgiftsbelagda prestationer även inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer. Om polisens länslednings avgiftsbelagda prestationer föreskrivs särskilt.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer med stöd av 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) prestationer som hänför sig till upprätthållande av allmän ordning och säkerhet,

2) prestationer enligt förundersökningslagen och handlingar som i ett brottsärende första gången ges till en part, åklagaren eller domstolen, handlingar som första gången ges till medlingsförfarande samt handlingar som ges till riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern i statsrådet, konsumentombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, dataombudsmannen och minoritetsombudsmannen i brottsärenden som hör till deras uppgifter,

3) undersökning enligt 37 § i polislagen (493/1995) samt handlingar som med anledning av undersökningen första gången ges till en part, med undantag av de prestationer som nämns nedan i 5 § 2 och 3 punkten,

4) prestationer vilkas avgiftsfrihet baserar sig på internationella överenskommelser samt prestationer till samarbetsmyndigheterna för utförande eller utvecklande av polisens uppgifter,

5) vägledning, handledning och rådgivning på polisens initiativ, samt

6) övervakningsuppgifter, om inte något annat särskilt bestäms nedan.

Med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgift inte ut för följande prestationer:

1) delgivning i brottsärenden,

2) beslut eller annan expedition i ett förvaltningsbesvärsärende,

3) utlåtande,

4) behandling av berusade,

5) återkallande av tillstånd, samtycke eller godkännande,

6) tillståndsbeslut som ges en utlänning som är anställd hos en utländsk beskickning,

7) beslut om uppehållstillstånd, beslut om överföring av uppehållstillstånd av flyktingar, personer som fått uppehållstillstånd på grund av att de är i behov av skydd eller av individuella mänskliga orsaker, eller personer som har tagits till Finland på grund av tillfälligt behov av skydd,

8) beslut om uppehållstillstånd, om beslutet gäller ett barn som är medsökande och som använder en förälders resedokument och som antecknas i förälderns uppehållstillstånd,

9) visumförlängning av Europeiska unionens medlemsländers medborgares familjemedlemmar, som själva inte är medborgare av medlemsländerna,

10) behandling av anmälan om allmän sammankomst samt

11) temporärt identitetskort som utfärdas för att en person skall kunna rösta i statliga val eller folkomröstningar, kommunalval eller kommunala folkomröstningar eller i Europaparlamentsvalet, om personen inte har någon annan identitetshandling.

3 §
Delgivningsavgifter

Om avgifter för delgivning som verkställs av de tjänstemän som nämns i 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om stämningsmän (505/1986) och som har rätt att verkställa delgivning föreskrivs särskilt.

Utan hinder av 1 mom. tas hos tingsrätten ut en offentligrättslig avgift om 25 euro för sådan delgivning av stämning i tviste- eller ansökningsmål som verkställs på uppdrag av tingsrätten.

4 §
Offentligrättsliga prestationer med fast avgift

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka polisen tar ut en fast avgift är sådana prestationer som nämns i den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning.

För negativa beslut tas ut en lika stor avgift som för positiva beslut, om det inte i avgiftstabellen särskilt har fastställts en lägre avgift för negativa beslut.

5 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka polisen tar ut en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är:

1) åtgärder som vidtagits med anledning av ett obefogat alarm, förmedlat av en brottsindikator som är kopplad till polisens eller nödcentralens lokaliteter och ett obefogat alarm som registrerats av polisen och förmedlats av ett bevakningsbolag,

2) undersökning av rovdjursskador och åtgärder i anslutning därtill,

3) undersökning enligt lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997),

4) granskning av skjutbana,

5) tillsyn över lottningen och blandandet av lotterna vid varulotterier,

6) tillsyn över konstaterandet av vinnaren i gissningstävlingar,

7) handräckning till myndigheter utanför polisförvaltningen, med undantag av utsökningsärenden, ärenden som gäller verkställighet av straff, handräckning till försvarsmakten, handräckning enligt 63 § i civiltjänstlagen (1723/1991), handräckning enligt 31 § i mentalvårdslagen (1116/1990) och handräckning enligt 64 b § i lagen om olycksfallsförsäkring (723/2002),

8) särskilda säkerhetsåtgärder för att trygga flygtrafiken vilka vidtas på begäran och överstiger den i lagen om säkerhetskontroller inom flygtrafiken (305/1994) och den av myndigheten i fråga för varje säkerhetssituation definierade säkerhetsnivån,

9) åtgärder enligt jaktlagen (615/1993) vid omhändertagande av en okopplad hund,

10) informationstjänst som baserar sig på lagstiftningen,

11) kopior som ersätter ett särskilt beslut, intyg eller en motsvarande handling samt teknisk upptagning eller motsvarande i original som förvaras hos myndigheten,

12) arvoden och ersättningar för tillsynsuppgifter som utförs av de officiella övervakarna enligt 43 § 2 mom. i lotterilagen, samt

13) andra jämförbara prestationer.

