1229/2004

Given i Helsingfors den 17 december 2004

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § 2 mom. i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant det lyder i lag 348/1994, med stöd av 55 § i alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/1994) samt med stöd av 60 § i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1412/1992 och 57/1999:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals, nedan Produkttillsynscentralen, avgiftsbelagda prestationer, om avgiftsgrunderna samt om avgifter som uppbärs för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer i alkoholärenden

Produkttillsynscentralen uppbär på självkostnadsvärdet baserade fasta avgifter enligt avgiftstabellen i bilaga 1, för behandling av följande ärenden:

Serveringsärenden

1) sådant tillstånd till försäljning ombord på sjöfarkost som avses i 9 § 3 mom. i förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (1346/1994),

2) sådant serveringstillstånd som avses i 14 § 1 mom. och 19 § 1 mom. i förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet,

3) sådant tillstånd till utvidgning av produktsortimentet som avses i 14 § 2 mom. i förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet,

4) sådant tillstånd till förlängd serveringstid som avses i 11 § 2 mom., 16 § 2 mom. och 20 § 2 mom. i förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet,

5) sådant godkännande av arrangemang som innebär avvikelse från fastställda portionsstorlekar som avses i 24 § 6 mom. i förordningen om alkoholdrycker och sprit (1344/1994), samt

6) sådant godkännande av kreditsystem som avses i 25 § 2 mom. 3 punkten i förordningen om alkoholdrycker och sprit.

Detaljhandelsärenden

1) sådant utlämningstillstånd som avses i 4 § i förordningen om detaljhandel med alkoholdrycker genom leverans till beställare och köpare (680/1996), och

2) sådant godkännande av kreditsystem som avses i 16 § 2 mom. 2 punkten i förordningen om alkoholdrycker och sprit.

Tillverkningsärenden

1) sådant tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit som avses i 5 § i alkohollagen (1143/1994),

2) sådant godkännande av tillverkningsställe som avses i 7 § 2 mom. förordningen om alkoholdrycker och sprit, samt

3) sådan inledande kontroll i anslutning till godkännande av kontrollsystem för ekologisk produktion som avses i 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter, livsmedel och alkoholdrycker (346/2000).

Import- och partihandelsärenden

1) sådant partihandelstillstånd för alkoholdrycker och sprit som avses i 27 § i alkohollagen,

2) sådant partihandelstillstånd för alkoholpreparat som avses i 7 § 1 mom. i förordningen om alkoholpreparat och denaturering (1345/1994),

3) sådant importtillstånd för sprit som avses i 8 § 2 mom. 1 punkten i alkohollagen,

4) godkännande av sådant lager för obeskattade alkoholdrycker som avses i 35 § 1 mom. i alkohollagen, samt

5) behandling av sådan anmälan om verksamhet som importör som avses i 11 § i alkohollagen.

Användningstillståndsärenden

1) sådant användningstillstånd för alkoholdrycker och sprit som avses i 17 § i alkohollagen, och

2) sådant användningstillstånd som avses i 10 § i förordningen om alkoholpreparat och denaturering.

Övriga ärenden som skall behandlas enligt alkohollagen

1) godkännande av sådana fackpublikationer och trycksaker som avses i 33 § 4 mom. 1 punkten i alkohollagen, och

2) beslut med anledning av att alkoholbolagets beslut överklagats enligt 51 § 3 mom. i alkohollagen.

