1253/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen av den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/1992) 42 d § 2 mom., 56 § och 66 c § 2 mom., av dem 42 d § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1175/2002 samt 56 § och 66 c § 2 mom. i förordning 600/1997, och

fogas till 53 §, sådan den lyder i nämnda förordning 600/1997, ett nytt 4 mom. och till 67 b §, sådan den lyder i förordning 254/2004, ett nytt 4 mom. som följer:

42 d §

Räntor och inkomster och utgifter av räntenatur registreras i affärsbokföringen på ett sätt som motsvarar prestationsprincipen. De räntor och inkomster och utgifter av räntenatur som hänför sig till skatter registreras i affärsbokföringen på samma sätt som i budgetbokföringen.


53 §

Bokföringsmaterial som hör till statens centralbokföring omfattar ovan i 1 mom. avsedda statens bokföringsböcker, i 54 § avsedda kontoredogörelser och avstämningskalkyler, i 54 a § 3 mom. avsedda fullmakter och anmälningar som gäller användningen av dem, kontoförteckningar och övrigt material som behövs för att sköta centralbokföringen. Statskontoret skall förvara bokföringsmaterial så som därom bestäms särskilt.

56 §

Om inte något annat följer av det ändamål som egendom används för, används i statens investeringskalkyler och i andra uppskattningar av kapitalanvändningen som intäktskrav den av statskontoret uträknade effektiva räntekostnaden för staten för den långfristiga upplåningen i euro under det finansår som föregår uppskattningen.

66 c §

Fordringar i utländsk valuta samt skulder och andra förbindelser i utländsk valuta omräknas till euro enligt den sista kurs för finansåret som publicerats av Europeiska centralbanken. Är fordringar, skulder eller andra förbindelser emellertid genom avtal eller på något annat sätt bundna vid en bestämd kurs, omräknas de till euro enligt denna kurs.

67 b §

Statskontoret skall förvara förslaget till statsbokslut jämte bilagor, utlåtandet om utvärdering och bekräftelse, i 68 § avsedda utredningar samt de kalkyler och annat material som säkrar bokslutets riktighet så som därom bestäms särskilt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2004

Finansminister
Antti Kalliomäki

Budgetråd
Jouko Narikka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.