1218/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till ikraftträdandebestämmelsen i lagen av den 15 juli 1994 om ändring av lagen om statens pensioner (638/1994), sådan ikraftträdandebestämmelsen lyder delvis ändrad i lag 778/2001, nya 9―12 mom. som följer:


Utan hinder av vad som föreskrivs i 8 § 4 mom. 2 och 4 punkten har en sådan tjänsteman som tjänstgör i en militär specialtjänst och som har tjänstgjort som värvad den 31 december 1994 rätt att alternativt få ålderspension enligt följande tabell:

Pensionstid 31.12.1994 Ålder som berättigar till pension
minst 16 år 50 år
minst 13 år 51 år
minst 10 år 52 år
minst 7 år 53 år
minst 3 år 54 år
mindre än 3 år 55 år

Om en sådan pensionstagare, vars avgångsålder i denna tjänst är 60 år, går i pension innan han eller hon fyller 55 år, minskas den intjänade pensionen för tiden före den 1 januari 1994 med 0,27 procent för varje tidigareläggningsmånad. Minskningen beräknas på den samordnade pensionen.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 8 § 4 mom. 2 och 4 punkten har en sådan tjänsteman som tjänstgör i en civil tjänst vid försvarsmakten och som har tjänstgjort som värvad den 31 december 1994 rätt att alternativt få ålderspension enligt följande tabell:

Pensionstid 31.12.1994 Ålder som berättigar till pension
minst 16 år 50 år
minst 13 år 51 år 6 månader
minst 10 år 53 år
minst 7 år 54 år 6 månader
minst 3 år 56 år
mindre än 3 år 57 år 6 månader

Om en sådan förmånstagare vars avgångsålder i denna tjänst är 60 år eller högre, går i pension innan han eller hon uppnår åldern 57 år 6 månader, minskas den intjänade pensionen för tiden före den 1 januari 1994 med 0,33 procent för varje tidigareläggningsmånad. Minskningen beräknas på den samordnade pensionen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar efter lagens ikraftträdande.

RP 211/2004
ShUB 38/2004
RSv 203/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.