1252/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitets prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Förordningen gäller universitet som avses i 1 § universitetslagen (645/1997).

I denna förordning föreskrivs om avgifter för universitets prestationer och om grunderna för avgifterna. Förordningen gäller inte avgifter för biblioteks- och informationstjänster vid universitet eller avgifter vid öppen högskoleundervisning om vilka föreskrivs särskilt.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer är undervisning som hör till examina och uppgifter som förutsätts av eller hör samman med den, såsom förhör, bedömningar, urvalsprov, nivåtest, handledning vid och granskning av lärdomsprov, studierådgivning, betyg över studieprestationer samt examensbetyg.

De prestationer som nämns i 1 mom. är av orsaker som hänför sig till utbildnings- och kulturverksamhet avgiftsfria.

Det intyg motsvarande en studieprestation som ett universitet utfärdar med stöd av 22 § 4 mom. förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området (576/1995) och det beslut om avslag på en sådan ansökan om intyg som universitetet fattar är avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer. Universitetet uppbär en avgift på 126 euro av den sökande för intyget eller för beslutet om avslag på ansökan om intyg.

För ett i 1 § veterinärvårdsförordningen (1039/1990) angivet förhör som gäller kännedom om lagstiftningen om kontroll av livsmedel av djur samt för kännedom om lagstiftningen om köttbesiktning enligt 10 § förordningen om besiktning av renkött (499/1991) uppbär universitetet 34 euro för ett intyg över deltagande i skriftligt förhör och 17 euro för ett intyg som utfärdas utan skriftligt förhör.

För deltagande i ett sådant lämplighetsprov som avses i 4 och 5 § förordningen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (520/1997) uppbär universitetet 34 euro och för intyg över godkänt prov 17 euro.

3 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

De prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och vilkas prissättning universitetet beslutarom enligt företagsekonomiska grunder är beställda undersökningar, fortbildning och andra serviceuppgifter, som universitetet utför för statliga och kommunala myndigheter samt andra samfund och enskilda på deras begäran, samt varor som framställts i samband med en sådan uppgift.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till den 31 december 2005.

Helsingfors den 21 december 2004

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Överinspektör
Teija Miller

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.