1178/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Lag om ändring av 3 och 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1995 om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995) 3 § 1 mom. och 4 § 3 mom. samt

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1283/2003, ett nytt 5 mom. som följer:

3 §
Avräkning av utländsk skatt

Från de skatter som i Finland skall betalas på inkomst som förvärvats i en främmande stat avräknas beloppet av de skatter som för motsvarande tid betalts i den främmande staten på samma inkomst (avräkning av utländsk skatt). Från de skatter som skall betalas på det i Finland skattepliktiga beloppet av dividendinkomster som förvärvats i en främmande stat avräknas likväl beloppet av de skatter som för motsvarande tid betalts i den främmande staten på det sammanlagda beloppet av dividendinkomsterna.


4 §
Avräkningens högsta belopp

I de uträkningar som avses i denna paragraf hänförs till inkomster förvärvade i en främmande stat endast de inkomster som är skattepliktiga i Finland och på vilka i staten i fråga skall betalas skatt som avräknas enligt denna lag. På motsvarande sätt hänförs till inkomster av förvärvskälla och inkomstslag endast de inkomster som är skattepliktiga i Finland.


Den fastställda inkomstskatten för dividend skall inte avdras från förmögenhetsskatten även om den hade fått dras av enligt förmögenhetsskattelagen (1537/1992), när från de skatter som i Finland skall betalas på dividendinkomster som förvärvats i en främmande stat medges avräkning enligt denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2005.

RP 210/2004
FiUB 34/2004
RSv 199/2004

Helsingfors den 21 december 2004

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.