1193/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Statsrådets förordning om beräkning av ett finans- och försäkringskonglomerats kapitaltäckning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 20 § 5 mom. i lagen av den 30 juli 2004 om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004):

1 §
Tillämpningsområde

Den kapitaltäckning av ett finans- och försäkringskonglomerat (konglomerat) som avses i 19 § lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (lagen) skall beräknas i enlighet med denna förordning.

2 §
Övriga tillämpliga bestämmelser

På beräkning av kapitaltäckning tillämpas utöver denna förordning vad som bestäms i 17―20 § i lagen.

3 §
Val av tillämplig metod

Kapitaltäckning kan beräknas antingen enligt bilaga I (metod baserad på sammanställd redovisning), bilaga II (avdrags- och sammanställningsmetod) eller bilaga III (metod baserad på det bokförda värdet) eller enligt en kombination av dessa metoder, så som bestäms nedan i denna paragraf.

Är företaget i toppen av konglomeratet ett reglerat företag eller en sådan holdingsammanslutning vars alla reglerade dotterföretag är finska företag, beräknas kapitaltäckningen i enlighet med bilaga I eller II eller enligt en kombination av de metoder som föreskrivs i dessa bilagor.

Är företaget i toppen av konglomeratet en sådan holdingsammanslutning av vars reglerade dotterföretag minst ett är ett utländskt företag, beräknas kapitaltäckningen i enlighet med bilaga I, II eller III eller enligt en kombination av de metoder som föreskrivs i dessa bilagor. Den samordnande tillsynsmyndigheten kan, efter att ha hört företaget i toppen av konglomeratet och den behöriga myndighet som ansvarar för tillsynen över ett i detta moment avsett utländskt dotterföretag, bestämma att konglomeratets kapitaltäckning beräknas med hjälp av en annan metod som avses i detta moment än vad företaget i toppen av konglomeratet föreslagit. Den samordnande tillsynsmyndigheten kan bestämma att en annan metod än den som företaget i toppen av konglomeratet föreslagit skall tillämpas om det föreligger ett sådant vägande skäl för detta som en effektiv tillsyn eller en jämlik behandling av konglomeraten förutsätter.

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag som hör till ett konglomerat hör till en konsolideringsgrupp som avses i 5 § i kreditinstitutslagen eller till en motsvarande utländsk konsolideringsgrupp, kan i konglomeratets kapitalbas inkluderas den konsoliderade kapitalbas som avses i 79 § i kreditinstitutslagen eller i en motsvarande utländsk lag i stället för den i 18 § 1 mom. avsedda sammanlagda kapitalbasen och det sammanlagda minimibeloppet av kapitalbasen i de enskilda företag som hör till konsolideringsgruppen. Om ett försäkringsföretag som hör till ett konglomerat gör upp en beräkning av den jämkade kapitaltäckningen enligt 14 b kap. 5 eller 6 § i lagen om försäkringsbolag eller en motsvarande utländsk beräkning av den jämkade kapitaltäckningen, kan i konglomeratets kapitalbas inkluderas det jämkade verksamhetskapitalet och det jämkade verksamhetskapitalets minimibelopp enligt denna beräkning i stället för det sammanlagda verksamhetskapitalet och det sammanlagda verksamhetskapitalets minimibelopp i enskilda företag som hör till försäkringsgruppen. Vid tillämpningen av detta moment kan till beräkningen av den jämkade kapitaltäckningen hänföras endast försäkringsholdingsammanslutningar, försäkringsbolag och deras dotter- och ägarintresseföretag som räknas till försäkringsbranschen.

4 §
Tillämpning av de allmänna kraven gällande en beräkning av kapitaltäckningen

Vid tillämpningen av lagens 20 § 2 mom. beräknas den andel av den sammanlagda kapitalbasen i branschen i fråga som överskrider minimibeloppet av den sammanlagda kapitalbasen i företagen inom de båda branscherna så, att den kapitalbas som räknas som täckningsbidrag för minimibeloppet av den sammanlagda kapitalbasen i branschen skall uppfylla de krav som i branschspecifika bestämmelser ställs på beloppet av och strukturen för kapitalbasen i företag inom branschen i fråga.

Vid tillämpningen av lagens 20 § 3 mom. beräknas av kapitalbasen i ett företag som hör till konglomeratet den andel som överstiger minimibeloppet av kapitalbasen i företaget så, att den kapitalbas som räknas som täckningsbidrag för minimibeloppet av kapitalbasen skall uppfylla de krav som i branschspecifika bestämmelser ställs på beloppet av och strukturen för kapitalbasen i ett sådant företag.

Vid tillämpningen av en metod som avses i bilaga II eller III beaktas dotter- och ägarintresseföretagens kapitalbas och minimibeloppet av kapitalbasen samt de avdrag som bilagorna förutsätter i motsvarande förhållande till den ägarandel som företaget i toppen av konglomeratet har i ett dotter- eller ägarintresseföretag. Är dotterföretagets kapitalbas mindre än minimibeloppet av kapitalbasen i ett sådant företag, beaktas dotterföretaget dock utan hinder vad som sägs ovan, oberoende av ägarandelen, motsvarande en ägarandel på 100 procent.

Vid tillämpningen av 3 mom. beaktas indirekt innehav genom att ägarandelen av ett företag med ägarintresse i ett direktägt dotter- eller ägarintressebolag multipliceras med ett sådant dotter- eller ägarintresseföretags ägarandel i ett annat företag. Som indirekt innehav enligt detta moment beaktas även en sådan situation då ett icke inom finans- eller försäkringsbranschen verkande dotter- eller ägarintresseföretag till ett företag inom finans- eller försäkringsbranschen som hör till ett konglomerat har innehav i företag inom finans- eller försäkringsbranschen.

Vad som i denna förordning sägs om dotterföretag och ägarintresseföretag gäller endast dotterföretag och ägarintresseföretag inom finans- eller försäkringsbranschen, om inte något annat nämns särskilt.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (32002L0087); EGT nr L 035, 11.2.2003, s. 1-27

Helsingfors den 21 december 2004

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Lagstiftningsråd
Erkki Sarsa

Bilagor I-III

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.