1250/2004

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 2004

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet

I enlighet med finansministeriets beslut

fogas med stöd av 34 § 2 mom och 35 § 1 mom. i tonnageskattelagen (476/2002) till finansministeriets beslut av den 28 december 1995 om deklarationsskyldighet (1760/1995) en ny 8 b §, som följer:

8 b §
Deklarationsskyldighet för tonnageskattskyldig

Ett bolag som är tonnageskattskyldigt skall lämna Koncernskattecentralen följande uppgifter:

1) varje fartygs namn, IMO-nummer eller signalbokstäver, nationalitet och uppgift om i vilket fartygsregister fartyget finns infört, fartygets brutto- och nettodräktighet, uppgift om fartygets strategiska och kommersiella ledning, uppgifter om användningen av fartyget i internationell sjöfart under skatteåret samt uppgift om huruvida fartyget finns infört i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart,

2) den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg i bolagets ägo som används av bolaget självt i trafik,

3) den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg i bolagets ägo som bolaget har hyrt ut med besättning,

4) den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg som bolaget hyrt in utan besättning på bareboat-villkor,

5) den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg som bolaget hyrt in me besättning.

För det första skatteåret i tonnageskatteperioden skall bolaget dessutom lämna följande uppgifter om:

1) utgiftsrest av tonnagebeskattad verksamhet och utgiftsrest av inkomstbeskattad verksamhet i sådana fall som avses i 13 § i tonnageskattelagen och beräknad på det sätt som avses i det i paragrafen nämnda lagrummet,

2) det sannolika överlåtelsepriset för sådana anläggningstillgångar som enligt 12 § i tonnageskattelagen är anläggningstillgångar som hör till tonnagebeskattad verksamhet och som avses i 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Bolaget skall lämna redogörelse om avdrag av den i 15 § 3 och 4 mom. i tonnageskattelagen avsedda återanskaffningsreserven för tonnagebeskattad verksamhet från anskaffningsutgifterna för de anläggningstillgångar som anskaffats under skatteåret samt om det i de nämnda lagrummen avsedda belopp som lämnats oanvänt vid skatteårets utgång.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005

Helsingfors den 21 december 2004

Andra finansminister
Ulla-Maj Widereoos

Konsultativ tjänsteman
Matti Halén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.