1230/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Försvarsministeriets förordning om ändring av 11 § i försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministerietes beslut

ändras i försvarsministeriets arbetsordning av den 19 juni 2003 (585/2003) 11 § som följer:

11 §
Förvaltningspolitiska avdelningen

Vid förvaltningspolitiska avdelningen finns en enhet för lagberedning och allmän förvaltning, en enhet för informationsförvaltning och dataadministration samt en forsknings- och utvecklingsenhet.

Vid avdelningen behandlas ärenden som gäller

1) den förvaltningspolitiska utvecklingen,

2) helhetsutvecklingen av förvaltningsområdets verksamhet och organisation,

3) lagberedning samt nationellt ikraftsättande av fördrag och andra internationella förpliktelser,

4) den rättsliga styrningen av förvaltningsområdet,

5) informationssamhället, informationsförvaltningen och datasystemen,

6) förvaltningsområdets forskningsverksamhet.

Till avdelningen hör sekretariatet för planeringskommissionen för försvarsinformation, om vars uppgifter bestäms i förordningen om planeringskommissionen för försvarsinformation (1073/1975) och sekretariatet för försvarets vetenskapliga delegation, om vars uppgifter bestäms i statsrådets förordning om försvarets vetenskapliga delegation (107/2002).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 december 2004

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.