Produkttillsynscentralen uppbär hos tillståndshavarna för tillsyn över tillståndskrävande verksamhet de årliga avgifter som avses i 55 § i alkohollagen, enligt avgiftstabellen och avgiftsgrunderna i bilaga 2.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer i kemikalieärenden

Produkttillsynscentralen uppbär de på självkostnadsvärdet baserade fasta avgifter som anges i avgiftstabellen i bilaga 3 för följande prestationer enligt kemikalielagen (744/1989):

1) behandling av en sådan anmälan om ett nytt ämne som avses i 20 § i kemikalielagen,

2) behandling av en sådan ansökan om undantag från skyldigheten att göra anmälan om ett nytt ämne som avses i 8 § 1 mom. 4 punkten i social- och hälsovårdsministeriets beslut om förfarandet vid anmälan om nya ämnen (1642/1993),

3) behandling av en sådan ansökan om godkännande av ett auktoriserat testlaboratorium som avses i 57 § i kemikalielagen,

4) behandling av sådana ansökningar och anmälningar om biocidpreparat eller verksamt ämne som avses i 6 kap. i kemikalielagen samt utlåtanden till andra behöriga myndigheter, samt

5) behandling av uppgifter som har sänts in enligt 48 a § i kemikalielagen.

4 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer i tobaksärenden

Produkttillsynscentralen uppbär de på självkostnadsvärdet baserade fasta avgifter som anges i avgiftstabellen i bilaga 4 för följande prestationer enligt lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning (693/1976), nedan tobakslagen:

1) godkännande av ett sådant provningslaboratorium för tobaksprodukter som avses i 6 a § i tobakslagen,

2) behandling av ett intyg över godkännande av att ett sådant provningslaboratorium för tobaksprodukter som avses i 6 a § 4 mom. i tobakslagen.

5 §
Övriga avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Produkttillsynscentralen uppbär för ljuskopior och andra avskrifter som ersätter originaldokument en på självkostnadsvärdet baserad avgift om 0,70 euro/sida för de tio första sidorna av samma dokument och 0,35 euro/sida för de följande sidorna av samma dokument. Om kopiorna skickas till beställaren uppbärs dessutom 4 euro i expeditionsavgift.

Avgiften kan lämnas helt eller delvis oindriven när det är fråga om handledning, rådgivning eller information i anslutning till samarbete mellan myndigheter eller om en läroanstalts utbildningsverksamhet.

6 §
Avgiftsbelagda, på företagsekonomiska grunder prissatta prestationer

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda prestationer för vilka Produkttillsynscentralen uppbär avgifter som fastställs på företagsekonomiska grunder är

1) på beställning utförda utredningar och informationssökningar,

2) utbildnings- och konsulttjänster,

3) publikationer samt elektroniska dataprodukter,

4) certifikat som gäller alkoholdrycker, sprit och alkoholpreparat samt tillverkningsmetoder, -anordningar och -hygien,

5) intyg över tobaksprodukters förekomst på marknaden eller egenskaper,

6) andra ljuskopior och avskrifter än sådana som avses i 5 §, samt

7) andra särskilt definierade prestationer som grundar sig på beställning eller uppdrag.

7 §
Uppbörd av avgifter

För en prestation kan uppbäras en förskottsavgift enligt de avgiftstabeller som bifogas denna förordning.

Avgiften är densamma för ett positivt som för ett negativt beslut, om inte annat följer av de bifogade avgiftstabellerna.

Avgiften för behandling av ett ärende som gäller ett tidigare beviljat tillstånd eller ändring av ett godkännande eller tillståndsvillkor är 95 euro, om inte annat följer av de bifogade avgiftstabellerna.

Om en ansökan som tillställts Produkttillsynscentralen återkallas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör behandlingsavgiften hälften av det belopp som annars skulle ha uppburits hos sökanden, om inte annat följer av de bifogade avgiftstabellerna.

Från behandlingsavgiften för ett ärende som domstolen till följd av överklagande har återsänt för behandling skall dras av det belopp som Produkttillsynscentralen tidigare har uppburit för behandling av samma ärende.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till den 31 december 2006.

För ärenden som har blivit anhängiga innan denna förordning trätt i kraft uppbärs avgift enligt de tidigare gällande bestämmelserna.

Tillsynsavgifter för tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker och sprit samt för användning som grundar sig på användningstillstånd skall för den avgiftsperiod som går ut år 2005 betalas i enlighet med denna förordning.

Helsingfors den 17 december 2004

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Bilagor 1-4

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.