Prestationens pris bestäms på basis av de totala kostnader som produktionen av prestationen medfört.

För det arbete som polisen utför för att producera prestationen uppbärs som självkostnadspris 61 euro/h och för användning av motorfordon 20 euro/h. Vad som bestäms ovan i detta moment gäller dock inte arvoden och ersättningar som avses i 1 mom. 12 punkten.

6 §
Tillsynsavgift som tas ut av penningspelssammanslutningar

För skötseln av uppgifter i anslutning till den riksomfattande tillsynen över penningspelsverksamheten tas av penningspelssammanslutningar såsom offentligrättslig avgift ut en tillsynsavgift, vars belopp motsvarar beloppet av andra kostnader för skötseln av de uppgifter i anslutning till penningspelsverksamheten som enligt 42 § i lotterilagen ankommer på inrikesministeriet än kostnader som tas ut för fastställande och ändring av spelreglerna för penningspel samt kostnader som skall täckas med avgifter för prestationer enligt 5 § 1 mom. 12 punkten i denna förordning.

Tillsynsavgiften fördelas mellan penningspelssammanslutningarna enligt följande fördelningsgrund:

1) penningspelssammanslutningar som har beviljats ett penningspelstillstånd enligt 11 § 2 mom. 1 punkten i lotterilagen för anordnande av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel, 45 procent,

2) penningspelssammanslutningar som har beviljats ett penningspelstillstånd enligt 11 § 2 mom. 2 punkten i lotterilagen för tillhandahållande av penningautomater, anordnande av kasinospel och bedrivande av kasinoverksamhet, 45 procent, samt

3) penningspelssammanslutningar som har beviljats ett penningspelstillstånd enligt 11 § 2 mom. 3 punkten i lotterilagen för anordnande av totospel, 10 procent.

7 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Sådana andra prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten vilka polisen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) koppling av en automatisk brottsindikator till polisens eller nödcentralens lokaliteter samt upprätthållande av indikatorns funktionsduglighet,

2) publikationer som ges på beställning,

3) på beställning utförda planerings-, sakkunnig- och konsulttjänster,

4) på beställning uppgjord statistik och på beställning utförda utredningar,

5) tillfällig användning av lokaliteter, inventarier och utrustning som polisen förfogar över,

6) andra än i 5 § nämnda kopior, postningstjänster samt handlingar som anskaffas på begäran,

7) utbildningstjänster till utomstående samt utbildningstjänster inom polisförvaltningen, om sådana även kan erhållas av utomstående och till undervisningen anslutna tjänster,

8) annan informationstjänst som inte grundar sig på lagstiftningen,

9) på uppdrag utförda undersöknings- och produktutvecklingstjänster,

10) tjänster av Polisens teknikcentral,

11) bistående vid specialtransporter och värdetransporter, säkrings- och skyddsuppgifter samt förartjänster till utomstående,

12) märkningar på föremål som hör till tillämpningsområdet för skjutvapenlagstiftningen, samt

13) andra med ovan nämnda prestationer jämförbara prestationer.

Vad som bestäms i 6 och 9 punkten gäller inte prestationer inom polisförvaltningen.

8 §
Andra prestationer som hänför sig till tillsynen över penningspelsverksamheten

Prestationer som avses i 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde tas ut av penningspelssammanslutningar är planeringen av utrustning och program för den datatekniska tillsynen över penningspelsverksamheten samt anskaffning och underhåll av dessa.

9 §
Uttagande och återbäring av avgift

Avgiften för behandling av ansökan tas ut i förskott i samband med inlämnande av ansökan. Avgiften kan av grundad anledning tas ut senare.

Avgiften återbärs inte om sökanden återtar sin ansökan efter det att åtgärder för meddelande av beslutet har vidtagits.

Tillsynsavgifterna enligt 6 § tas ut i efterskott för varje tillsynsavgiftsperiod. Tillsynsavgiftsperioderna är januari―juni och juli―december.

Arvoden och ersättningar enligt 5 § 1 mom. 12 punkten för tillsynsuppgifter som utförs av officiella övervakare tas ut kvartalsvis i efterskott.

Avgifter för de prestationer som anges ovan i 8 § tas ut efter att inrikesministeriet har överlåtit prestationen eller betalat räkningen för prestationen.

10 §
Övergångsbestämmelse

På ärenden som anhängiggjorts innan denna förordning träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till och med den 31 december 2007.

Helsingfors den 21 december 2004

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Chef för tillståndsförvaltningen
Anne Aaltonen

AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.