1251/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §

De offentligrättsliga prestationer för vilka utbildningsstyrelsen uppbär fasta avgifter är

1) tillstånd för ordnande av ett sådant försök som gäller den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen i vilket avvikelse görs från utbildningsstyrelsens föreskrifter, 504 euro i avgift,

2) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för ämneslärare i den grundläggande utbildningen och i gymnasiet, 178 euro i avgift,

3) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för lärare som meddelar specialundervisning, 178 euro i avgift,

4) utfärdande av behörighetsintyg på basis av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för behörighet för lärare i gemensamma studier i yrkesutbildningen, 178 euro i avgift,

5) beslut av utbildningsstyrelsen om att en lärare har tillräckliga studier för undervisning på främmande språk, undervisning som ordnas utomlands och undervisning som baserar sig på steinerpedagogik samt för förskoleundervisning som baserar sig på montessoripedagogik, 178 euro i avgift,

6) beslut av utbildningsstyrelsen om att en rektor för en skola eller läroanstalt som ordnar grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning som baserar sig på steinerpedagogik har tillräckliga studier, 178 euro i avgift,

7) anteckning i registret som utbildningsstyrelsen för över personer som är berättigade att bedöma prestationer i allmänna språkexamina, 38 euro i avgift,

8) beslut om jämställande av högskolestudier utomlands med högskolestudier som slutförs i Finland, 178 euro i avgift,

9) beslut om den behörighet för en tjänst eller uppgift som avses i lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen, 178 euro i avgift,

10) beslut om motsvarighet i fråga om sjöfartsutbildning som har slutförts vid en utländsk läroanstalt, 178 euro i avgift,

11) deltagande i examen i undervisningsförvaltning, 56 euro i avgift per examensgång,

12) intyg över examen eller delar av den enligt 11 punkten, 19 euro i avgift,

13) deltagande i en sådan språkexamen som avses i 1 § 1 mom. 1―3 punkten i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003) och som avläggs

a) inför examensnämnden, 60 euro i deltagaravgift per examen,

b) inför en examinator, 43 euro i deltagaravgift per examen,

14) intyg om motsvarande språkkunskaper enligt 14 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003), 80 euro i avgift, samt

15) bedömning enligt 17 § i medborgarskapslagen (359/2003), utförd av den som utfärdar intyg över språkexamen, av nivån på språkkunskaper som visats genom annan skolutbildning eller på något annat sätt, 80 euro i avgift.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är även avslag i ärenden som avses i 1 mom.

2 §

De prestationer som utbildningsstyrelsen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) utbildningsservice och konsultation,

2) produktion av läromedel och förlagsverksamhet i samband därmed,

3) informationstjänst som grundar sig på utbildningsstyrelsens register och databaser samt direktanvändning av databaserna,

4) beställda utredningar och undersökningar samt datainsamling och distribution,

5) publikationer och förlagsservice,

6) annonser i utbildningsstyrelsens publikationer,

7) elektroniska dataprodukter och audivisuella produkter,

8) användning av utbildningsstyrelsens lokaler och utrustning,

9) fotokopior och andra avskrifter,

10) sändning och postning av handlingar och annat material, samt

11) annan beställd service.

De prestationer som avses i 1 mom. 3, 5 och 7 punkterna är dock avgiftsfria när de ansluter sig till information och rådgivning om utbildning och stöd för detta.

Priset på de prestationer som avses i 1 mom. 9 punkten kan även bestämmas enligt självkostnadsvärdet.

Avgiftsbelagd är också temporär överlåtelse av nyttjanderätten i fråga om de prestationer som nämns i 1 mom. och av andra rättigheter.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till den 31 december 2006.

Helsingfors den 21 december 2004

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Marja-Riitta Pönkä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.