1247/2004

Given i Helsingfors den 16 december 2004

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer av Forskningscentralen för de inhemska språken

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer är

1) utlåtanden av språknämnden

2) utlåtanden och utredningar som gäller språkvård och nämnvärd, om de främjar det allmänna språkbruket och om syftet inte är att uppnå företagsekonomisk vinst med den produkt som utlåtandena och utredningarna gäller

3) språkrådgivning, för vilken arbetsinsatsen är liten

4) användning av material i forskningssyfte i arkiv och via datakommunikation

5) lokallån ur bibliotekets egna samlingar, användning av samlingar i forskningscentralens lokaler och användning av förteckningar; samt

6) på ömsesidighet baserade fjärrtjänster till utlandet i fråga om finsk-ugrisk litteratur.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För deltagande i examen för auktoriserade translatorer uppbärs 152 euro i examensavgift och för det intyg som ges till en auktoriserad translator uppbärs 28 euro. För ett rättelseyrkande enligt 9 § 3 mom. lagen om auktoriserade translatorer (1148/1988) uppbärs 50 euro. Avgiften för behandlingen av ett rättelseyrkande återbetalas till betalaren, om den nya bedömningen leder till att examen godkänns.

För fjärrtjänster till statliga, kommunala och statsunderstödda institutioners bibliotek uppbärs försändelsekostnaderna och en avgift motsvarande de avgifter som betalats till tredje part med anledning av prestationen.

3 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer vars priser fastställs på företagsekonomiska grunder är sådana tjänster som forskningscentralen tillhandahåller för statliga och kommunala myndigheter samt andra företag, organisationer och enskilda personer på dessas begäran. Sådana tjänster är bl.a.:

1) utbildning, konsultation och beställda undersökningar,

2) granskning av språkdräkt och namn i publikationer,

3) andra utlåtanden och utredningar än sådana som avses i 1 §,

4) informationssökning och annan informationstjänst,

5) andra fjärrlån än sådana som avses i 1 och 2 §,

6) överlåtelse av material i kopierad form, samt

7) upplåtande av lokaler till utomstående.

4 §
Övriga prestationer

Forsknings- och ordbokspublikationer är sådana prestationer enligt 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka publiceringskostnaderna uppbärs.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till den 31 december 2007.

Helsingfors den 16 december 2004

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Överinspektör
Anne Luoto-Halvari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.