1217/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/1966) 5 § 6 mom., sådant det lyder i lag 939/1999,

ändras 8 § 4 mom. samt 10 § 3 och 8 mom., sådana de lyder, 8 § 4 mom. i lagarna 1180/1996 och 638/1994 och i nämnda lag 939/1999, 10 § 3 mom. i nämnda lag 638/1994 och 10 § 8 mom. i lag 1006/2002, samt

fogas till lagen en ny 7 f § som följer:

7 f §

När den arbetsinkomst som pensionen grundar sig på räknas ut beaktas för en förmånstagare enligt 8 § 4 mom. 1―3 punkten endast inkomsterna enligt 10 § 3 mom. 1 punkten för högst 10 år före pensionsfallet eller på motsvarande sätt för tiden före anställningens upphörande. Den pensionsgrundande inkomsten räknas ut enligt 7 b och 7 c §, och summan divideras med antalet dagar som berättigar till militärpension under granskningstiden. Talet i fråga multipliceras med 30.

8 §

Uppnådd pensionsålder är dock inte en förutsättning för ålderspension,

1) om, när det är fråga om en ny förmånstagare som avses i 1 § 4 mom.,

a) en tjänsteman som tjänstgör i en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts tjänsteexamen för officer eller institutofficer, har fyllt 48 år när anställningen upphör och 55 år innan pensionen börjar eller en tjänsteman som tjänstgör i en tjänst som förutsätter flygarexamen har fyllt 45 år när anställningen upphör och innan pensionen börjar, och

b) en ovan i underpunkt a avsedd tjänsteman innehar militär grad och han eller hon i en i underpunkt a avsedd tjänst eller sammanlagt i en sådan tjänst och annan militär tjänst vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet och som värvad, gränsbevakare eller sjöbevakare har intjänat en pensionstid om minst 30 år, minskad i fråga om en annan tjänsteman än en sådan som tjänstgör i en tjänst som förutsätter flygarexamen med de fulla månader som då han eller hon avgick från sin tjänst återstod till 55 års ålder och om villkoren i fråga om de pensionsgrundande inkomsterna enligt 10 § 3 mom. 1 punkten uppfylls,

2) om en tjänsteman som tjänstgör i en specialofficerstjänst, som militärpräst eller i en militär specialtjänst vid försvarsmakten eller i en specialofficers-, gränsbevakar- eller sjöbevakartjänst vid gränsbevakningsväsendet har fyllt 55 år när anställningen upphör och om han eller hon i en sådan tjänst eller sammanlagt i en sådan tjänst och annan militär tjänst vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet och som värvad, gränsbevakare eller sjöbevakare har intjänat en pensionstid av minst 30 år, och om villkoren i fråga om de pensionsgrundande inkomsterna enligt 10 § 3 mom. 1 punkten uppfylls,

3) om, när det är fråga om en i 1 § 4 mom. avsedd gammal förmånstagare, en tjänsteman som tjänstgör i en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts tjänsteexamen för officer eller institutofficer, innehar militär grad och han eller hon i en sådan tjänst eller sammanlagt i en sådan tjänst och annan militär tjänst vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet och som värvad, gränsbevakare eller sjöbevakare har intjänat en pensionstid om minst det antal år som anges i följande tabell, och om villkoren i fråga om de pensionsgrundande inkomsterna enligt 10 § 3 mom. 1 punkten uppfylls:

Pensionstid till utgången av 1994 Pensionstid som krävs för pensionering
minst 16 år 25 år
minst 13 år 26 år
minst 10 år 27 år
minst 7 år 28 år
minst 3 år 29 år
mindre än 3 år 30 år,

4) om förmånstagaren har uppnått sin avgångsålder.


