1214/2004

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 2004

Skattestyrelsens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som skall tillämpas under år 2005

Skattestyrelsen har med stöd av 4 § 1 mom. lagen av den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1118/1996) bestämt:

1 §

På prestationer som betalas i januari 2005 skall förskottsinnehållning verkställas enligt de innehållningsprocenter som var i kraft den 31 december 2004. Skattekort för huvudsyssla med en inkomstgräns tillämpas från och med 1.2.2005. Om den skattskyldige har ett skattekort som skattebyrån fastställt för år 2005, verkställs förskottsinnehållningen likväl i enlighet med det. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp skall man inte ta i beaktande under år 2004 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

2 §

På löner, pensioner och andra i lagen om förskottsuppbörd avsedda prestationer som betalas den 1 februari eller senare under år 2005 tillämpas de innehållningsprocenter som fastställts för år 2005. Vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2005 eller senare skall man inte ta i beaktande i januari 2005 betalda prestationer eller på dessa verkställda förskottsinnehållningar.

Om skattekortet försetts med en bestämmelse om att förskottsinnehållningsprocenten stiger med ökande inkomster (s.k. graderat skattekort), skall löner, pensioner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer som betalts i januari 2005 tas i beaktande vid beräkningen av förskottsinnehållningens belopp 1.2.2005 eller senare.

3 §

Förskottsinnehållningen verkställs på ovan i 1 och 2 § angivet sätt

1) på lön som avses i 13 § lagen om förskottsuppbörd;

2) på arbetsersättningar och bruksavgifter som avses i 25 § lagen om förskottsuppbörd, om inte prestationsmottagaren införts i förskottsuppbördsregistret;

3) samt på pensioner, förmåner och andra förskottsinnehållningspliktiga prestationer, om inte förskottsinnehållningens belopp bestämts genom förordning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2005.

Helsingfors den 20 december 2004

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Sari Wulff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.