1236/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av 11 § och 69 § i fordonsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fordonsskattelagen av den 30 december 2003 (1281/2003) 11 § 2 mom. och 69 § 2 mom. som följer:

11 §
Drivkraftsskatt

Skatten för fordon som är införda i registret som specialbilar är densamma som skatten för till axelantalet motsvarande fordon i kategori M eller N. För en specialbil fastställs fordonskategorin närmare enligt de fordonsklassificeringsbestämmelser som skulle tillämpas, om fordonets registreringskategori ändrades vid skatteperiodens ingång. Som bil avsedd för två ändamål anses ett fordon i kategori N1 som utöver förarsätet och sätena bredvid detta är utrustat med andra säten eller anordningar för fastgörande av säten, med undantag av sådana säten som är avsedda för tillfälligt bruk och som avses i 24 § i bilskattelagen (1482/1994) eller sådana säten som i enlighet med de vägtrafikbestämmelser som gällde före den 30 september 1998 har godkänts för paketbil.


69 §
Ikraftträdande

Genom denna lag upphävs lagen om fordonsskatt (1111/1996) och lagen om skatt på motorfordon (722/1966) jämte ändringar. De lagar som var i kraft när denna lag trädde i kraft och de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem tillämpas dock på de i de nämnda lagarna avsedda skatter som hänför sig till tiden före den 1 januari 2004. Beskattning av bilar avsedda för två ändamål verkställs eller rättas inte med stöd av 5 § 1 mom. 1 punkten i lagen om skatt på motorfordon till den skattskyldiges nackdel efter utgången av 2003, om fordonets konstruktion har ändrats under 2003. På ändringssökande, skattelättnad eller skatteuppskov som anhängiggjorts efter denna lags ikraftträdande tillämpas bestämmelserna i denna lag, om ärendet anhängiggörs efter ikraftträdandet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas på drivkraftsskatten för tiden efter det att lagen har trätt i kraft.

RP 190/2004
FiUB 33/2004
RSv 200/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.