1174/2004

Given i Helsingfors den 21 december 2004

Statsrådets förordning om ändring av elmarknadsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

upphävs i elmarknadsförordningen av den 7 april 1995 (518/1995) 1, 2, 13 och 14 §, av dem 2 § 1 mom. 3 punkten sådan den lyder i förordning 451/1997 och 2 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 438/1998,

ändras 6 § 1 och 2 mom. samt 5 kap., av dem 6 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning 438/1998 och 5 kap. sådant det lyder i nämnda förordning 451/1997, samt

fogas till 5 a §, sådan den lyder i förordning 182/2004, ett nytt 3 mom. som följer:

5 a §

I ett eldriftsställe som är utrustat med huvudsäkringar på över 3 x 63 ampere bör mätningen av elförbrukningen grunda sig på energimätning och registrering varje timme. Om elanvändaren så vill, tillämpas bestämmelsen dock inte på ett sådant eldriftsställe till vilket el köps under de villkor som avses i 21 § i elmarknadslagen,

1) om anslutningsavtalet för eldriftsstället har ingåtts före den 1 januari 2005, eller

2) om elförbrukningen på eldriftsstället är högst 5 000 kilowattimmar per år.

6 §

Balansavräkningen för minuthandeln med el skall i fråga om eldriftsställen som är utrustade med huvudsäkringar på över 3 x 63 ampere basera sig på energimätning och registrering varje timme, om eldriftsstället är utrustat med en mätapparatur som har dessa egenskaper.

Balansavräkningen för minuthandeln med el skall i fråga om eldriftsställen som är utrustade med huvudsäkringar på högst 3 x 63 ampere basera sig på en kombination av sedvanlig mätning och typbelastningskurva, om det till eldriftsstället köps el under andra villkor än vad som anges i 21 § i elmarknadslagen. Om en kundgrupps elanvändning i betydande grad avviker från de tidsmässiga variationerna vid elanvändning enligt typbelastningskurvan, kan distributionsnätsinnehavaren ta i bruk en lokal belastningskurva för kundgruppen. När distributionsnätsinnehavaren överväger ibruktagandet av en lokal belastningskurva, skall denna beakta vad som bestäms i 16 c § 3 mom. elmarknadslagen.


5 kap.

Elproduktion

9 §

I syfte att trygga en tillräcklig elförsörjning skall anbudsbegäran i ett anbudsförfarande, inklusive specifikationer, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning minst sex månader före tidsfristen för anbudsgivningen löper ut. Meddelanden om att ett anbudsförfarande ordnas kan också offentliggöras på andra sätt.

10 §

Kraftverksinnehavare skall i fråga om kraftverk med en effekt på minst en megavoltampere

1) varje kalenderår senast inom loppet av därpå följande januari underrätta elmarknadsmyndigheten om beslut om att ett sådant kraftverk skall byggas eller förses med ökad effekt,

2) inom en månad efter det att kraftverket eller den ökade effekten tagits i produktionsbruk underrätta elmarknadsmyndigheten om att ett sådant kraftverk tas i bruk eller förses med ökad effekt, samt

3) minst sex månader före den planerade tidpunkten för åtgärden underrätta elmarknadsmyndigheten om att ett sådant kraftverk tas ur bruk för en längre tid eller permanent, eller att ett sådant kraftverk permanent förses med lägre effekt.

I meddelandet bör kraftverksinnehavaren lämna uppgifter om kraftverkets ägare, kraftverkets effekt och energikällor samt de viktigaste tekniska egenskaperna, tidpunkten för när kraftverket eller den ökade effekten för ett kraftverk tas i bruk samt, i de fall ett kraftverk tas ur bruk för en längre tid eller permanent eller kraftverket förses med en permanent lägre effekt, den planerade tidpunkten för åtgärden.


Denna förordning träder i kraft den 27 december 2004.

Bestämmelserna i förordningens 10 § tillämpas på beslut som fattas och åtgärder som vidtas efter det att förordningen trätt i kraft.

Helsingfors den 21 december 2004

Minister
Paula Lehtomäki

Konsultativ tjänsteman
Arto Rajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.