10 §

Pensionen tillväxer dock från och med den 1 januari 2005 för varje till pensionstiden hänförlig dag med 1/180 procent av de pensionsgrundande arbetsinkomsterna, om det är fråga om en sådan innehavare av en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts examen för officerstjänst eller institutofficerstjänst, som har militär grad eller om det är fråga om en i 8 § 4 mom. 2 punkten avsedd tjänsteman. Pensionen för en tjänsteinnehavare vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet som förutsätts ha flygarexamen tillväxer för varje till pensionstiden hänförlig dag med 1/120 procent av de pensionsgrundande arbetsinkomsterna. Tjänsteinnehavare, som avses i de två föregående meningarna i detta moment, intjänar pension för återstående tid såsom i arbete till den del återstående tid inräknas i pensionen, till utgången av den månad han eller hon fyller 50 år. Detta moment tillämpas endast

1) om en ovan avsedd förmånstagare i en sådan tjänst har pensionsgrundande inkomster som i medeltal uppgår till minst 12 000 euro om året och han eller hon under de fem kalenderår som omedelbart föregick uppnåendet av föreskriven pensionsålder eller anställningens upphörande under minst tre kalenderår i dylik tjänst har pensionsgrundande inkomster som uppgår till minst ovan nämnt belopp, eller

2) om invalid- eller arbetslöshetspension beviljas med tillämpning av 5 a § eller ålderspension med tillämpning av 8 § 4 mom. 1―3 punkten.


Vid beräkning av pensionernas maximibelopp för en förmånstagare som avses i 8 § 4 mom. 1 och 2 punkten får pensionernas maximibelopp vara högst 60 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Vid beräkning av pensionernas maximibelopp skall i fråga om en sådan förmånstagare som avses i 8 § 4 mom. 3 punkten samt sådan innehavare av militär specialtjänst eller värvad vid försvarsmakten eller innehavare av en specialofficers-, gränsbevakar- eller sjöbevakartjänst vid gränsbevakningsväsendet som är en i 1 § 4 mom. avsedd gammal förmånstagare, dock tillämpas följande tabell:

Pensionstid till utgången av 1994 Procent
minst 16 år 66 procent
minst 13 år 65 procent
minst 10 år 64 procent
minst 7 år 63 procent
minst 3 år 62 procent
mindre än 3 år 61 procent


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Denna lag tillämpas emellertid på sådana pensioner där pensionsfallet inträffar efter den 31 december 2005.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 7 f § beräknas den pensionsgrundande arbetsinkomsten för en förmånstagare som tjänstgör i en officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts tjänsteexamen för officer eller institutofficer, eller som specialofficer eller militärpräst eller i en militär specialtjänst eller som gränsbevakare eller sjöbevakare, på grundval av arbetsinkomsterna under högst sju kalenderår, om anställningen upphör före 2008, på grundval av arbetsinkomsterna under högst åtta år, om anställningen upphör under 2008 och på grundval av arbetsinkomsterna under högst nio år, om anställningen upphör under 2009.

Arbetsinkomsterna under de år som påverkar beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten höjs för tiden före den 1 januari 2005 när pensionen räknas ut med en koefficient där förtjänstnivåindexet väger 80 procent och konsumentprisindexet 20 procent till nivån 2004 och vidare till beräkningsårets nivå med det årets lönekoefficient. När inkomsterna för 1998―2004 justeras används följande poängtal:

år poängtal

1998 0,819

1999 0,844

2000 0,863

2001 0,900

2002 0,940

2003 0,968

2004 1,000

Pensionen för en förmånstagare som gått i pension från en uppgift enligt militärpensionssystemet före den 1 januari 2005 och som går i pension 2005 höjs årligen med ett index där förtjänstnivåindexet väger 50 procent och konsumentprisindexet 50 procent, tills pensionstagaren fyller 60 år, dock högst till 2011.

När pensionen räknas ut för förmånstagare som nämns i 8 § 4 mom. 1―3 punkten tillämpas inte vad som föreskrivs i 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (679/2004). I fråga om andra förmånstagare som tjänstgör vid försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet tillämpas vad som föreskrivs i 5 mom. i ovan nämnda ikraftträdandebestämmelse. Om förmånstagarens avgångsålder är lägre än 63 år, höjs gränsprocenten i enlighet med vad som i det sistnämnda momentet föreskrivs om förmånstagare som valt en särskild yrkesbaserad pensionsålder.

När ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (638/2004) tillämpas på en förmånstagare som innehar en tjänst som kräver flygarexamen, tillämpas 5 § 6 mom. i lagen om statens pensioner sådant det lyder innan denna lag träder i kraft.

RP 211/2004
ShUB 38/2004
RSv 203/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.