1226/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 705/2003, som följer:

1 §

En arbetsgivare skall till Folkpensionsanstalten betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) och arbetsgivares folkpensionsavgift enligt folkpensionslagen (347/1956) på basis av den lön som betalts till arbetstagaren. Om arbetstagaren inte omfattas av lagstiftningen om den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland, är arbetsgivaren inte skyldig att betala arbetsgivares socialskyddsavgift. Arbetsgivaren är dock skyldig att betala arbetsgivares socialskyddsavgift, om arbetstagaren är försäkrad i Finland enligt sjukförsäkringslagen. Avgifternas storlek bestäms särskilt genom lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 184/2004
ShUB 34/2004
RSv 190/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.